Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1837/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CHĂN NUÔI TẬP TRUNG GIỐNG LỢN DABACO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ NHÂN CHÍNH, HUYỆN LÝ NHÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; Thông tư số 07/2008/TT- BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Theo các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản số 1032/UBND- NN&PTNT ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát địa điểm lập Dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi tập trung giống lợn DABACO ứng dụng công nghệ cao; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi tập trung ging lợn DABACO ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (tại Tờ trình số 01/TTr-DBC.HNa ngày 26 tháng 11 năm 2015) và đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 1668/TTr-SXD ngày 17 tháng 12 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi tập trung ging lợn DABACO ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nguyên nhân và nội dung điều chỉnh:

a) Nguyên nhân: Đảm bảo phù hợp diện tích bố trí khu chuồng trại theo dây chuyn công nghệ mới của Dự án.

b) Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh diện tích sử dụng đất một số hạng mục đất xây dựng khu chăn nuôi tập trung và bổ sung quỹ đất làm đường vào.

2. Cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh:

TT

Tên Loại đất

Theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh

Điều chỉnh

Tăng (+); giảm(-)

Din tích (m2)

Tỷ l(%)

Din tích (m2)

Tỷ l(%)

I

Đất xây dựng khu chăn nuôi tập trung

89.843

100,00

89.843

100,00

0

1

Đất xây dựng công trình

25.279

28,14

27.515

30,63

2.236

 

Nhà văn phòng, điu hành

464

 

464

 

0

 

Nhà ăn ở công nhân

559

 

559

 

0

 

Khu chung trại

20.179

 

21.143

 

964

 

Công trình phụ trợ (TBA, nhà khử trùng, nhà đ xe, BV)

348

 

649

 

301

 

B chứa các loại (B kỵ khí, B biôga, b chứa nước sạch)

3.729

 

4.700

 

971

2

Đất cây xanh, mặt nước

34.636

38,55

25.105

27,94

-9.531

 

Đất cây xanh, cây xanh cách ly

24.020

 

25.105

 

1.085

 

Đất h nước

10.616

 

0

 

-10.616

3

Đất giao thông, bãi đxe, sân vườn

29.928

33,31

37.223

41,43

7.295

II

Đất mượn làm đường vào

413

 

1.017

 

604

III

Đất làm mương hoàn trả

819

 

819

 

0

 

Tng

91.075

 

91.679

 

604

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, Tng Giám đc Công ty cphần Tập đoàn DABACO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (7);
- VPUB: CPVP(2), TC(H), TN(L), NN(C),
- XD(2), TH(2);
- Lưu VT, XD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1837/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi tập trung giống lợn DABACO ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168