Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 20/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC LOẠI ĐƯỜNG DÂY, CÁP VÀ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLTT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định, này Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Công báo Ninh Bình;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, VP4,2,3,5,6,7,9,10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

QUY ĐỊNH

VỀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC LOẠI ĐƯỜNG DÂY, CÁP VÀ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong việc quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các tổ chức cá nhân khác có liên quan phải tuân thủ quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Quy định chung về dấu hiệu nhận biết

1. Các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung dùng dấu hiệu nhận biết riêng của từng ngành.

2. Dấu hiệu nhận biết được thể hiện bằng thẻ có ký hiệu, màu sắc cho từng loại đường dây, cáp và đường ống.

3. Dấu hiệu nhận biết sử dụng thẻ để nhận biết đơn giản, dễ nhận biết, bền vững, chịu được các điều kiện thời tiết và bảo trì, thay thế, sửa chữa đơn giản đảm bảo an toàn trong sử dụng.

4. Việc đánh dấu dấu hiệu nhận biết phải tuân thủ quy định tại quy định này và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của từng chuyên ngành được áp dụng và không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng khác.

Điều 3. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn)

1. Đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn):

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Tấm nhôm.

- Kích thước thẻ (dài x rộng x dày): (60x80x1)mm.

- Màu sắc thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng: Sơn màu đỏ.

+ Đường dây, cáp viễn thông: Sơn màu vàng.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực thể hiện bàng chữ “ĐL”.

+ Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ “CS”.

+ Đường dây, cáp viễn thông thể hiện bằng chữ “VT”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa.

- Kích thước chữ: Chiều cao 30mm; chiều rộng 20mm; độ đậm nét 6mm.

- Màu chữ:

+ Đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng: Sơn màu vàng.

+ Đường dây, cáp viễn thông; Sơn màu đỏ.

c) Liên kết thẻ với dây dẫn bằng: Thẻ được đục lỗ F 5mm; móc treo Inox dẹt (bản), kích thước rộng 3mm, dày 2mm.

2. Vị trí lắp đặt thẻ: Thẻ được gắn, treo trực tiếp trên dây dẫn; khoảng cách cột treo cáp (0,7¸1,5)m gần cột.

Điều 4. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật

1. Đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật: Theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 3 của Quy định này.

2. Đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng:

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Tấm nhôm.

- Kích thước thẻ (dài x rộng x dày): (60x80x1 )mm,

- Màu sắc nền thẻ:

+ Đường ống cấp nước: Sơn màu xanh lam.

+ Đường ống thoát nước: Sơn màu trắng.

+ Đường ống cấp năng lượng: Sơn màu xanh nâu.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường cấp nước thể hiện bằng chữ “CN”.

+ Đường thoát nước thể hiện bằng chữ “TN”.

+ Đường cấp năng lượng thể hiện bằng chữ “NL”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa.

- Kích thước chữ: Chiều cao 30mm; chiều rộng 20mm; độ đậm nét 6mm.

- Màu chữ:

+ Đường ống cấp nước: Sơn màu trắng.

+ Đường ống thoát nước: Sơn màu tím.

+ Đường ống cấp năng lượng: Sơn màu trắng.

c) Liên kết thẻ với đường ống bằng: Thẻ được đục lỗ F 5mm; móc treo Inox dẹt (bản), kích thước rộng 3mm, dày 2mm.

3. Vị trí lắp đặt thẻ: Thẻ được gắn trên đường dây, cáp, đường ống tại cạnh bể cáp và hố ga kỹ thuật và tại những vị trí chuyển hướng.

Điều 5. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm.

1. Đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm dùng ký hiệu, màu sắc theo màu và ký hiệu sử dụng chung theo một thể thống nhất được in (đúc trực tiếp dấu hiệu nhận biết bằng chính vật liệu xây dựng chuyên ngành được đánh dấu phía trên của hệ thống chôn ngầm).

2. Đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm dưới vỉa hè:

a) Thẻ:

- Vật liệu làm thẻ: Đúc bằng bê tông đá 1x2 mác 200.

- Kích thước thẻ (dài x rộng x dày): (80x130x60)mm.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực thể hiện bằng chữ “ĐL”.

+ Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ “CS”.

+ Đường dây, cáp viễn thông thể hiện bằng chữ “VT”.

+ Đường ống cấp nước thể hiện bằng chữ “CN”,

+ Đường ống thoát nước thể hiện bằng chữ “TN”.

+ Đường ống cấp năng lượng thể hiện bằng chữ “NL”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa, đúc chìm.

- Kích thước chữ: Chiều cao 50mm; chiều rộng 30mm; độ dày nét chữ 8mm; chiều sâu đúc chìm 5mm.

- Ký hiệu hướng: Nét kẻ theo chiều mũi tên rộng 8mm; độ đày nét chữ 8mm; chiều sâu đúc chìm 5mm.

c) Vị trí gắn trên vỉa hè:

- Đường dây, cáp điện lực; đường dây, cáp chiếu sáng: Khoảng 30m bố trí 1 thẻ nhận biết và tại các vị trí chuyển hướng.

- Đường dây, cáp viễn thông; đường ống cấp nước; đường ống thoát nước; đường ống cấp năng lượng: Khoảng (80¸100)m bố trí 1 thẻ nhận biết và tại các vị trí chuyển hướng.

3. Đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm dưới lòng đường

a) Thẻ:

- Vật liệu m thẻ: Tấm gang đúc.

- Kích thước thẻ (dài x rộng x dày): (80x130x30)mm.

- Thông tin về tính chuyên ngành viết trên thẻ:

+ Đường dây, cáp điện lực thể hiện bằng chữ “ĐL”.

+ Đường dây, cáp chiếu sáng thể hiện bằng chữ “CS”.

+ Đường dây, cáp viễn thông thể hiện bằng chữ “VT”.

+ Đường ống cấp nước thể hiện bằng chữ “CN”.

+ Đường ống thoát nước thể hiện bằng chữ “TN”.

b) Chữ viết:

- Chữ in hoa, đúc chìm.

- Kích thước chữ: Chiều cao 50mm; chiều rộng 30mm; độ dày nét chữ 8mm; chiều sâu đúc chìm 5mm.

+ Ký hiệu hướng: Nét kẻ theo chiều mũi tên rộng 8mm; độ dày nét chữ 8mm; chiều sâu đúc chìm 5mm.

c) Vị trí gắn thẻ: Thẻ được gắn trên đường dây, cáp, đường ống tại cạnh bể cáp, hố ga kỹ thuật và tại các vị trí chuyển hướng.

4. Dấu hiệu nhận biết về hướng tuyến, điểm chuyển hướng, điểm giao nhau, quay đầu, rẽ nhánh được đúc trực tiếp sử dụng vật liệu thống nhất như các điểm a, b, c, d, e, f, khoản 2, khoản 3, Điều 5 của Quy định này. Ký hiệu về thông tin chuyển hướng áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLTT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

5. Các vị trí địa hình phức tạp đồi, núi, đồng ruộng, để sử dụng bằng: Băng, lưới, tấm cảnh báo, trụ, cọc, mốc định vị khi cần thiết nhưng phải phù hợp với tính chuyên ngành.

Điều 6. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào cầu, hầm giao thông

1. Đường dây, cáp và đường ống dùng ký hiệu, màu sắc theo màu và ký hiệu sử dụng loại màu thống nhất quy định tại khoản 1 điều 3 của quy định này.

2. Vị trí lắp đặt: Thẻ được gắn trên đường dây, cáp, đường ống tại điểm đầu của cầu, hầm giao thông đến điểm cuối của cầu, hầm giao thông khoảng 30m.

Điều 7. Trách nhiệm đánh dấu và bảo trì dấu hiệu nhận biết

1. Chủ sở hữu đường dây, cáp và đường ống có trách nhiệm đánh dấu dấu hiệu nhận biết vào đường dây, cáp và đường ống do mình sở hữu.

2. Bảo trì dấu hiệu nhận biết: Chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền sở hữu có trách nhiệm quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật.

3. Chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền sở hữu có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện việc kiểm tra đánh dấu và bảo trì dấu hiệu.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Xử chuyển tiếp

1. Tất cả các dấu hiệu nhận biết của đường dây, cáp và đường ống đã lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trước khi Quy định này có hiệu lực được giữ nguyên. Các dấu hiệu nhận biết hiện hữu không phù hợp với Quy định này phải thay thế khi sửa chữa, cải tạo và nâng cấp.

2. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, việc lắp đặt mới đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ những quy định của Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện Quy định này; đồng thời nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền quy định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan để phù hợp với Quy định này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền quy định hoặc đề xuất tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vi phạm về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống theo Quy định này.

c) Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống theo Quy định này trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống theo Quy định này.

3. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện lực trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan

a) Đánh dấu và quản lý, bảo trì dấu hiệu nhận biết về cấp nước do mình sở hữu.

b) Báo cáo các cơ quan quản lý các cấp khi có yêu cầu.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định này và quy định khác của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng sẽ được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua khen thưởng hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này và quy định khác của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tổng hợp báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253