Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 181/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 01/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 181/1999/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG I, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐCP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 15/TT-UB ngày 22 tháng 6 năm 1999, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5174BKH/VPTĐ ngày 9 tháng 8 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên.

Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên.

2. Chủ đầu tư: Công ty Công trình Giao thông I - tỉnh Thái Nguyên.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải... nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong khu công nghệp.

4. Địa điểm xây dựng: Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

5. Diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích quy hoạch là 320 ha, trong đó diện tích giai điạn I là 69,37 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn I: 76.985,8 triệu đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Tiến độ đầu tư: Được thực hiện trong thời gian 5 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

9. Thời gian hoạt động: 50 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

Điều 3. Công ty Công trình Giao thông I - tỉnh Thái Nguyên được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các khu công nghệp Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (sẽ thành lập sau), Giám đốc Công ty Công trình Giao thông I - tỉnh Thái Nguyên, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.181/1999/QD-TTg

Hanoi, September 1, 1999

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT AND RATIFICATION OF INVESTMENT PROJECT FOR THE CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION OF INFRASTRUCTURES IN SONG CONG I INDUSTRIAL PARK, THAI NGUYEN PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and High-Tech Parks, issued together with the Government
’s Decree No.36/CP of April 24, 1997;
Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Government
’s Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 19999;
At the proposals of the People
’s Committee of Thai Nguyen province at Report No.15/TT-UB of June 22, 1999 and of the Minister of Planning and Investment at Report No.5174BKH/VPTD of August 9, 1999,

DECIDES

Article 1.- To establish Song Cong I Industrial Park, Thai Nguyen province.

Song Cong I Industrial Park, Thai Nguyen province shall be organized and operate according to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and High-Tech Parks, issued together with the Government’s Decree No.36/CP of April 24, 1997 and subject to the direct management of Industrial Parks Management Board of Thai Nguyen province.

Article 2.- To ratify the Investment Project for the construction and commercial operation of infrastructures in Song Cong I Industrial Park, Thai Nguyen province, with the following contents:

1. Project’s name: Song Cong I Industrial Park, Thai Nguyen province.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.573
DMCA.com Protection Status