Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THÀNH, HUYỆN YÊN KHÁNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1737/TTr-SXD ngày 23/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khánh Thành, huyện Yên Khánh, gồm những nội dung sau:

I. Tên Quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

II. Phạm vi ranh gii và quy mô diện tích đất lập quy hoạch

1. Phạm vi ranh gii: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa bàn của xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh; phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng (xóm14);

- Phía Đông giáp đê sông Đáy;

- Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng (xóm17);

- Phía Tây giáp đường bê tông và khu dân cư hiện trạng (xóm15).

2. Quy mô diện tích: 49,734 ha.

III. Tính chất cụm công nghiệp

Là Cụm công nghiệp thu hút các dự án về may mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản; kho trung chuyn.

IV. Nội dung quy hoạch

1. Quy hoạch sử dụng đất

STT

Hạng mục

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất công nghiệp

34,953

70,3

2

Đất khu điều hành

0,890

1,8

3

Đất cây xanh

7,983

16,0

4

Đất khu trung chuyển rác thải

0,594

1,2

5

Đất khu xử lý nước thải

1,228

2,5

6

Đất giao thông

4,086

8,2

 

Tổng cộng:

49,734

100

- Khu đất công nghiệp bao gồm các lô đất có ký hiệu từ CN1 đến CN10, có diện tích từ 1,88ha đến 5,2ha; chiều cao công trình không quá 18m, mật độ xây dng tối đa 65%. Chỉ giới xây dựng công trình lùi vào 15m so với chỉ giới đường đỏ.

- Khu điều hành cụm công nghiệp nằm tại lô đất có ký hiệu ĐH, diện tích 0,98ha; tầng cao công trình không quá 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Khu xử lý nước thải công nghiệp nằm tại vị trí lô đất có ký hiệu NT, diện tích 1,228ha; chiều cao công trình không quá 13m, mật độ xây dựng tối đa 45%.

- Khu trung chuyn rác thải công nghiệp nằm tại vị trí lô đất có ký hiệu R, diện tích 0,594ha; chiều cao công trình không quá 10m, mật độ xây dựng tối đa 70%.

2. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai và thoát nước mưa

- Cao độ khống chế xây dựng: Từ (+1,66)m đến (+2,10)m (cao độ khống chế san nn cụ thcho từng lô đất theo đồ án trình duyệt). Thiết kế san nền phải hạn chế tối đa khối lượng đào và đảm bảo độ dốc thoát nước chung cho toàn khu vực.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Hướng thoát nước được thu vào hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông và được thu dẫn vào hệ thống mương phía Đông Bắc dọc theo lưu không đê sông Đáy.

(Sơ đồ và tiết diện hệ thống thoát nước mưa theo theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

2.2. Quy hoạch hệ thống giao thông

Mạng lưới giao thông thiết kế dạng đảm bảo việc kết nối thuận tiện giao thông trong khu hoạch và khớp nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực lân cận. Hệ thng đường của khu vực quy hoạch có quy mô mặt cắt như sau:

+ Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 1-1: 5+14+5= 24m;

+ Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 2-2: 5+10,5+5= 20,5m;

(Sơ đ và quy mô mặt ct các tuyến đường theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

2.3. Quy hoạch hệ thng cấp nước

- Nguồn nước: Lấy từ nhà máy nước xã Khánh Thành. Đường cấp nước đấu nối vào đường ống D160 nằm phía Tây Bắc khu quy hoạch.

- Mạng lưới cấp nước cho khu vực được thiết kế theo dạng mạch vòng kết hp mạng nhánh (đường ống chính sử dụng đường ống D160, tuyến phân phối sử dụng ống D100, các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè đảm bảo cấp nước tới từng khu chức năng. Bố trí các trụ cứu hỏa với khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hỏa là 150m đảm bảo chữa cháy cần thiết.

(Sơ đồ và tiết diện hệ thống cấp nước theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

2.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện

- Nguồn điện: Lấy từ đường dây 22kV lộ 473-E23.4 từ trạm 110kV cấp điện cho cụm công nghiệp.

- Mạng lưới cấp điện gồm các tuyến trung thế 22kV cấp cho các lô đất công nghiệp; tuyến 0,4kV cấp điện cho khu điều hành, xử lý nưc thải, chiếu sáng đường giao thông,... Tuyến trung thế 22kV và tuyến hạ thế 0,4kV được đi nổi trên các cột li tâm được bố trí trên vỉa hè.

- Trạm biến áp: Xây dng trạm Biến áp 100kVA-22/0,4kV cấp điện cho trung tâm điều hành, xử lý nước thải và chiếu sáng đường giao thông,...

- Đối với cấp điện cho từng lô đất trong cụm công nghiệp do các doanh nghiệp tự đầu tư phù hp với đặc điểm sản xuất riêng của doanh nghiệp.

(Sơ đồ mạng lưới điện theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

2.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a) Hệ thống thoát nước thải

- Bố trí xây dựng trạm xử lý nước thải phía Đông Bắc khu quy hoạch tại khu đất có ký hiệu NT trong bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng hệ thống thoát nước riêng (sử dụng đường ống D400 đến D450).

- Nước thải của các dự án trong Khu công nghiệp được xử lý cục bộ tại mỗi nhà máy rồi thu về hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông, thu gom về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn được thoát ra sông Đáy.

b) Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn và được thu gom đưa về địa điểm tập kết của khu vực và vận chuyển đến khu xử lý theo quy định.

(Sơ đồ và tiết diện hệ thống thoát nước thải theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

Điều 2. Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh có trách nhiệm: Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quyết định phê duyệt này, gửi các cơ quan có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện, quản lý theo quy định.

Giao UBND huyện Yên Khánh chủ trì, phối hp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh và các đơn vị liên quan công bố công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh và Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Thường trực Tỉnh ủy
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.
- Lưu VT, VP4,3.
vv.QĐQH01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204