Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1420/QĐ-UBND quy hoạch thoát nước chống ngập úng khu vực trung tâm Sóc Trăng 2016

Số hiệu: 1420/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 10/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC VÀ CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG CÓ TÍNH ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng, quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Điu chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐHC-CTUBND ngày 22/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự án Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và Xây dựng khung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐHC-CTUBND, ngày 15/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phê duyệt Định hướng chiến lược thoát nước, thu gom xử lý nước thải đô thị khu, cụm công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phê duyệt Đề cương và dự toán lập Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 26/BXD-HTKT ngày 08/9/2015 của Bộ Xây dựng về việc có ý kiến đối với đồ án quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Cơ quan đầu mối tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án thoát nước và chống ngập úng tỉnh Sóc Trăng.

3. Phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch: Đồ án tập trung vào hệ thống thoát nước chính trong khu vực trung tâm của thành phố Sóc Trăng.

- Phạm vi nghiên cứu: Đồ án sẽ nghiên cứu cải thiện hệ thống các tuyến thoát nước chính trong phạm vi ranh giới hành chính của thành phố Sóc Trăng với tng diện tích tự nhiên là 76,10 km2, dân số 138.080 người (năm 2014), bao gồm 10 đơn vị hành chính, cụ thể là các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10.

- Phạm vi lập quy hoạch: Bao gồm một phần các phường 1, 2, 3, 4 và 9, tng diện tích khu vực lập quy hoạch là 1.156 ha với số dân là 43.500 người (năm 2012), có ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp sông Maspero;

+ Phía Nam giáp đường vành đai quy hoạch (theo các tuyến đường Dương Kỳ Hiệp, Dương Minh Quang, Đoàn Thị Điểm, Mạc Đnh Chi đến đường Bạch Đng);

+ Phía Đông giáp sông Đinh;

+ Phía Tây giáp Quốc lộ 1A.

4. Quan điểm quy hoạch

- Phù hợp với Quy hoạch tng th phát trin kinh tế - xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tm nhìn đến năm 2050, Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan;

- Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 nhằm giải quyết các tác động chính của biến đi khí hậu liên quan đến ngập úng đô thị do mưa cục bộ gây ra, cụ thể là sự gia tăng về lượng mưa và mực nước biển dâng;

- Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng thành phố Sóc Trăng phải hướng tới phát trin ổn định, bền vững trên cơ sxây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải từ thu gom đến chuyn tải cho từng lưu vực, có tính đến ảnh hưởng của biến đi khí hậu;

- Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng phải góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đến mức có th;

- Khuyến khích các tchức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước của thành phố Sóc Trăng;

- Tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan về quy hoạch thoát nước đô thị bền vng và thích ứng với biến đi khí hậu;

- Cải thiện khung pháp lý ngành thoát nước đô thị có tính đến biến đi khí hậu.

5. Mục tiêu quy hoạch

a) Mục tiêu tng quát: Cụ thể hóa định hướng phát triển thoát nước thành phSóc Trăng trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tm nhìn đến năm 2050 có tính đến biến đổi khí hậu.

b) Mục tiêu cụ thể

- Lập quy hoạch thoát nước và chống ngập úng có tính đến biến đổi khí hậu và tầm nhìn đến năm 2050;

- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng;

- Làm cơ sở cho việc trin khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cp hệ thng thoát nước có tính đến tác động của biến đi khí hậu trên địa bàn thành phố Sóc Trăng;

- Cùng với Bộ Xây dựng chuẩn bị một dự án thí điểm nhằm cải thiện khung pháp lý v trin khai các giải pháp thích ng với biến đổi khí hậu cho hệ thống thoát nước.

6. Nội dung quy hoạch

a) Giai đoạn quy hoạch

- Đến năm 2030: Xây dựng quy hoạch hệ thống thoát nước tuyến chính trong khu vực lập quy hoạch, chưa bao gồm các tác động của biến đi khí hậu.

- Đến năm 2050: Xây dựng quy hoạch hệ thống thoát nước tuyến chính trong khu vực lập quy hoạch có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu, tầm nhìn đến năm 2050, liên quan đến mực nước biển dâng và ảnh hưởng đối với lượng mưa.

b) Chỉ tiêu tính toán

Các chỉ tiêu tính toán hệ thống thoát nước căn cứ theo các tiêu chuẩn, quy chun kỹ thuật liên quan theo quy định. Các tiêu chí chính trong quy hoạch thoát nước thành phố Sóc Trăng gồm:

- Thành phố Sóc Trăng là đô thị loại III, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài, kênh và mương hở sẽ được tính toán theo mưa thiết kế có chu kỳ lặp 5 năm trong khi tuyến cống chính được tính toán theo mưa thiết kế có chu kỳ lặp 2 năm;

- Số liệu mưa thiết kế đến năm 2030, chưa tính đến ảnh hưởng của biến đi khí hậu được tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài như sau:

+ Chu kỳ lặp 2 năm: Tng lượng mưa là 73,8 mm trong 10 tiếng với lượng mưa tối đa trong 30 phút là 37,2 mm;

+ Chu kỳ lặp 5 năm: Tổng lượng mưa là 87,2 mm trong 10 tiếng với lượng mưa tối đa trong 30 phút là 44,0 mm.

- Lượng mưa tính toán và mực nước tính toán sẽ tính đến yếu tố biến đi khí hậu với các dự tính đến năm 2050 cho Sóc Trăng được xác định như sau:

+ Mực nước biển dâng: 27 cm;

+ Gia tăng lượng mưa: 10%.

- Mưa thiết kế đến năm 2050 có tính đến ảnh hưởng của biến đi khí hậu:

+ Chu kỳ lặp 2 năm: Tng lượng mưa là 81,2 mm trong 10 tiếng với lượng mưa tối đa trong 30 phút là 40,9 mm;

+ Chu kỳ lặp 5 năm: Tổng lượng mưa là 95,9 mm trong 10 tiếng với lượng mưa tối đa trong 30 phút là 48,4 mm.

c) Phương pháp quy hoạch

Phương pháp áp dụng trong phạm vi dự án gồm 02 bước:

- Quy hoạch hệ thống cơ bản (Bước 1): Hệ thống truyền thống bao gồm các cống, hồ cha và trạm bơm cn có để xử lý lượng mưa thiết kế trong điều kiện hiện tại. Quy hoạch hệ thống cơ bản có tầm nhìn đến năm 2030;

- Quy hoạch hệ thống tng thể (Bước 2): Hệ thống trên mặt đất cần có đgiảm áp lực lên hệ thống cơ bản nhằm thích ứng với những thay đi trong tương lai như biến đi khí hậu. Quy hoạch hệ thống tổng thcó tầm nhìn đến năm 2050.

d) Phân chia lưu vực thoát nước

Toàn bộ khu vực lập quy hoạch được chia thành bốn lưu vực chính:

- Lưu vực I: Tng diện tích 254 ha, giới hạn bi các đường Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 1A, đường vành đai quy hoạch (theo các tuyến đường Dương Kỳ Hiệp, Dương Minh Quang, Đoàn Thị Điểm, Mạc Đỉnh Chi đến đường Bạch Đằng) và sông Maspero; lưu vực này được thoát ra sông Maspero;

- Lưu vực II: Tổng diện tích 192 ha, bao gồm toàn bộ khu đô thị 5A; lưu vực này được thoát ra sông Maspero;

- Lưu vực III: Tổng diện tích 302 ha, bao gồm toàn bộ khu quy hoạch 300 ha và khu trung tâm hành chính tỉnh; lưu vực này được thoát ra sông Đinh;

- Lưu vực IV: Tổng diện tích 568 ha, giới hạn bởi các đường Trần Hưng Đạo, đường vành đai quy hoạch (theo các tuyến đường Dương Kỳ Hiệp, Dương Minh Quang, Đoàn Thị Đim, Mạc Đỉnh Chi đến đường Bạch Đằng), Lê Duẩn, Mạc Đnh Chi và sông Maspero, lưu vực này được thoát ra sông Maspero và sông Đinh.

e) Chiến lược ci thiện

Đxây dựng chiến lược cải thiện, toàn bộ khu vực lp quy hoạch của dự án được chia làm bn lưu vực chính. Nước mưa từ các khu vực không nằm trong khu vực quy hoạch ca dán được xem như không chảy về khu vực lp quy hoạch. Hệ thng thoát nước tại các khu vực nm ngoài phạm vi dự án phải thu, dn và thoát vhướng Đông và Tây. Các công việc cải thiện hệ thống thoát nước bao gồm:

- Vệ sinh và cải tạo các cống thoát và kênh hở hiện trạng;

- Tăng kích thước các cống thoát hiện trạng;

- Xây dựng cống thoát mới;

- Tăng diện tích chứa, trữ nước trong hệ thống thoát nước;

- Trang bị cửa điều tiết cho các điểm xra các nguồn tiếp nhận;

- Xây dựng các giếng tách dòng (CSO) và trạm bơm nước thi;

- Trin khai 05 trạm bơm nước mưa (lưu vực I triển khai trạm bơm thoát nước mưa PS1, lưu vực II triển khai trạm bơm thoát nước mưa PS2a và PS2b, lưu vực III trin khai trạm bơm thoát nước mưa PS3, lưu vực IV trin khai trạm bơm thoát nước mưa PS4).

g) Khối lượng công việc cải thiện chính

Để cải thiện hệ thng thoát nước, cần cải tạo và mrộng các cống thoát hiện trạng, đng thời xây dựng một số tuyến cống mới đi kèm với cải thiện các giếng thu và hố ga. Chi tiết các công việc ci thiện liên quan đến cống thoát bao gồm:

- Cải tạo 16.688 m cống tn có đường kính từ D600 - D1000;

- Cải tạo 7.844 m kênh, mương hở;

- Xây dựng mới 59.409 m cống tròn đường kính D600 - D2000; 17.511 m cống hộp;

- Xây dựng 5 trạm bơm thoát nước mưa;

- Lựa chọn địa điểm thực hiện thí điểm “Phương thức quản lý hiệu quả” (BMP) đảm bảo thích ứng với biến đi khí hậu.

h) Khái toán kinh phí đầu tư

Stt

Chi phí

Giá trị (VNĐ)

1

Giá trị xây lp

1.854.427.341.131

2

Giá trị thiết bị

264.283.000.000

3

Chi phí qun lý dự án

14.465.013.329

4

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (vị trí đặt trạm bơm)

3.524.000.000

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

40.206.279.713

6

Các chi phí khác

1.538.568.928

7

Chi phí dự phòng

217.844.420.310

 

Tổng chi phí đầu tư

2.396.288.623.411

 

Tổng (làm tròn)

2.396.289.000.000

i) Thứ tự ưu tiên

Thứ tự ưu tiên được chia thành 05 gói công việc chính với 03 mức độ ưu tiên khác nhau. Ưu tiên chính được xác định là những gói công việc liên quan đến các khu vực thường chịu ngập úng, như khu vực dọc đường Phú Lợi, Lê Duẩn và Lê Hồng Phong, cũng như các khu vực phát trin khác. Dành ưu tiên thấp hơn cho các khu vực chưa xây dựng phát trin như các lưu vực II và III.

TT

Ưu tiên

Mô tả gói công việc

Khái toán kinh phí đầu tư
(VNĐ)

P1

1

Khu vực: Khu vực hiện phải chịu ngập úng trong phạm vi khu vực lập quy hoạch trên đường Phú Lợi, Lê Duẩn và Lê Hồng Phong.

Các công việc cải thiện chính: Cải thiện và xây mới các tuyến cống chính.

145.660.572.009

P2

1

Khu vực: Nằm trong lưu vực I, không nằm trong phạm vi gói công việc P1 và dự án KfW.

Các công việc cải thiện chính: Cải thiện và xây mới các tuyến cống chính và các cửa xả. Xây dựng trạm bơm PS1 (không bao gồm hồ chứa).

450.117.344.042

P3

2

Khu vực: Nm trong lưu vực IV, không nằm trong phạm vi dự án KfW.

Các công việc cải thiện chính: Cải thiện và xây dựng mới các tuyến cống chính và các cửa xả, cải thiện kênh Hitech và xây dựng trạm bơm PS4.

660.838.193.224

P4

2

Khu vực: Nằm trong lưu vực III.

Các công việc cải thiện chính: Cải thiện và xây dựng mới các tuyến cống chính và các cửa xả, xây dựng trạm bơm PS3 và hồ cha.

737.531.977.565

P5

3

Khu vực: Nm trong lưu vực II.

Các công việc cải thiện chính: Cải thiện và xây dựng mới các tuyến cống chính và các cửa xả, xây dựng trạm bơm PS2a và PS2b có bao gồm hồ chứa.

430.357.134.157

k) Nguồn vốn đầu tư

- Vốn ngân sách nhà nước;

- Vn vay ODA, vn tài trợ nước ngoài;

- Vốn xã hội hóa đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BOO, BT, PPP.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao SXây dựng

- Tổ chức công bố đồ án Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm của thành phSóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định; là đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch;

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các quy định về quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước đô thị, các chính sách thu hút đầu tư và quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước cho các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp.

2. Các S, ngành có liên quan và UBND thành phố Sóc Trăng căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, phi hp với SXây dựng tchức thực hiện quy hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cổng thông tin
điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, VX, KT, XD, NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 10/06/2016 phê duyệt Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.928

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!