Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 20/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Tờ trình số: 26/TTr-SXD ngày 14 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là "Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- P.KT, XDCB,NC, VHXH, TH;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh An Giang)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng gồm: quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đầu tư, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (trừ khai thác, chế biến khoáng sản kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản).

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chương 2:

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH

Điều 3. Phân loại quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng bao gồm các loại sau:

1. Quy hoạch chung phát triển vật liệu xây dựng gồm:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam;

b) Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng;

c) Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

2. Quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu gồm:

a) Quy hoạch phát triển xi măng;

b) Quy hoạch phát triển kính xây dựng;

c) Quy hoạch phát triển vật liệu ốp lát;

d) Quy hoạch phát triển sứ vệ sinh.

Điều 4. Vai trò, vị trí của quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đối với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh là một bộ phận không thể tách rời của quy hoạch chung phát triển vật liệu xây dựng và phải phù hợp, được xây dựng trên cơ sở quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Điều 5. Phân kỳ thời gian của quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh được lập cho thời kỳ là 10 năm, định hướng phát triển cho 05 đến 10 năm tiếp theo và thể hiện cho từng thời kỳ là 05 năm.

Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

1. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc: Định kỳ xem xét, điều chỉnh 05 năm 01 lần trên cơ sở căn cứ kết quả rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh hàng năm.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh phải đảm bảo tính kế thừa, chỉ điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung những nội dung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Điều 7. Quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

1. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), phối hợp với sở Xây dựng trong công tác quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh.

4. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh tổ chức công bố quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch để công dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, đầu tư, khai thác.

5. Định kỳ hàng năm và đột xuất, sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện các quy hoạch được phân công quản lý.

Điều 8. Kinh phí cho công tác quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

1. Chi phí cho công tác quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh bao gồm: Chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch mới, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và công tác quản lý quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chi phí quy định tại khoản 1 Điều này được lập trên cơ sở định mức chi phí được ban hành kèm theo văn bản số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

3. Kinh phí cho công tác quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Điều 9. Điều kiện quy định cho cơ quan, tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

Tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh phải có đầy đủ điều kiện được quy định tại Điều 28 Nghị định số 124/2007/ND-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và việc lập quy hoạch phải tuân theo Điều 10,11,12,13 của Quy định này.

Điều 10. Căn cứ lập quy hoạch.

1. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh được lập trên cơ sở: quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam; các quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng (nếu tỉnh thuộc vùng được Trung ương chọn lập quy hoạch vùng).

2. Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh, hệ thống số liệu, kết quả điều tra cơ bản, thăm dò, khảo sát khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và các số liệu thu thập khác về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường.

Điều 11. Trình tự lập quy hoạch.

1. Ghi danh mục, lập kế hoạch vốn, xây dựng đề cương trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Triển khai lập quy hoạch theo các bước:

a) Tổng hợp các kết quả điều tra, phân tích, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, các yếu tố nguồn lực, điều kiện phát triển và tác động của chúng đến quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh;

b) Phân tích đánh giá hiện trạng sản xuất, thị trường vật liệu xây dựng;

c) Xây dựng báo cáo tổng hợp;

d) Lấy ý kiến của tổ chức, chuyên gia có liên quan;

đ) Trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Điều 12. Nội dung của quy hoạch.

1. Xác định vị trí, vai trò của ngành đối với nền kinh tế quốc dân và mục tiêu phát triển của ngành.

2. Phân tích, dự báo nhu cầu các yếu tố phát triển ngành, các tiềm năng về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, các nguồn lực, thị trường, các yếu tố công nghệ và các yêu cầu về năng lực cạnh tranh của ngành.

3. Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển của ngành vật liệu xây dựng cả nước, hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng tiềm năng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, các nguồn lực đầu tư cho phát triển, các cơ chế chính sách, giải pháp về quản lý và huy động nguồn lực, thực trạng phân bố ngành trên các vùng lãnh thổ, cơ cấu chủng loại, sản phẩm chủ yếu đầu tư, công nghệ, lao động, tổ chức sản xuất và năng lực cạnh tranh.

4. Luận chứng các phương án khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tiềm năng tài nguyên khóang sản làm vật liệu xây dựng.

5. Luận chứng các phương án phân bố ngành trên các vùng lãnh thổ, phương án phát triển cơ cấu chủng loại, sản phẩm chủ yếu, đầu tư, công nghệ, lao động.

6. Xác định giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất phương án thực hiện.

7. Dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh và thị trường một số chủng loại vật liệu xây dựng mà tỉnh có thế mạnh.

8. Dự kiến danh mục dự án đầu tư, phương án phân bố đầu tư, quy mô đầu tư và tiến độ đầu tư đối với vật liệu xây dựng thông thường và một số chủng lọai vật liệu xây dựng của tỉnh có thế mạnh, trong đó có sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

Nội dung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng. (Nếu tỉnh thuộc vùng được Trung ương chọn lập quy hoạch vùng).

Điều 13. Hồ sơ quy hoạch.

1. Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gồm:

a) Báo cáo chính bao gồm: Thuyết minh, căn cứ pháp lý và tờ trình phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh kèm theo Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

b) Các bản đồ bao gồm: Bản đồ phân bố tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, bản đồ hiện trạng sản xuất vật liệu xây dựng và bản đồ phương án quy hoạch;

c) Các ý kiến phản biện, các góp ý của cơ quan, cá nhân, biên bản, kết luận của Hội đồng thẩm định;

d) Các phụ lục gồm: Phụ lục tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng; phụ lục các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hiện có; phụ lục phương pháp tính toán nhu cầu vật liệu xây dựng; phụ lục danh mục dự án dự kiến đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng thông thường và một số chủng lọai vật liệu xây dựng tỉnh có thế mạnh;

2. Các nội dung hồ sơ quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều này được lưu trữ và bảo quản.

Điều 14. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

1. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh phải được Hội đồng thẩm định có thẩm quyền thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hội đồng thẩm định:

a) UBND tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh;

b) Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện UBND tỉnh, đại diện các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải và các sở, ngành có liên quan khác; các chuyên gia có trình độ chuyên môn về lĩnh vực vật liệu xây dựng, có kinh nghịêm trong công tác quy hoạch; đại diện của tổ chức, Hội và Hiệp hội nghề nghiệp về vật liệu xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh mời đại diện của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tham gia Hội đồng thẩm định.

Điều 15. Nội dung thẩm định quy hoạch.

1. Tính xác thực, độ tin cậy của các thông tin, số liệu, tài liệu về tiềm năng tài nguyên khoáng sản như: Trữ lượng, chất lượng, vị trí,phạm vi của mỏ.

2. Sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tính thống nhất với các quy hoạch khác liên quan.

3. Mục tiêu, quan điểm, định hướng thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển vật liệu xây dựng theo từng giai đoạn, các chỉ tiêu phát triển tổng hợp, phương án bố trí hợp lý các nguồn lực, phương án quy hoạch.

4. Các giải pháp và biện pháp kinh tế đồng bộ để bảo quản, duy trì, khai thác hiệu quả các nguồn lực.

5. Danh mục dự án đầu tư dự kiến theo mốc thời gian, các phụ lục liên quan.

6. Các giải pháp và biện pháp thực hiện phương án quy hoạch, các giải pháp, biện pháp đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường.

Chương 3:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 16. Điều kiện hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và điều kiện về chất lượng sản phẩm.

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải có đầy đủ điều kiện được quy định tại Điều 29 Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, các Quy định khác của pháp luật có liên quan, Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi một số điều của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang và Quy định này.

2. Tổ chức, cá nhân họat động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng có các quyền, nghĩa vụ và phải đảm bảo các điều kiện về chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng, được quy định tại Điều 32,33,34 của Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Điều 17. Yêu cầu về chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng.

Phải tuân thủ quy định tại Điều 30 Nghị định số 124/2007 ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và mục I Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Điều 18. Kinh doanh vật liệu xây dựng.

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ khoản 1 Điều 31 Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và mục II Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 35 Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của UBND tỉnh.

1. Thống nhất quản lý các họat động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức, chỉ đạo lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh.

4. Tổ chức Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh.

5. Chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có hành vi, vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh .

8. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 20. Trách nhiệm của sở Xây dựng.

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật liệu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện.

2. Tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 của Quy định này.

3. Phối hợp sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thanh, kiểm tra việc kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường, sở Công Thương, sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và việc tiếp cận các công nghệ mới về sản xuất chế biến vật liệu xây dựng, xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng để triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp các sở, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Kiểm tra, lập phương án đề xuất UBND tỉnh trong công tác xử lý các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường còn tồn tại trước khi ban hành Quy định này.

7. Báo cáo UBND tỉnh định kỳ, hàng năm về tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trong công tác quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi đổ phế thải vật liệu xây dựng phù hợp với quy hoạch địa phương.

9. Kiểm tra, đề xuất xử lý tồn tại về công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng được quy định tại Điều 24 của Quy định này.

10. Kết hợp các Sở có liên quan, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và xử lý hoặc chuyển cấp trên xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

11. Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ, hàng năm.

12. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

13. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 21. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Công Thương, sở Giao thông Vận tải, sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp sở Xây dựng thực hiện quản lý Nhà nước các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với sở Xây dựng, sở Công Thương hướng dẫn các tiêu chí để xem xét công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; làm cơ sở để xử lý các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, được quy định tại khoản 1 Điều 24 Quy định này.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, sở Tài nguyên và Môi trường, trường Cao đẳng Nghề hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các cơ sở hoàn thiện công nghệ, xử lý môi trường; các cơ sở phải chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Điều 22. Trách nhiệm của UBND cấp huyện.

1. Quản lý các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn mình quản lý.

3. Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn mình quản lý, báo cáo sở Xây dựng định kỳ, hàng năm.

4. Xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chuyển cấp trên xử lý nếu vượt quá thẩm quyền luật định.

5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 Quy định này có trách nhiệm tuân thủ Nghị Định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng có liên quan; Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang, Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi một số điều của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang và Quy định này.

Điều 24. Xử lý tồn tại về công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu và các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng không đảm bảo điều kiện theo Quy định này.

1. Đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đã được đầu tư trước khi Quy định này có hiệu lực thì sở Xây dựng tổ chức, kiểm tra, nếu cơ sở nào không đáp ứng yêu cầu; thì hướng dẫn lập phương án tổng thể hoàn thiện công nghệ và xử lý môi trường theo lộ trình cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện. Nếu không có phương án khắc phục thì phải chuyển đổi sản xuất hoặc ngừng sản xuất và việc xử lý các cơ sở này phải được quy định thời gian cụ thể khi thực hiện, cũng như có các chính sách hỗ trợ thích hợp của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng phối hợp UBND cấp huyện kiểm tra và lên kế hoạch di dời các cơ sở của cá nhân, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhưng không đảm bảo các điều kiện của Quy định này khi có hiệu lực.

Điều 25. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành.

1. Căn cứ Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, Thông tư 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, văn bản số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng và Quy định này; Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND cấp huyện và các Sở, ban, ngành có liên quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về sở Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

Chương 5:

KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 26. Kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1. Việc kiểm tra, thanh tra hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và quy định tại khoản 1,2,3 Điều 36 Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 27. Xử lý vi phạm họat động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh cũng như việc xử lý người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực này, phải tuân thủ quy định tại Điều 37 Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.635
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236