Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1890/2012/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 1890/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/2012/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cPháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Báo cáo thẩm định số 34/BCTĐ-STP, ngày 15/10/2012 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 134/TTr-SNN ngày 18/7/2012; số 207/TTr-SNN ngày 17/10/2012 về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm:

1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm.

2. Định mức chi phí dụng cụ vật tư duy trì vệ sinh kênh mương (Áp dụng cho những tuyến kênh dẫn, cấp nước thô).

3. Định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng.

4. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tưới.

5. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tiêu thoát nước vụ mùa.

6. Định mức vật tư, nhiên liệu cho quản lý vận hành.

7. Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.

8. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.

9. Định mức giá thành đơn vị sản phẩm (Áp dụng đối với các công trình do các t hp tác dùng nước quản lý).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giám sát việc áp dụng thực hiện định mức; giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày 13/7/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội; Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- CVP, các PCVP;
- CV: NN, TC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1890/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phHải Phòng)

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

1. Đối với các công trình thuộc Công ty TNHH MTV KTCTTL

1.1. Đối với công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp

Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp bình quân các Công ty là: 4,132 công/ha tưới, tiêu nghiệm thu quy đổi.

Chi tiết cho tng Công ty như sau:

Đơn vị: công/ha tưới, tiêu nghiệm thu quy đi

Mã hiệu

Nội dung

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-01.01

Định mức

4,953

4,292

4,981

4,010

3,045

1.2. Đối với công trình phục vụ cấp nước thô

Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ cấp nước thô bình quân các Công ty cấp nước thô là: 0,471 công/1000m3 nước.

Chi tiết cho từng Công ty như sau:

Đơn vị: công/1000m3 nước

Mã hiệu

Nội dung

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

TL-01.02

Định mức

0,402

0,454

0,804

2. Đối với các công trình thuộc Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý:

2.2. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm áp dụng cho các Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý

Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp bình quân các quận, huyện là: 3,300 công/ha tưới, tiêu.

Chi tiết cho từng hệ thống như sau:

Đơn vị: công/ha tưới, tiêu

Mã hiệu

Nội dung

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-01.03

Định mức

3,132

2,676

4,161

2,498

4,204

II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ DỤNG CỤ VẬT TƯ DUY TRÌ VỆ SINH KÊNH MƯƠNG

(Áp dụng cho những tuyến kênh dẫn, cấp nước thô)

Đơn vị tính: ha.ngày

Mã hiệu

Vật tư, dụng cụ

Đơn v

Đnh mức

TL-02.01

Vật tư, dụng cụ

Sọt sắt

 

Cái

 

0,0021

 

Lưới thép

m2

0,007

 

Vợt sắt

cái

0,0025

 

Thuyền tôn

cái

0,0002

 

Xe cải tiến

cái

0,0002

 

Mái chèo

cái

0,001

 

Chổi tre ngắn

cái

0,023

 

Vật liệu khác

%

10

III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI TẠI MẶT RUỘNG

Đơn vị: (m3 /ha)

Mã hiệu

Đặc trưng, tính chất đất theo các TB

Lúa Đông Xuân

Lúa Mùa

TL-03.01

Đất cát pha màu xám nâu độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình và vàn cao

7.133

4.890

TL-03.02

Đất thịt nhẹ lẫn cát màu xám nâu độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình

6.983

4.551

TL-03.03

Đất thịt trung bình lẫn cát pha màu nâu xám và xám đen, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình

6.918

4.346

TL-03.04

Đất thịt trung bình lẫn rễ cây màu nâu xám, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn thấp

6.792

4.316

TL-03.05

Đất bụi lẫn sét màu nâu xám, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn trung bình

6.732

3.987

TL-03.06

Đất bụi lẫn sét màu nâu gụ, độ dày tầng đất mịn lớn hơn 100 cm thuộc chân vàn thấp

5.430

3.945

IV. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC TƯỚI

1. Trạm bơm do các Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi quản lý

Định mức tiêu thụ điện năng bình quân tưới cho lúa ứng với tần suất tính toán 75% của các trạm bơm điện do các Công ty đang quản lý như sau:

- Lúa vụ Đông xuân: 175,8 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 290 mm/vụ.

- Lúa vụ Mùa: 120,5 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 749 mm/vụ.

- Chi tiết cho từng Công ty như sau:

Đơn vị: kwh/ha

Mã hiệu

Công việc

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-04.01

Tưới lúa vụ Đông xuân

155,3

184,5

202,5

184,2

-

TL-04.02

Tưới lúa vụ Mùa

109,1

116,0

150,8

134,1

-

2. Trạm bơm do các Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý

Định mức tiêu thụ điện năng bình quân tưới cho lúa đối với các trạm bơm do các tchức hợp tác dùng nước quản lý như sau:

- Lúa vụ Đông xuân: 170,0 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 290 mm/vụ.

- Lúa vụ Mùa: 114,4 kwh/ha, ứng với lượng mưa: 749 mm/vụ.

Chi tiết cho từng hệ thống như sau:

Đơn vị: kwh/ha

Mã hiệu

Công việc

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-04.03

Tưới lúa vụ Đông Xuân

136,2

184,5

194,5

166,2

155,2

TL-04.04

Tưới lúa vụ Mùa

93,1

116,0

128,2

119,5

106,7

Ghi chú: Khi lượng mưa hàng năm thay đổi so với lượng mưa tính toán, định mức tiêu thụ điện năng được nhân với hệ số điều chỉnh theo tổng lượng mưa vụ và phân bố mưa.

V. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC TIÊU THOÁT NƯỚC VỤ MÙA.

Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tiêu thoát nước vụ mùa ứng với tần suất 10% (1.417,3 mm/vụ) bình quân toàn thành phố là: 71,1 kwh/ha. Cụ thể cho các loại diện tích như sau:

- Diện tích tiêu cho lúa:               64,7      kwh/ha;

- Diện tích tiêu cho màu: 73,8      kwh/ha;

- Diện tích tiêu phi canh tác:       81,9      kwh/ha.

Chi tiết cho từng hệ thống như sau:

Đơn vị: kwh/ha

Mã hiệu

Nội dung

Đa Độ

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-05

Bình quân lưu vực

70,6

71,8

70,9

TL-05.01

Tiêu cho lúa

66,2

62,7

65,2

TL-05.02

Tiêu cho màu

74,9

71,7

74,8

TL-05.03

Phi canh tác

81,9

80,9

82,9

Trong thực tế, đối với các năm có lượng mưa khác với lượng mưa tính toán được nhân với hệ số điều chỉnh theo lượng mưa vụ

VI. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU CHO QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Định mức vật tư, nguyên vật liệu cho công tác quản lý vận hành tính theo số lượng và chủng loại máy móc và thiết bị quản lý vận hành CTTL như sau:

- Dầu nhờn:

3,235

kg/100ha/năm;

- Dầu Diezel:

1,211

kg/100ha/năm;

- Mỡ các loại:

5,275

kg/100ha/năm;

- Giẻ lau:

2,552

kg/100ha/năm;

- Sơn các loại:

3,781

kg/100ha/năm;

- Sợi amiăng:

0,271

kg/100ha/năm;

- Xăng:

0,623

kg/100ha/năm;

- Vật tư phụ khác:

5% giá trị của các vật tư chính.

Chi tiết cho từng hệ thng như sau:

Đơn vị: kg/100ha/năm

Mã hiệu

Nội dung

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-06.01

Dầu nhờn

2,978

2,694

4,368

4,197

2,708

TL-06.02

Dầu Điezen

1,251

1,141

1,543

1,640

0,745

TL-06.03

Mỡ các loại

5,012

4,729

6,449

6,756

4,317

TL-06.04

Giẻ lau

2,253

2,057

3,665

3,566

1,950

TL-06.05

Sơn các loại

4,515

3,084

3,751

7,317

1,643

TL-06.06

Sợi Amiăng

0,510

0,290

0,215

0,406

0,047

TL-06.07

Xăng

1,158

0,712

0,467

0,906

0,085

Các vật tư phụ khác phục vụ trong quản lý vận hành máy móc thiết bị như: Bóng đèn, chổi, xô chậu, bàn trải,... được tính bằng 5 % giá trị của các vật tư chính nêu trên.

VII. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Định mức sửa chữa thường xuyên TSCĐ áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCTTL

Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định là: 2,44% nguyên giá tài sản cố định.

Chi tiết cho các hệ thống như sau:

Đơn vị: % nguyên giá TSCĐ

Mã hiệu

Công việc

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-07.01

Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

2,68%

3,06%

1,85%

2,39%

2,01%

2. Định mức sửa chữa thường xuyên TSCĐ áp dụng cho Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý

Các tổ chức hợp tác dùng nước do chưa đánh giá được nguyên giá tài sản cố định nên đơn vị đtính định mức là: đồng/ha phục vụ tưới tiêu. Định mức sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi hàng năm của các Tổ chức hợp tác dùng nước là: 81.677 đồng/ha.

Chi tiết cho các hệ thống như sau:

Đơn vị: đồng/ha

Mã hiệu

Công việc

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-07.02

Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

86.666

83.698

87.681

58.089

91.065

VIII. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCTTL

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp của các Công ty TNHH MTV khai thác CTTL bình quân toàn thành phố bằng 13,31% tng qutiền lương năm kế hoạch.

Chi tiết cho các hệ thống như sau:

Đơn vị: % tng quỹ tiền lương kế hoạch

Mã hiệu

Công việc

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-08.01

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16,16%

11,67%

11,53%

14,54%

14,86%

2. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp áp dụng Tổ chức hp tác dùng nước qun lý

Định mức chi phí quản lý cho các tổ chức hợp tác dùng nước bình quân toàn tỉnh là: 7,25% tng quỹ tiền lương kế hoạch.

Chi tiết của các hệ thống như sau:

Đơn vị: % tng quỹ tiền lương kế hoạch

Mã hiệu

Công việc

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

HH-02.01

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8,33%

8,10%

6,65%

8,88%

5,80%

IX. ĐỊNH MỨC GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ SẢN PHẨM (Áp dụng đối với các công trình phân cấp cho các tổ chức hợp tác dùng nước quản lý)

Định mức giá thành trên đơn vị sản phẩm cho các Tổ chức hợp tác dùng nước bình quân toàn thành phố là: 492.046 đồng/ha/năm.

Chi tiết của các hệ thống như sau:

Đơn vị: đồng/ha

Mã hiệu

Nội dung

An Hải

Đa Độ

Thủy Nguyên

Tiên Lãng

Vĩnh Bảo

TL-09.02

Chi phí giá thành

478.378

401.565

667.208

336.473

615.961

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1890/2012/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224