Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định đối tượng tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"

Số hiệu: 1897/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Thông báo số 731/TB-TU ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xét khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 204/TTr-SNV ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đối tượng tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”.

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, D100.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” được xét tặng cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La nhằm động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Điều 2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” được xét tặng một năm 4 lần, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1, Điểm 2, Điểm 11 , Điều 3 của Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng, tiêu chuẩn được xét tặng Kỷ niệm chương

1. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

2. Các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Sơn La.

3. Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh uỷ viên các khoá đã nghỉ hưu; Các vị đại biểu Quốc hội các khoá thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

4. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đương nhiệm.

5. Các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (hoặc tương đương); Bí thư, Phó Bí thư huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La, đương chức hoặc đã nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh có ít nhất 15 năm công tác tại tỉnh Sơn La, tính cả thời gian tham gia đoàn cán bộ tỉnh Sơn La giúp nước bạn Lào hoặc tham gia lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Sơn La.

6. Các đồng chí hoạt động cách mạng trước năm 1945 (từ ngày 3l tháng 12 năm 1944 trở về trước); các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, "Nhà giáo ưu tú", “Thầy thuốc ưu tú” , “Nghệ sỹ ưu tú”,Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sỹ nhân dân" thuộc tỉnh Sơn La; các đồng chí là Bí thư xã, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, chỉ huy các khu, đội du kích trong thời kháng chiến chống Pháp; các đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết toàn dân, Huân chương Chiến công khi đang công tác tại tỉnh Sơn La.

7. Các đồng chí đã được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên (Tính từ ngày được xét tặng Kỷ niệm chương) và có ít nhất 15 năm công tác tại tỉnh Sơn La.

8. Các đồng chí là cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân, các nông lâm trường, công ty xí nghiệp, doanh nghiệp kể cả đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

- Đã nghỉ hưu (được cấp sổ hưu) từ năm 1994 trở về trước;

- Các đồng chí được cấp sổ hưu từ năm 1995 đến nay và các cá nhân đang công tác, có ít nhất 25 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nam và 20 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nữ hoặc tham gia công tác trong đoàn cán bộ tỉnh Sơn La giúp nước bạn Lào tính đến ngày được xét tặng Kỷ niệm chương (tính cả số năm tham gia lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La nếu có).

9. Các đồng chí thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La.

- Đã nghỉ hưu (được cấp sổ hưu) từ năm 1994 trở về trước.

- Các đồng chí được cấp sổ hưu từ năm 1995 đến nay và các cá nhân đang công tác, có ít nhất 25 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nam và 20 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nữ hoặc tham gia công tác trong đoàn cán bộ tỉnh Sơn La giúp nước bạn Lào tính đến ngày được xét tặng Kỷ niệm chương (tính cả số năm tham gia lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La nếu có).

10. Các đồng chí là nông dân được công nhận là điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh; đã được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các chủ doanh nghiệp tư nhân có nhiều đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn của tỉnh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của nông dân và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Sơn La có ít nhất 15 năm trở lên.

11. Các đồng chí là người nước ngoài có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La (do Sở Ngoại vụ tỉnh thẩm định trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét duyệt).

12. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND; trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức, thuộc xã, phường, thị trấn, có ít nhất 25 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nam và có ít nhất 20 năm công tác liên tục tại tỉnh Sơn La trở lên đối với nữ.

Các đối tượng thuộc Điểm 5, 7, 8, 9, 12, Điều 3, nếu là thương binh, bố mẹ của liệt sỹ thì được giảm 5 năm so với thời gian quy định.

Điều 4. Các trường hợp không xét tặng Kỷ niệm chương

- Các cá nhân nếu bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không xem xét tặng Kỷ niệm chương trong thời gian 1 năm kể từ ngày bị kỷ luật.

- Các trường hợp bị kỷ luật khai trừ đảng, bị kỷ luật buộc thôi việc, bị loại ngũ (tước quân tịch, danh hiệu), bị phạt tù từ án treo trở lên thì không được xét tặng Kỷ niệm chương.

Điều 5. Quy trình xét khen thưởng

1. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt và trình thủ trưởng cơ quan ký duyệt, báo cáo về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Các huyện thành phố thành lập Hội đồng xét duyệt, báo cáo UBND huyện, thành phố kết quả xét duyệt, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ cho ý kiến trước khi gửi về Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng rà soát, lập danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét duyệt.

3. Các trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm 1, Điểm 2, Điểm 11, Điều 3, căn cứ thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định tặng Kỷ niệm chương.

Điều 6. Cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” được cấp Giấy chứng nhận kèm theo khung, Kỷ niệm chương và được thưởng là 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 7. Kinh phí tặng Kỷ niệm chương trích từ nguồn ngân sách của tỉnh, Giao cho Sở Tài chính và Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định chi hàng năm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Cơ quan cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc cơ quan quản lý (kể cả các đồng chí thuộc Điểm 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 Điều 3); cán bộ công nhân viên chức thuộc cơ quan quản lý trước khi chuyển công tác ra ngoài địa bàn tỉnh hoặc nghỉ hưu, cư trú ngoài địa bàn tỉnh Sơn La. Các huyện, thành phố thành lập hội đồng xét duyệt cho cán bộ công nhân viên chức (kể cả các đồng chí thuộc Điểm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Điều 3), cán bộ xã, phường, thị trấn, các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu và các đối tượng khác tại địa bàn tỉnh Sơn La. Hàng quý Hội đồng họp xét và đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng.

Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Hồ sơ do Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn).

Điều 9. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện; hướng dẫn các cơ quan cấp tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức trọng thể lễ trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Điều 10. Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về việc đề nghị các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương " sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” do đơn vị quản lý. Đối với từng trường hợp cá nhân có hành vi gian dối trong kê khai để được tặng Kỷ niệm chương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi (theo Luật Thi đua - Khen thưởng) và xem xét hình thức kỷ luật theo pháp lệnh cán bộ công chức (nếu là cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành đoàn thể; các huyện, thành phố phản ảnh về (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh Quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định đối tượng tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10