Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 14/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Vy Văn Thành
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 82/TT-SXD ngày 14 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với nội dung như sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

a) Tổ chức cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng từ cấp III trở lên (trừ nhà ở riêng lẻ); công trình tôn giáo, công trình lịch sử-văn hoá, công trình tượng đài, tranh hoành tráng; các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh;

b) Tổ chức cấp Giấy phép xây dựng các công trình có mặt tiền (mặt chính công trình) trên trục đường Bà Triệu và trục đường Hùng Vương (đoạn nằm trên địa phận phường Chi Lăng) thành phố Lạng Sơn.

Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hoàn tất thủ tục, trình UBND tỉnh ký Giấy phép xây dựng.

2. Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn.

Tổ chức cấp Giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư thuộc diện phải cấp Giấy phép xây dựng tại các khu vực thuộc thẩm quyền, được giao theo Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn với các Sở, Ban ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn), cụ thể là:

a) Các khu chế xuất, khu thương mại nằm trong Khu hợp tác kinh tế biên giới (bao gồm khu cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam); cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Chi Ma;

b) Khu trung chuyển hành hoá;

c) Các khu công nghiệp: Đồng Bành, Hồng Phong;

d) Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác được UBND tỉnh giao.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn.

Tổ chức cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ và các công trình còn lại ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Uỷ ban nhân dân xã.

Tổ chức cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo khoản 3 Điều 23 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Cấp công trình được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, ban hành tại Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 20 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định của UBND tỉnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn, Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Tô Hùng Khoa;
- Đ/c Lý Vinh Quang;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, XD, NL, NĐ TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2010/QĐ-UBND về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.110
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255