Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1603/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1603/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG LẬP DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA CÓ NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2008.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số: 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 112/2006/NĐ - CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ - CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và các quy định hành khác của Nhà nước có liên quan;
Căn cứ Công văn số: 123/TL ngày 04/03/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập danh mục hồ chứa sửa chữa, nâng cấp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số: 437/NN&PTNT-KH ngày 31/03/2008 và đề nghị tại văn bản số: 704/SKHĐT-KTNN ngày 29/05/2008 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương lập dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm 2008; để các ngành, UBND các huyện thực hiện; với nội dung cụ thể như sau:

1. Khối lượng:

Lập dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp 13 hồ chứa nước (danh mục cụ thể có phụ lục kèm theo).

2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Trung ương đầu tư (riêng kinh phí lập dự án bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư); các ngành có liên quan, UBND các huyện căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; trình duyệt theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện có công trình tại Điều 1, Ban Quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Bộ NN&PTNT (B/c);
- Cục Thuỷ lợi (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Dg NN(2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 1603/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2008 của Chủ tịch).

Số TT

Danh mục công trình

Công suất thiết kế (ha)

Chủ đầu tư

Ghi chú

1

Hồ Hoà Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ

52

Sở NN&PTNT

Lập và trình duyệt dự án ( Báo cáo KTKT) theo quy định

2

Hồ Gắm, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc

48

-nt-

-nt-

3

Hồ Nam, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc

50

-nt-

-nt-

4

Hồ Ngọc Phú, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

135

-nt-

-nt-

5

Hồ Khe Lau, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh

110

-nt-

-nt-

6

Hồ Thành Trung , xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

80

-nt-

-nt-

7

Hồ Mang Mang , xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc

100

-nt-

-nt-

8

Hồ Hón Chè , xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc

50

-nt-

-nt-

9

Hồ Cồn Cát, xã Công Chính, huyện Nông Cống

70

-nt-

-nt-

10

Hồ Thành Sơn, xã Công Liêm, huyện Nông Cống

50

-nt-

-nt-

11

Hồ Khe Tuần, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia

50

-nt-

-nt-

12

Hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia

135

-nt-

-nt-

13

Hồ Đội 10, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

95

-nt-

-nt-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1603/QĐ-UBND ngày 05/06/2008 phê duyệt chủ trương lập dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão ngày 05/06/2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.902

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74