Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 14/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2002 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHU KINH TẾ ĐẢO PHÚ QUÝ, TỈNH BÌNH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Tờ trình số 2085/TT-UBBT ngày 04 tháng 12 năm 2000 và Tờ trình số 440/TT-UBBT ngày 21 tháng 03 năm 2001); đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5733/BKH/CLPT ngày 23 tháng 8 năm 2001) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm mục tiêu định hướng cho việc phát triển huyện đảo Phú Quý.

Khu kinh tế đảo Phú Quý bao gồm các xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải của huyện đảo Phú Quý.

Điều 2. Ngoài việc được áp dụng các chế độ, chính sách hiện hành đối với Hải đảo, Khu kinh tế đảo Phú Quý còn được áp dụng các chính sách ưu đãi sau:

- Được ưu tiên phát triển thành trung tâm khai thác, đánh cá xa bờ; các cơ sở sản xuất, chế biến hải sản; các dịch vụ hậu cần nghề cá, cứu hộ, thương mại, vận tải, dịch vụ, du lịch sinh thái, y tế và một số dịch vụ khác phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Khuyến khích các Nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư xây dựng mới các cơ sở chế biến hải sản, các dịch vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế đảo Phú Quý. Khi thuê đất, mặt nước, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi hiện hành, còn được giảm 50% tiền thuê đất và thuê mặt nước so với mức giá đang áp dụng tại khu vực huyện đảo Phú Quý.

- Từ năm 2002 đến năm 2006, Nhà nước để lại toàn bộ số thu trên địa bàn huyện đảo Phú Quý (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; các khoản thu không tính cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp như: thu tịch thu hàng buôn lậu, huy động dân đóng góp, học phí, viện phí, viện trợ...) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế đảo; ngoài ra, ngân sách Trung ương đầu tư thêm qua ngân sách tỉnh cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội Khu kinh tế đảo Phú Quý với mức tương đương 100% số thu ngân sách hàng năm trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm:

- Lập các dự án đầu tư trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để thực hiện tốt các dự án có liên quan đến chiến lược phòng thủ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc gia.

- Hàng năm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 năm thực hiện, Tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

2. Trách nhiệm của các cơ quan Trung ương:

Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Thuỷ sản; Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện các cơ chế, chính sách tại Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 14/2002/QD-TTg

Hanoi, January 15, 2002

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON PHU QUY ISLAND ECONOMIC ZONE, BINH THUAN PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the President of the People
s Committee of Binh Thuan province (Report No. 2085/TT-UBBT of December 4, 2000 and Report No. 440/TT-UBBT of March 21, 2001); the proposal of the Minister of Planning and Investment (Official Dispatch No. 5733/BKH/CLPT of August 23, 2001) and the opinions of the concerned ministries and branches,

DECIDES:

Article 1.- To approve the scheme on Phu Quy island economic zone, Binh Thuan province, which shall serve as the objective for orientating the development of Phu Quy island district.

Phu Quy island economic zone embraces Tam Thanh, Ngu Phung and Long Hai communes of Phu Quy island district.

Article 2.- Apart from the regimes and policies currently applicable to offshore islands, Phu Quy island economic zone shall also be allowed to apply the following preferential policies:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To encourage domestic and foreign investors to invest in building aquatic product-processing establishments, and production and business services in Phu Quy island economic zone. When they rent land and/or water surfaces, apart from the current preferences, they shall also enjoy the 50% reduction of land and water surface rents as compared to the rent rates currently applied to Phu Quy island district.

- From 2002 to 2006, the State shall leave all revenues collected in Phu Quy island district (excluding value added tax and special consumption tax on import goods; revenues not calculated for local budget balance according to the assignment such as revenue from confiscation of smuggled goods, contributions mobilized from people, tuition fees, hospital fees, aids,) for investment in building infrastructure of the island economic zone; besides, more investment from the central budget shall be channeled through the provincial budget in projects on development of socio-economic infrastructure of Phu Quy island economic zone, at the rate equivalent to 100% of the annual budget revenues collected in Phu Quy island district.

Article 3.- Implementation organization

1. The Peoples Committee of Binh Thuan province shall have to:

- Elaborate investment projects to be submitted for approval according to the current regulations on capital construction investment management. Arrange the order of priority for investment in building projects and project items so that the projects, when completed and put to use, can yield results.

- Closely coordinate with the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security in well implementing projects related to the defense strategy for socio-economic development and national security maintenance.

- Annually, make reports and submit them to the Prime Minister. After two years of implementation, the province shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in evaluating the results of implementation of the project and propose necessary amendments and/or supplements to the Prime Minister.

2. Responsibilities of the central bodies:

The ministries of Planning and Investment; Trade; Defense; Public Security; Construction; Finance; Communications and Transport; and Aquatic Resources, the General Department of Customs, the National Administration of Tourism and the concerned ministries and branches shall have to provide specific guidance and coordinate with the Peoples Committee of Binh Thuan province in implementing the mechanisms and policies mentioned in this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Decision takes effect 15 days after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the President of the Peoples Committee of Binh Thuan province shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2002/QĐ-TTg ngày 15/01/2002 phê duyệt Đề án Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!