Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1539/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VIỆT NAM” SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5485/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Chính phủ Đức.

2. Cơ quan, chủ quản: Bộ Công Thương.

Chủ Dự án: Tổng Cục năng lượng.

3. Mục tiêu chính: hỗ trợ phát triển công nghệ điện gió và khai thác tiềm năng năng lượng gió; xây dựng cơ sở dữ liệu, quy hoạch nguồn năng lượng gió cấp địa phương và quốc gia; nâng cao năng lực các cấp, các ngành trong xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển điện gió.

4. Các hoạt động và kết quả chính của Dự án: gồm 3 cấu phần:

- Cấu phần 1: Chương trình đo gió và đánh giá tiềm năng gió trên cơ sở dữ liệu đo gió.

- Cấu phần 2: Hỗ trợ xây dựng một số báo cáo tiền khả thi và khả thi phát triển dự án điện gió.

- Cấu phần 3: Hỗ trợ xây dựng và hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển điện gió quốc gia và quy hoạch phát triển điện gió các cấp.

5. Thời gian thực hiện Dự án: 04 năm (2014 - 2018),

6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 3.700.000 Euro, trong đó:

- Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức: 3.600.000 Euro (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW).

- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 100.000 Euro (do Bộ Công Thương tự thu xếp trong ngân sách hàng năm).

7. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100% vốn ODA.

8. Tổ chức quản lý dự án: Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện Dự án. Tổng Cục Năng lượng thành lập Ban Quản lý Dự án để thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Bộ Công Thương:

- Thực hiện việc bố trí vốn đối ứng đúng cam kết để bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ.

- Tiến hành thẩm định và phê duyệt Văn kiện Dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, CT, TC, TP, NG, KHCN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135