Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức hỗ trợ, thành quyết toán công trình nhà nước và nhân dân cùng làm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 2055/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 27/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2055/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, THÀNH QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ tài chính về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang tại tờ trình số 14/TT-BXDNTM ngày 24/8/2011, báo cáo số 18/BC-BXDNTM ngày 09/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này định mức hỗ trợ, thành quyết toán các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Quy định tại điều 1, các huyện, thành phố và các xã triển khai thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh giao cho Ban quản lý Chương trình xây dựng NTM tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các xã, các huyện, thành phố và tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột suất kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý chương trình xây dựung nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựung, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT, tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông Vận tải, văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr Tỉnh uỷ;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, THÀNH QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2055/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ và thanh toán, quyết toán kinh phí từ nguồn NSNN đầu tư xây dựng công tình hạ tầng có sự tham gia của Nhà nước và nhân dân cùng làm; các công trình do nhân dân tự làm để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng tại xã nông thôn mới được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng địa phương là chính, nhà nước hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho xã. Đồng thời với việc huy động đóng góp tích cực của nhân dân, của các doanh nghiệp để xây dựng thôn xóm của mình.

2. Việc lựa chọn công trình cụ thể, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư của từng công trình do chính người dân địa phương bàn bạc dan chủ, công khai và quyết định trên cơ sở quy chuẩn của Nhà nước, khả năng huy động nguồn nhân lực đầu tư.

3. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương chủ yếu đóng vai trò chỉ đạo; hướng dẫn, hỗ trợ vốn, kỹ thuật; xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện. Tạo điều kiện động viên tỉnh thần, vận động người dân thực hiện vai trờ làm chủ thông qua cộng đồng.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Đối với các công trình có sự tham gia của Nhà nước và nhân dân cùng làm:

- Đường giao thông: Đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng.

- Nhà văn hoá thôn, công trình thể thao thôn.

- Hệ thống thoát nước thải khu dân cư, hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến các hộ, cầu bản chiều dài nhỏ hơn 6m, cống bản, hệ thống kênh mương nội đồng và các công trình trên kênh mương.

2. Đối với các công trình do nhân dân tự thực hiện được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, bao gồm: đường vào hộ gia đình, liên hộ gia đình, nhà ở dân cư nông thôn; làm nền nhà, nhà vệ sinh, bể nước, chuồng gia súc.

Điều 4. Nguồn nhân lực để thực hiện chương trình

1. Nguồn lực để thực hiện theo nội dung tại điểm 1, 2 mục II hướng dẫn số 33/HD-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh hà Giang.

2. Đối với các nguồn lực do tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực trên phải thực hiện theo quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Định mức hỗ trợ các công trình: (Có bảng định mức đính kèm)

Điều 6. Công tác lập kế hoạch, quản lý công trình

1. Công tác lập kế hoạch hàng năm:

a) Đối với cấp xã:

Căn cứ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu thực tế, UBND các xã lập kế haọch hàng năm trình Hội đồng nhân dân xã thông qua trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó công bố công khai trong cộng đồng dân cư khi tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

- Việc xây dựng kế hoạch hàng năm của xã phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong toàn xã và sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố (gọi chung là huyện).

- Nội dung kế hoạch đầu tư hàng năm phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch được duyệt, có tính khả thi về kỹ thuật, khả năng huy động nguồn lực đầu tư, gồm các nội dung cơ bản sau: danh mục các công trình: địa điểm xây dựng; tiêu chuẩn kỹ thuật; thời gian khởi công và hoàn thành; dự toán kinh phí đầu tưl; nguồn nhân vốn đầu tư; giải pháp huy động nguồn lực đầu tư; phương thức tổ chức tực hiện cho từng công trình.

- Đối với các công trình do nhân dân tự thực hiện được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí bao gồm các công trình: đường vào hộ gia đình, nhà ở dân cư nông thôn; nhà vệ sinh gia đình, bể nước, nền nhà, chuồng gia súc…ban quản lý XDNTM của xã tổng hợp nhu cầu đăng ký của các thôn (có địa chỉ và nhu cầu của từng hộ gia đình).

b) Đối với cấp huyện:

- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm căn cứ trên kế hoạch đăng ký của các xã.

- Có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn giúp các xã lập kế hoạch hàng năm chi tiết theo từng nội dung yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Công tác quản lý:

a) Trách nhiệm UBND huyện, thành phố:

- Căn cứ vào kế hoạch hàng năm (do các xã đề xuất) và nguồn ngân sách được phân bổ, điều kiện thực tế của địa phương, UBND huyện, thành phố phân bổ chi tiết kinh phí, nội dung để từng xã chủ động thực hiện.

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của các xã.

b) Trách nhiệm của UBND các xã:

- Thành lập ban quản lý XDNTM của xã gồm: Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã làm phó ban, thành viên là một số cong chức của xã, đại diện mộ số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn; thành viên ban quản lý xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Sau khi UBND huyện có quyết định phân bổ vốn cho xã, UBND xã chỉ đạo Ban quản lý NTM xã phân bổ vốn cho từng công trình, trình HĐND xã thông qua; Trường hợp không trùng với kỳ họp thì xin ý kiến của Thường trực HĐND xã trước khi thực hiện và báo cáo với HĐND xã tại kỳ họp gần nhất.

- UBND xã có trách nhiệm ký quyết định phân bổ cụ thể kinh phí cho từng nội dung thực hiện; Riêng đối với các công trình do nhân dân tự thực hiện được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí bao gồm các công tình: đường vào hộ gia đình, nhà ở dân cư nông thôn, nhà vệ sinh gia đình, bể nước, nền nhà, chuồng gia súc…UBND cấp xã ban hành quyết định ngân sách hỗ trợ các hộ gia đình của các thôn (kèm thao danh sách các hộ và từng nội dung hỗ trợ cụ thể).

c) Trách nhiệm của Ban quản lý XDNTM xã:

- Ban quản lý XDNTM xã trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu của UBND xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo thông tu liên bộ số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011, cụ thể:

+ Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựung nông thôn mới trên địa bàn xã. UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn và tăng cường cán bộ chuyên môn giúp các Ban quản lý xã thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

+ Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hoá, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

Trong trường hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi cso trình độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư, UBND xã có thể thuê một đơn vị/tổ chức có đủ năng lực quản lý để hỗ trợ hoặc chuyển cho UBND huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia của lãnh đạo Ban quản lý xã. Việc thuê đơn vị, tổ chức có đủ năng lực thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Ban quản lý xã có trách nhiệm lập kế hoạch và hợp đồng mua vật tư cung ứng cho xã để triển khai thực hiện. Đối với các loại vật tư, vật liệu không tự khai thác, cần có hợp đồng cụ thể với đơn vị cung ứng đảm bảo số lượng, chất lượng và giá cả. Đối với các loại vật tư, vật liệu sử dụng để thi công xây dựng phải đảm bảo đạt TCVN theo quy định hiện hành.

- Ban quản lý XDNTM xã có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã và tổ chức huy động sự đóng góp của nhân dân (công, tiền mặt, vật liệu,…) tuỳ theo yêu cầu của từng loại công trình để thi công công trình. Tổng hợp, theo dõi chi tiết các khoản nhân dân đóng góp trong từng công trình; Thành lập tổ giám sát cộng đồng và thực hiện giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình theo đúng quy định. Xây dựng quy chế để quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa công trình sau khi hoàn thành và giao cho thôn quản lý, bảo vệ để công trình mang lại hiệu quả thiết thực.

Điều 7. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình hạ tầng cơ sở.

1. Công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

a) Đối với dự án đầu tư thực hiện dưới 2 năm hoặc giá trị công trình đến 3 tỷ đồng, chủ đầu tư tự lập báo cáo KTKT (trường hợp không đủ năng lực mới thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện). Đối với cầu treo, cầu bản có chiều dài 6m trở lên và đường điện 0,4KV lập đầy đủ hồ sơ thiết kế theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Công trình còn lại thuộc nhà nước và nhân dân cùng làm: Lập báo cáo kinh tế kỹ tuật dự toán theo dạng đơn giản và áp dụng thiết kế định hình đối với công trình đa có thiết kế định hình; Dự toán lập chi tiết số vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ; Số vốn nhân dân đóng góp tiền và công lao động, vật tư quy ra tiền: Cát, đá, sỏi…; để thực hiện ghi thu, ghi cho ngân sách nhà nước.

2. Công trình không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Đối với các công trình của hộ gia đình được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí (hoặc vật liệu): Ban quản lý XDNTM xã tổng hợp danh sách các hộ và nội dung, mức hỗ trợ cho từng hộ gia đình theo đề nghị của từng thôn (có chi tiết tên chủ hộ và địa chỉ)

3. Công tác thẩm định, phê duyệt:

a) Đối với công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thực hiện theo mục b khoản 7, điều 10 của thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011, cụ thể:

- Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định trước khi quyết định phê duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tư.

+ Đối với dự án do huyện quyết định đầu tư, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định báo cáo KTKT.

+ Đối với những công trình do UBND xã quyết định đầu tư: UBND xã tổ chức thẩm định báo cáo KTKT, các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm hỗ trợ UBND xã trong quá trình thẩm định báo cáo KTKT.

- Thời gian thẩm định báo cáo KTKT dự án: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình thuộc đối tượng di UBND huyện quyết định đầu tư và không quá 07 ngày làm việc đối với các công trình do UBND xã quyết định đầu tư.

- Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT:

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án của ban quản lý xã gồm các nội dung: Tên dự án, chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô và địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn đầu tư, thời gian khởi công và hoàn thành các nội dung khác (nếu thấy cần giải trình);

+ Báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần tiến hành lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư về báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ sở hạ tầng. ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư phải được tổng hợp ghi thành biên bản là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ sở hạ tầng.

b) Đối với các công trình của hộ gia đình được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí (hoặc vật liệu): UBND xã Quyết định phê duyệt danh sách các hộ và nội dung, mức hỗ trợ cho từng hộ gia đình.

Điều 8. Hình thức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Thực hiện theo khoản 8, điều 10 của thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011, cụ thể:

a) Các hình thức lựa chọn: Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thực hiện theo 3 hình thức:

- Giao các cộng đồng dân cư thôn (những người hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình) tự thực hiện xây dựng;

- Lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng;

- Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo hiện hành).

Khuyến khích thực hiện hình thức giao cộng đồng dân cư hưởng trực tiếp từ công trình, nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực thực hiện xây dựng.

b) Cách thức lựa chọn:

- Đối với hình thức giao cho cộng đồng dân cư thôn (những người hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình) tự thực hiện xây dựng:

+ Chủ đầu tư niêm yết thông báo công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn, chợ, họp dân cư và thông tin trên trạm truyền thanh của xã;

+ Trường hợp có nhiều nhóm cộng đồng cùng đăng ký tham gia thì chủ đầu tư tổ chức họp các nhóm để công khai lựa chọn, dựa vào các tiêu chí giá cả, tiến độ và chất lượng để phê duyệt kết quả đấu thầu; thành phần mời tham gia họp gồm: Đại diện UBND xã, các đoàn thể xã hội, ban giám sát cộng đồng, trưởng thôn, đại diện cộng đồng dân cư tham gia dự thầu; nếu hết thời hạn thâng báo (do chủ đầu tư quy định) chỉ có 01 nhóm cộng đồng tham gia thì chủ đầu tư giao cho nhóm đó thực hiện. Trường hợp không có nhóm cộng đồng tham gia thì chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu phù hợp để đàm phám, ký hợp đồng thực hiện.

- Đối với hình thức lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựung:

+ Chủ đầu tư thông báo mời thầu trên hệ thống truyền thanh của xã, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá xã, đồng thời phổ biến cho các trưởng thôn để thông báo cho người dân được biết.

+ Chủ đầu tư (có đại diện các cộng đồng dân cư trong xã) xây dựng hồ sơ mời thầu bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chí để lựa chọn nhà thầu trình UBND xã phê duyệt. Tiêu chuẩn đánh giá phải phù hợp với yêu cầu tính chất của từng công trình cũng như điều kiện cụ thể của xã và thôn.

+ Các nhóm thợ, cá nhân có tối thiểu 10 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu gửi chủ đầu tư.

+ Sau khi hết hạn nhận hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư tổ chức mở thầu đánh giá, lựa chọn nhóm thợ/tổ chức/cá nhân thi công. Thành phần mời tham gia đánh giá: Đại diện UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã hội, ban giám sát cộng đồng, trưởng thôn, đại diện nhóm thợ/cá nhân tham gia dự thầu sẽ xây dựung công trình.

+ Trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá đã được UBND xã phê duyệt, các đại diện tham gia họp để đánh giá và bỏ phiếu bầu chọn nhóm thợ, cá nhân có đủ năng lực để thi công. Kết quả cuộc họp được thư ký ghi vào biên bản hợp, có chữ ký của các thành phần tham dự và trình UBND xã phê duyệt kết quả lựa chọn.

+ Trong trường hợp nếu hết thời hạn quy định mà chỉ có một nhóm thợ/tổ chức/cá nhân tham gia dự thầu thì chủ đầu tư đàm phán và ký kết hợp đồng với nhóm thợ/tổ chức/cá nhân đó.

Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng: Chủ tịch UBND xã phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công các gói thầu đầu tư xây ựng cơ sở hạ tầng trên cơ sở đề nghị của ban quản lý xã.

Điều 9. Giám sát hoạt động xây dựng công trình

a) Tổ chc giám sát thi công công trình xây dựng bao gồm: Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, giám sát tác giả và ban giám sát cộng đồng. Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực giám sát thi công. Trường hợp không có tổ chức tư vấn giám sát thi công theo quy định, tuỳ theo điều kiện cụ thể, chủ đầu tư tổ chức thực hiện giám sát thi công và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Giám sát cộng đồng thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 14 tháng 12 năm 2006 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 10. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quản lý, sử dụng công trình

1. Thành phần hội đồng nghiệm thu: Do chủ đầu tư chủ trì, có sự tham gia của các thành viên gồm: Ban quản lý công trình, trưởng thôn nơi có công trình, cán bộ giám sát, thi công.

2. Phương pháp nghiệm thu:

a) Đối với công trình cầu treo, cầu bản có chiều dài 6m trở lên và đường điện 0,4kv: Nghiệm thu theo quy định hiện hành.

b) Đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng, nhà văn hoá thôn, công trình thể thao thôn; Hệ thống thoát nước thải khu dân cư, hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến các hộ, nghiệm thu theo các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như: Các kích thước, mác bê tông, diện tích, thể tích…

c) Đối với các công trình do nhân dân tự thực hiện bao gồm các công trình: Nhà vệ sinh gia đình, bể nước, làm nền nhà, chuồng gia súc, nhà ở dân cư, đường vào hộ gia đình, nghiệm thu theo kích thước, khối lượng, chất lượng cụ thể:

- Đường vào hộ gia đình nghiệm thu theo kích thước, mác bê tông.

- Bể nước nghiệm thu theo thể tích.

- Đối với công trình vệ sinh, nhà ở dân cư, nền nhà, chuồng gia súc, láng bó nền nhà…nghiệm thu theo diện tích.

3. Bàn giao, quản lý, khai thác công trình: Sau khi nghiệm thu, Ban quản lý XDNTM phải bàn giao công trình và hồ sơ hoàn công, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán công trình cho thôn và hộ gia đình có trách nhiệm quản lý sử dụng và bảo trì.

Điều 11. Công tác thanh, quyết toán

1. Đối với các công trình: Đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng, nhà văn hoá thôn, công trình thể thao thôn; Hệ thống thoát nước thải khu dân cư, hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến các hộ, Ban Quản lý NTM xã và Kho bạc Nhà nước thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành đối với thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách cấp xã và thực hiện hạch toán ghi thu, chi ngân sách phần giá trị nhân dân đóng góp vào từng công trình.

2. Đối với các công trình do nhân dân tự thực hiện, bao gồm các công trình: nhà vệ sinh gia đình, bể nước, làm nền nhà, chuồng gia súc, nhà ở dân cư nông thôn, đường vào hộ gia đình, đường liên hộ gia đình:

- Kho bạc nhà nước thực hiện cấp 100% kinh phí theo quyết định của UBND xã.

- Ban quản lý XDNTM xã thực hiện quyết toán theo giá trị hỗ trợ trực tiếp cho công trình cụ thể, tổng hợp quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Công tác thông tin báo cáo

1. UBND cấp xã báo cáo với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trước ngày 10 hàng tháng.

2. UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vào ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, BCĐ tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Giao BQL chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, Ngành, đoàn thể liên quan, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chứuc hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế thì các huyện, thành phố báo cáo về Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét./.

 

ĐỊNH MỨC

HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2055/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

 

Đơn vị

Định mức hỗ trợ

Ghi chú

Thép

Xi măng

(PC30)

A

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

Định mức 1776/BXD-VP ngày 17/6/2007 của Bộ XD

1

Đường trục thôn, liên thôn, xóm

 

 

 

 

+ Đường trục thôn, liên thôn, xóm (rãnh dọc 2 bên)

Tấn/km

 

190.0

 

+ Đường trục thôn, liên thôn, xóm (rãnh dọc 1 bên)

Tấn/km

 

168.0

 

Bề rộng nền: Bn=3,5m+0,5m (Rãnh dọc)

 

 

 

 

Bề rộng mặt Bê tông: Bmbt=2,5m

 

 

 

 

Chiều dày: H=14cm

 

 

 

 

Mác BT: M250

 

 

 

 

Móng: Hm=10cm (cát, sỏi hoặc đá dăm)

Rãnh dọc xây đá hộc

 

 

 

2

Đường vào hộ gia đình

 

Tấn/km

 

29.0

 

 

Bề mặt đường: Bm=1,0m

 

 

 

 

 

Bề rộng lề đường 2 bên mỗi bên tối thiểu: B1=0,5m

 

 

 

 

 

Chiều dày: H=10cm

 

 

 

 

 

Mác BT: M150

 

 

 

 

 

Móng: Hm=6cm (cát, sỏi hoặc đá dăm)

 

 

 

 

3

Đường vào liên thôn hộ gia đình (Trên 5 hộ gia đình)

Tấn/km

 

98.0

 

 

Bề mặt đường: Bm=2,0m

 

 

 

 

 

Bề rộng lề đường 2 bên mỗi bên tối thiểu: B1=0,5m

 

 

 

 

 

Chiều dày: H=14cm

 

 

 

 

 

Mác BT: M200

 

 

 

 

 

Móng: Hm=6cm (cát, sỏi hoặc đá dăm)

 

 

 

 

4

Đường vào liên hộ gia đình (Dưới 5 hộ gia đình)

 

 

 

 

 

Bề mặt đường: Bm=1,5m

 

 

 

 

 

Bề rộng lề đường 2 bên mỗi bên tối thiểu: B1=0,5m

 

 

 

 

 

Chiều dày: H=10cm

 

 

 

 

 

Mác BT: M150

 

 

 

 

 

Móng: Hm=6cm (cát, sỏi hoặc đá dăm)

 

 

 

 

5

Cầu bản (Rộng 6.0m)

 

 

 

 

 

+ Cầu bản chiều dài L=3,0m

Kg/cầu

1,330.0

36,399.0

Định mức 1776/BXD-VP ngày 17/6/2007 của Bộ XD

 

+ Cầu bản chiều dài L = 4,0m

Kg/cầu

1,640.0

62,724.0

6

Cống

 

 

 

 

 

+ Cống bản (bề rộng mặt cầu 5.4m)

 

 

 

 

 

Khẩu độ: 0,8m

Kg/cầu

19.1

2,707.0

Định mức 1776/BXD-VP ngày 17/6/2007 của Bộ XD

 

Khẩu độ: 1,5m

Kg/cầu

43.5

5,897.0

 

+ Cống tròn (cho 1 cống: 10 đốt)

 

 

 

 

Đường kính : 1,0m

Kg/cầu

370.0

4,322.0

 

Đường kính : 0,75m

Kg/cầu

200.0

3,222.0

B

KÊNH MƯƠNG

 

 

 

 

 

Cấu tạo chung

 

 

 

Định mức 1776/BXD-VP ngày 17/6/2007 của Bộ XD

 

+ Đáy: Mác M200, dày = 15cm

+ Thành: Mác M200, dày = 15cm

 

 

 

1

-Mặt cắt 30x30cm

Tấn/km

 

63.0

2

- Mặt cắt 35x35cm

Tấn/km

 

71.0

3

- Mặt cắt 30x40cm

Tấn/km

 

68.0

4

- Mặt cắt 40x40cm

Tấn/km

 

79.0

C

NHÀ VĂN HOÁ THÔN

 

 

 

 

 

Nhà cấp IV, 5 gian, diện tích tối thiểu 90m2

 

Hỗ trợ tối đa 30% tổng dự toán

 

D

CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG KHÁC

 

 

 

 

1

Bể nước

 

 

 

 

 

+ Loại 3m3

kg/bể

 

300.0

 

 

+ Loại 6m3

Kg/bể

 

600.0

 

2

Chuồng gia súc (Diện tích tối thiểu 9m2)

kg/chuồng

 

500.0

 

3

Nhà vệ sinh + Nhà tắm (Hố xí 2 ngăn + Nhà tắm)

kg

 

1,300.0

 

4

Láng và bó nền nhà (diện tích 45 – 100m2, dày 5 cm)

kg/m2

 

14.2

 

E

XOÁ NHÀ TẠM

 

 

 

 

 

Diện tích tối thiểu 45m2

 

Hỗ trợ trục tiếp 15 triệu đồng/nhà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức hỗ trợ, thành quyết toán công trình nhà nước và nhân dân cùng làm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199