Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 157/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KHU KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - THƯƠNG MẠI CHÂN MÂY THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại Tờ trình số : 3135/TM-VTM ngày 12 tháng 8 năm 2002; đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số : 1374/TT-UB ngày 20 tháng 6 năm 2002 và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng diện tích khoảng 1.000 ha, phía Tây giáp Khu trung tâm đô thị Chân Mây, phía Đông giáp mũi Chân Mây Đông, phía Nam giáp quốc lộ 1A, phía Bắc giáp vịnh Chân Mây.

Trong Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây được phép thành lập Khu bảo thuế với diện tích 250 ha, cách biệt các khu chức năng khác trong Khu này.

Điều 2. Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây được áp dụng các chính sách quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm :

- Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây trong phạm vi quy định tại Điều 1.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để sử dụng có hiệu quả.

- Hàng năm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- Văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể,
- Công báo,
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : ĐP1 (5), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn KhảiTHE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 157/2002/QD-TTg

Hanoi, November 14, 2002

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF, AND APPLICATION OF POLICIES TO, CHAN MAY COMMERCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT PROMOTION ZONE IN THUA THIEN-HUE PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
At the proposals of the Minister of Trade in Report No. 3135/TM-VTM of August 12, 2002 and the president of the Peoples Committee of Thua Thien-Hue province in Report No. 1374/TT-UB of June 20, 2002 and the opinions of the concerned ministries and branches,

DECIDES:

Article 1.- To establish Chan May commercial-economic development promotion zone with a total area of around 1,000 ha in Loc Vinh commune, Phu Loc district, Thua Thien-Hue province, which borders on Chan May urban center to the West, on Eastern Chan May cape to the East, on National Highway 1A to the South and, on Chan May gulf to the North.

In Chan May commercial-economic development promotion zone, a 250-ha tax suspension warehouse shall be set up, separately from other functional quarters in this zone.

Article 2.- Chan May commercial-economic development promotion zone shall be entitled to the policies prescribed in the Prime Ministers Decision No. 53/2001/QD-TTg of April 19, 2001 on policies for border-gate economic zones.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Draw up and organize the implementation of construction planning for Chan May commercial-economic development promotion zone within the scope prescribed in Article 1.

- Closely coordinate with the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security in order to well execute projects related to national defense and security.

- Set the order of priority for investment in the construction of projects and project items for efficient use.

- Annually, work out reports for submission to the Prime Minister; assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in assessing the application of the above-said policies and propose the Prime Minister to make necessary adjustment and supplementation thereof.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the president of the Peoples Committee of Thua Thien-Hue province shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 157/2002/QĐ-TTg ngày 14/11/2002 thành lập và áp dụng chính sách đối với khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222