Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đi xã Thành Long, huyện Thạch Thành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1596/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thế Bắc
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1596/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ VĨNH HƯNG, HUYỆN VĨNH LỘC ĐI XÃ THÀNH LONG, HUYỆN THẠCH THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đi xã Thành Long, huyện Thạch Thành;
Theo đề nghị của
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 20/5/2008 (Kèm theo hồ sơ), của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 728/SKHĐT-TĐ ngày 03/6/2008 về việc trình duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đi xã Thành Long, huyện Thạch Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đi xã Thành Long, huyện Thạch Thành với những nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Công trình chưa triển khai thực hiện; giá cả các loại vật tư, vật liệu xây dựng đã có nhiều biến động, bên cạnh đó một số chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng đã thay đổi, nên đã làm tổng mức đầu tư dự án không còn phù hợp.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:          13.010,48 triệu đồng,

Trong đó: - Chi phí xây dựng:      9.728,15 triệu đồng;

- Chi phí QLDA:                        175,11 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD công trình: 1.323,79 triệu đồng;

- Chi phí khác:                           100,66 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường, GPMB:      500,00 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng:                    1.182,77 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết điều chỉnh TMĐT kèm theo).

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Lưu: VT, CN (2b).
(vqd_DC TMDT d
Vinh Hing_ThanhLong

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đi xã Thành Long, huyện Thạch Thành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.344
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16