Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 1574/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP , ngày 09/3/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 38/2011/NĐ-CP , ngày 26/5/2011 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND Tỉnh về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân Tỉnh (tại Công văn số 172/HĐND-KTNS ngày 10/9/2013) V/v Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 58/TTr-SXD ngày 07/8/2013), kèm theo đề nghị của UBND các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa và thị xã Sông Cầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các điểm khai thác VLXD thông thường tại các huyện, thị xã vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009), cụ thể như sau:

1. Các điểm khoáng sản làm VLXD thông thường; gồm:

a) Khai thác cát xây dựng; có 26 vị trí:

- Huyện Đông Hòa:

01 vị trí;

- Huyện Tây Hòa:

13 vị trí;

- Huyện Sơn Hòa:

01 vị trí;

- Huyện Phú Hòa:

05 vị trí;

- Huyện Tuy An:

01 vị trí;

- Thị xã Sông Cầu:

05 vị trí.

b) Khai thác đất, cát san lấp; có 16 vị trí:

- Huyện Tây Hòa:

02 vị trí;

- Huyện Sơn Hòa:

02 vị trí;

- Huyện Phú Hòa:

04 vị trí;

- Huyện Tuy An:

02 vị trí;

- Thị xã Sông Cầu:

06 vị trí.

c) Khai thác đất san nền đường; có 40 vị trí:

- Huyện Tây Hòa:

02 vị trí;

- Huyện Phú Hòa:

06 vị trí;

- Huyện Tuy An:

17 vị trí;

- Thị xã Sông Cầu:

15 vị trí.

d) Khai thác đá: Huyện Đông Hòa; 01 vị trí.

đ) Khai thác đất sét sản xuất gạch, ngói: Huyện Đông Hòa; 02 vị trí.

(Diện tích, trữ lượng, tọa độ các điểm khai thác VLXD thông thường được thể hiện rõ trong Phụ lục đính kèm).

2. Lý do bổ sung: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp các loại VLXD thông thường phục vụ nhu cầu triển khai các dự án lớn, quan trọng của Tỉnh, đồng thời để có nguồn vật liệu tại chỗ phục vụ nhu cầu dân sinh và xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong thời gian tới.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên Quyết định số số 413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND Tỉnh về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã xây dựng đường giao thông nông thôn lựa chọn các tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện dự án kinh doanh, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ nhu cầu dân sinh và xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn, lập các thủ tục xin khai thác theo đúng quy định.

Tổ chức, quản lý, kiểm tra việc khai thác của các đơn vị theo đúng mục đích sử dụng. Định kỳ 03 tháng/lần báo cáo việc tổ chức, quản lý, kiểm tra tình hình khai thác các điểm khoáng sản làm VLXD thông thường (nằm trong Phụ lục kèm theo) trên địa bàn cho UBND Tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn tất hồ sơ xin khai thác và thực hiện việc giải quyết nhanh các thủ tục, trình UBND Tỉnh cấp phép khai thác. Phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế vị trí, diện tích, tọa độ các điểm cát xây dựng, đất (cát) san lấp, đất san nền đường trước khi trình UBND Tỉnh cấp phép khai thác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin khai thác (Lưu ý: chỉ cho phép công suất khai thác tại 1 vị trí không quá 3.000m3 sản phẩm/năm; đối với huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, các điểm cát, đất cát san lấp, đất san nền đường có trữ lượng lớn, trước mắt khống chế khối lượng khai thác là 20.000m3).

3. Giao Sở Xây dựng thực hiện việc cập nhật, rà soát các điểm khai thác khoáng sản VLXD thông thường (tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND Tỉnh) trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua để bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh Phú Yên) làm cơ sở cho việc cấp phép khai thác khoáng sản. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2013.

Riêng điểm khai thác cát tại thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An (không đưa vào bổ sung); giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo kết quả cho UBND Tỉnh trước ngày 05/10/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93