Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2008 về việc gia hạn giấy phép khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất (lần hai) tại mỏ đá Tây Hoà Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1878/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1878/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THUÊ ĐẤT (LẦN HAI) TẠI MỎ ĐÁ TÂY HOÀ VÂN, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN NÚI THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-CNCL ngày 11 tháng 12 năm 1997 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá Đông Hoà Vân.
Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường; Quyết định số 1398/QĐ-UB ngày 14 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh về việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Tây Hoà Vân - Tam Nghĩa - Núi Thành - Quảng Nam.
Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh về việc Cho Công ty TNHH Rạng Đông được tiếp tục thuê đất để khai thác đá tại mỏ đá Tây Hoà Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành;
Xét hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất của Công ty TNHH Rạng Đông; đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Tờ trình số 264, 266/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tại Tờ trình số 80/TTr-TNMT ngày 29 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Rạng Đông được gia hạn (lần hai) tại Quyết định số 2386/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh về việc khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất tại mỏ đá Tây Hoà Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

- Diện tích khu vực tiếp tục khai thác đá làm vật liệu xây dựng và thuê đất là 13,34ha được giới hạn bởi các điểm góc khép kín 1, 2, 3, 4, 5, 6 và toạ độ xác định trên Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản tỷ lệ 1/2.000 kèm theo.

- Trữ lượng khoáng sản tiếp tục khai thác: 5.684.993m3.

- Công suất khai thác: 80.000m3/năm.

- Thời gian tiếp tục khai thác và thuê đất kể từ tháng 5/2008 đến hết tháng 4/2013.

Điều 2. Công ty TNHH Rạng Đông có trách nhiệm:

- Nộp lệ phí giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản và lệ phí địa chính (gia hạn) theo đúng quy định của Nhà nước.

- Trước khi tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản Công ty phải hoàn thành các thủ tục có liên quan như: Ký lại hợp đồng thuê đất, quản lý và sử dụng vật liệu nổ, an toàn và vệ sinh lao động ... tại các cơ quan chuyên ngành và địa phương;

- Hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được thuê; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương;

- Nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế tài chính theo quy định của Nhà nước và địa phương;

- Sau khai thác thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, đất đai theo đúng Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của dự án được Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường nay là Sở khoa học và Công nghệ xác nhận tại Phiếu xác nhận số 43/GXN-Sở KHCN&MT ngày 28 tháng 10 năm 1998.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan:

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, UBND huyện Núi Thành giám sát việc khai thác, chế biến khoáng sản và sử dụng đất của Công ty TNHH Rạng Đông theo đúng quy định của pháp luật; ký lại hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Rạng Đông.

- UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm: Theo dõi kết quả hoạt động khai thác, chế biến, phục hồi môi trường, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, chủ trì giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH Rạng Đông và kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm theo thẩm quyền; Chỉ đạo UBND xã Tam Nghĩa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý theo phân cấp.

- Chi cục thuế huyện Núi Thành thu tiền thuê đất, thuế tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá Tây Hoà Vân, xã Tam Nghĩa nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 4. Hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường theo quyết định này chỉ được phép tiến hành sau khi Công ty TNHH Rạng Đông đăng ký Nhà nước bổ sung tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, lập đầy đủ hồ sơ liên quan, báo cáo kế hoạch khai thác tại UBND huyện Núi Thành; ký lại hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Núi Thành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Rạng Đông. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chi cục KS miền Trung;
- PCT Lê Minh Ánh;
- LĐVP;
- Lưu VT, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Quyết định khai thác, chế biến khoáng sản gia hạn (lần hai) này đã được đăng ký Nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

 

 

Số đăng ký: ĐK/KT ngày… tháng… năm 2008.
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2008 về việc gia hạn giấy phép khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất (lần hai) tại mỏ đá Tây Hoà Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65