Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1507/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1507/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM PLAZA BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 364/TTr-STNMT ngày 14/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc; địa chỉ: số 83 Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Dự án) được lập bởi Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam (sau đây gọi là Chủ dự án), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô của dự án:

- Tổng diện tích sử dụng đất: 4.584 m2.

- Quy mô: Trung tâm thương mại gồm 1 tầng hầm (diện tích sàn 3.211 m2); 4 tầng nổi (tổng diện tích sàn 10.409,81 m2).

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

a) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nêu tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

b) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp để đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân, công trình và môi trường xung quanh; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về chất lượng các thành phần môi trường: đất, nước, không khí trong khu vực Dự án;

c) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam;

d) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường (đặc biệt là nước rỉ rác và khí thải);

đ) Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại đảm bảo theo các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện, vận hành dự án.

e) Thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình quản lý môi trường; giám sát chất lượng môi trường theo đúng tần suất, vị trí và cập nhật, lưu giữ số liệu tại đơn vị, định kỳ 01 năm/lần báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường diễn biến về chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.

3. Các điều kiện kèm theo đối với Chủ dự án:

a) Đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và an ninh trật tự trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành dự án.

b) Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động đã gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trước khi triển khai thực hiện.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này và các yêu cầu khác liên quan trong giai đoạn vận hành Dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ đquyết định việc đầu tư Dự án; là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 5. y nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- Lưu: VT
, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1507/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.966
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60