Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2004/QĐ-BGTVT qui định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 19/2004/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 22/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2004/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 19/2004/QĐ-BGTVT NGÀY 22 THÁNG 10 NĂ, 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC THAM GIA Ý KIẾN VÀO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26/12/1991 và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi ngày 20/4/1995;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này " Qui định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch Đầu tư, Pháp chế, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông, các Cục Quản lý chuyên ngành, Tổng giám đốc các Ban quản lý dự án, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, các tổ chức Tư vấn thiết kế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Đào Đình Bình

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI VỀ VIỆC THAM GIA Ý KIẾN VÀO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Qui định tạm thời này qui định việc các Cục quản lý chuyên ngành, các Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư), các cơ quan được giao quản lý khai thác công trình, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng của công trình.

Điều 2.

1. Mọi tổ chức, cá nhân là Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư), các đơn vị tư vấn (lập dự án, thiết kế, thẩm định), các Cục quản lý chuyên ngành, các cơ quan quản lý khai thác, các tổ chức cá nhân khác có liên quan khi tiến hành công tác lập dự án, thiết kế, thẩm định thiết kế và chuẩn bị đưa vào khai thác các công trình giao thông đều phải thực hiện qui định này.

2. Qui định này bắt buộc áp dụng đối với các dự án xây dựng giao thông quốc gia thuộc nhóm A và nhóm B. Đối với các dự án có liên quan đến mạng lưới giao thông quốc gia trên toàn quốc không phân biệt chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư, cần áp dụng qui định này đối với các hạng mục công trình liên quan đến mạng lưới giao thông quốc gia.

3. Đối với các dự án giao thông khác, các dự án có qui mô thuộc nhóm C: chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế nghiên cứu qui định này để áp dụng phù hợp.

Chương 2:

NỘI DUNG THAM GIA GÓP Ý VÀO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG

Điều 3. Giai đoạn lập dự án

1. Khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng công trình giao thông, các tổ chức cá nhân nêu tại khoản 1, điều 2 của qui định này ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước, của các Bộ ngành liên quan về quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bắt buộc sử dụng cho dự án và tiêu chuẩn 22TCN -268-2000 của Bộ Giao thông vận tải đã ban hành, cần thực hiện đầy đủ các nội dung trong qui định này.

2. Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị ghi tại điều 1 gồm:

a- Qui mô dự án và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu.

b- Các phương án tuyến, phương án vị trí, mặt bằng xây dựng và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với qui hoạch xây dựng.

c- Phương án quản lý khai thác dự án, các công trình phục vụ cho công tác quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông trong quá trình xây dựng và trong quá trình khai thác.

d- Các giải pháp bảo vệ môi trường, các phương án đảm bảo giao thông và an toàn giao thông khi thi công, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.v.v.

3. Ngoài nội dung hồ sơ, tài liệu thẩm định đã nêu trong các văn bản qui định hiện hành, yêu cầu hồ sơ thiết kế trình duyệt phải kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu tại điều 1 về các nội dung nêu ở khoản 2, điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo tư vấn thiết kế chuyển hồ sơ thiết kế cho các cơ quan trên xem xét, góp ý theo thời hạn và nội dung qui định.

Điều 4. Giai đoạn thực hiện dự án

1. Khi lập thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế kỹ thuật thi công) dự án xây dựng công trình giao thông, các tổ chức cá nhân nêu tại khoản 1, điều 2 của qui định này ngoài việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật phù hợp với thiết kế cơ sở trong giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, cần thực hiện đầy đủ các nội dung trong qui định này.

2. Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị ghi tại điều 1 gồm:

a- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu tại điều 1 về tính phù hợp của thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công với thiết kế cơ sở và các nội dung khác nêu trong quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi về qui hoạch, kiến trúc, qui mô xây dựng, cấp hạng công trình, các giải pháp và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.v.v.

b- Đối với hệ thống an toàn giao thông, cần có ý kiến tham gia của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (đối với các công trình giao thông đường bộ, đường sắt) hoặc Cục Cảnh sát giao thông đường thuỷ (đối với các công trình giao thông đường thuỷ). Văn bản tham gia ý kiến phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ (điều 40), Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 (điều 19 và điều 20) và các qui định của Chính phủ trong các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng trong thời gian tới đây cũng như phù hợp với tiêu chuẩn được sử dụng của dự án nêu ở khoản 1, điều 3 của qui định này.

c- Đối với các dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường cũ, phải có ý kiến tham gia của cơ quan đang quản lý khai thác công trình về biện pháp phân luồng đảm bảo giao thông trên cơ sở tuân thủ Qui định thi công trên đường bộ đang khai thác ban hành kèm theo quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

d- Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo Tư vấn thiết kế gửi hồ sơ lấy ý kiến tham gia và tổng hợp kiến nghị của các bên liên quan để hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật thi công) hoặc giải trình các nội dung khác trước khi trình duyệt.

e- Văn bản tham gia ý kiến về nội dung này được coi là văn bản bắt buộc kèm theo hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Điều 5. Giai đoạn kết thúc dự án

Trước khi nghiệm thu bàn giao công trình, Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải lập đoàn kiểm tra hiện trường và chủ trì thực hiện việc kiểm tra hiện trường có sự tham gia của các Cục Quản lý chuyên ngành, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (đối với các dự án giao thông đường bộ đường sắt), Cục Cảnh sát giao thông đường thủy (đối với các dự án giao thông đường sông) Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và các đơn vị, cơ quan liên quan đến việc quản lý khai thác công trình đi kiểm tra thực tế hiện trường, đối chiếu với thiết kế kỹ thuật được duyệt, lập biên bản thống nhất và nêu các kiến nghị, đề xuất những nội dung cần bổ sung, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6.

1. Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) là cơ quan chủ trì thực hiện những nội dung qui định tại văn bản này.

2. Qui định tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan:

a- Việc lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan được tiến hành đồng thời với quá trình thẩm định hoặc thẩm tra hồ sơ dự án hoặc hồ sơ thiết kế theo quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng.

b- Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) gửi hồ sơ báo cáo tóm tắt dự án kèm theo văn bản đề nghị tham gia góp ý đến các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tham gia ý kiến tiếp cận hồ sơ khi có yêu cầu.

c- Sau 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản đề nghị, nếu không nhận được văn bản tham gia ý kiến của các bên liên quan thì được coi là đã thống nhất với nội dung xin tham gia.

3. Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) sau khi nhận được văn bản tham gia ý kiến, nghiên cứu tiếp thu và chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh đồ án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. Đối với các ý kiến chưa thống nhất, Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) cần có văn bản giải thích gửi cơ quan tham gia ý kiến.

4. Giao cho Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định & quản lý chất lượng công trình giao thông, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính là các cơ quan tham mưu, trình duyệt hoặc trực tiếp phê duyệt dự án tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện qui định này./.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2004/QĐ-BGTVT qui định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.846
DMCA.com Protection Status