Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 184-TTg năm 1995 về việc đầu tư dự án "khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực Miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 184-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 27/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN "KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét tờ trình của Bộ Thuỷ lợi (số 2729 /TT-KH ngày 17 tháng 12 năm 1994) về việc xin phê duyệt dự án tiền khả thi "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh" và ý kiến thẩm tra dự án của Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước (công văn số 764/UB-VPTĐ ngày 15/3/1995 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đầu tư dự án "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh" với các nội dung sau đây:

1- Tên dự án: "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh".

2- Mục tiêu của dự án: Khôi phục và nâng cấp 5 hệ thống thuỷ nông đã khai thác lâu năm (Cẩm Thuỷ, Nam Nghệ An, Linh Cảm, An Trạch, Đồng Cam); và đầu tư cho 2 hệ thống công trình thuỷ lợi lớn hiện đang thi công dở dang (Thạch Nham, Hóc Môn - Bắc Bình Chánh) nhằm duy trì năng lực tưới ổn định là 70.000 ha, trong đó diện tích tưới tăng hơn trước khi có dự án là 32.600 ha.

3- Phạm vi và quy mô của dự án: dự án gồm 7 tiểu dự án của 7 hệ thống thuỷ nông thuộc 7 tỉnh là:

- Hệ thống Cẩm Thuỷ tỉnh Thanh Hoá,

- Hệ thống Nam Nghệ An tỉnh Nghệ An,

- Hệ thống Linh Cảm tỉnh Hà Tĩnh,

- Hệ thống An Trạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

- Hệ thống Đồng Cam tỉnh Phú Yên,

- Hệ thống Thạch Nham tỉnh Quảng Ngãi,

- Hệ thống Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

4- Vốn đầu tư cho dự án:

- Tổng vốn đầu tư: 121 triệu 629 ngàn USD,

Trong đó:

Ngân hàng thế giới cho vay với số tiền là 81 triệu 80 ngàn USD (chưa tính vốn vay đầu tư hệ thống kênh tưới cho các vùng dưới 150 ha).

- Vốn đối ứng trong nước đảm bảo phần còn lại.

Mức vốn đầu tư cho từng công trình sẽ được xác định chính thức, khi xem xét ra quyết định đầu tư khả thi từng tiểu dự án (với mức vốn ngoài nước là mức trần).

5- Việc xây dựng các công trình và mua sắm thiết bị đều phải thông qua đấu thầu, nhằm tiết kiệm vật tư, tiền vốn và nâng cao chất lượng công trình.

6- Trên cơ sở Luật Đất đai và các quy định hiện hành, Uỷ ban Nhân dân các địa phương chủ trì phối hợp với Bộ Thuỷ lợi giải quyết việc di dân tái định cư ở các vùng có công trình của dự án, theo kế hoạch di dân tái định cư phần 1, do Bộ Thuỷ lợi trình tại văn bản số 345/CV-KH ngày 8/3/1995 và số 2357/CV-KH ngày 3/11/1994.

7- Thời gian tối đa thực hiện dự án: 5 năm, kể từ ngày được cấp vốn.

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ.

1- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ lợi và các ngành có liên quan, cân đối vốn cho dự án.

2- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để cấp vốn đối ứng cho dự án theo đúng luận chứng được duyệt, trả nợ vốn vay cho dự án này khi đến hạn theo đúng cam kết quốc tế về vay và trả nợ.

3- Bộ Thuỷ lợi là chủ quản dự án có nhiệm vụ:

Căn cứ vào dự án tiền khả thi được duyệt, chỉ đạo việc lập dự án khả thi thành các hồ sơ riêng biệt, tiến hành xét duyệt theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, đảm bảo khống chế trong tổng vốn đầu tư đã được xác định tại mục 4 Điều 1 quyết định này.

Tổ chức điều hành dự án, chỉ đạo kỹ thuật và thi công các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng chế độ và nghiệm thu quyết toán công trình đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

4- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có các tiểu dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Thuỷ lợi và Bộ Tài chính chuẩn bị vốn đối ứng để đầu tư xây dựng đồng bộ phần công trình nội đồng, tổ chức di dân và đền bù bảo đảm hệ thống được hoàn thiện và phát huy hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 184-TTg

Hanoi, March 27, 1995

 

DECISION

ON INVESTMENT IN THE PROJECT "RESTORING AND DEVELOPING IRRIGATION WORKS IN CENTRAL VIETNAM AND HO CHI MINH CITY"

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of Septembe,r 1992;
Considering the request of the Ministry of Water Resources (No.2729/TT-KH on the 17th of December, 1994) for ratification of the pre-feasibility project "Restoring and developing irrigation works in Central Vietnam and Ho Chi Minh City", and the conclusions on the expertise of the project made by the State Evaluation Council (official dispatch No.764/UB-VPTD on the 15th of March, 1995 of the State Planning Committee),

DECIDES:

Article 1.- To invest in the project "Restoring and developing irrigation works in Central Vietnam and Ho Chi Minh City" with the following contents :

1. Name of the project: "Restoring and developing irrigation works in Central Vietnam and Ho Chi Minh City".

2. Aim of the project: Restoring and upgrading 5 irrigation works which have long been in operation (Cam Thuy, southern Nghe An, Linh Cam, An Trach, and Dong Cam); and investing in 2 major irrigation systems currently under construction (Thach Nham and Hoc Mon - northern Binh Chanh) with the aim of maintaining stable irrigation for 70,000 hectares, 32,600 hectares more than before the implementation of the project.

3. Scope and scale of the project : The project is composed of 7 small projects of 7 irrigation systems in 7 provinces, namely :
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184-TTg năm 1995 về việc đầu tư dự án "khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực Miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196