Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2000/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 20/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2000/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 14/2000/QĐ-BXD NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng".

Điều 2: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 45/1999/QĐ-BXD ngày 02 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng" và có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

ĐỊNH MỨC

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phần 1

 QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng quy định trong văn bản này ( sau đây gọi tắt là định mức chi phí tư vấn ) là mức chi phí tối đa để thực hiện công việc tư vấn và là căn cứ xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, trong tổng dự toán, để xét thầu, tuyển chọn tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn trong trường hợp chỉ định thầu.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng định mức chi phí tư vấn:

2.1. Đối tượng áp dụng cho các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng gồm:

- Dự án; tiểu dự án; dự án thành phần;

- Gói thầu của dự án (tiểu dự án, dự án thành phần) theo kế hoạch đấu thầu được duyệt;

2.2. Phạm vi áp dụng: Các dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn sau:

- Vốn ngân sách Nhà nước;

- Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

- Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

2.3. Chi phí tư vấn cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài ( theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam ) do các bên giao, nhận thầu tư vấn thoả thuận. Đối với những công việc tư vấn của dự án do tổ chức tư vấn Việt nam đảm nhận, thì chi phí thực hiện các công việc tư vấn này do các bên thoả thuận theo thông lệ quốc tế; nếu theo định mức quy định tại văn bản này thì tối thiểu không thấp hơn hai lần .

3. Trong văn bản này quy định định mức chi phí tư vấn cho một số công việc sau:

3.1. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

3.2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

3.3. Lập báo cáo đầu tư;

3.4. Thẩm định dự án đầu tư; Thẩm định thiết kế kỹ thuật; Thẩm định tổng dự toán (Trường hợp thuê các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện các công việc này);

3.5. Lập hồ sơ mời thầu xây lắp và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp;

3.6. Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị;

3.7. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Các công việc tư vấn khác chưa được quy định định mức thì chi phí để thực hiện công việc tư vấn này được xác định theo hướng dẫn tại điểm 13 trong văn bản này.

Nội dung và sản phẩm của từng công việc tư vấn nêu trên được quy định tại các văn bản sau:

- Đối với các công việc 3.1; 3.2; 3.3: theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đối với công việc 3.4: Theo quy định trong Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng;

- Đối với các công việc 3.5; 3.6: theo quy định trong Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ và Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ;

- Đối với công việc 3.7: theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

4. Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng được định mức bao gồm các khoản: chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn, vật liệu, máy móc thiết bị, chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước.

Trường hợp tổ chức tư vấn phải mua các bảo hiểm khác theo quy định trong thực hiện công việc của dự án mà tổ chức tư vấn đảm nhận thì các chi phí bảo hiểm này được tính bổ sung vào chi phí thực hiện công việc tư vấn trong hợp đồng ký kết giữa bên giao thầu và nhận thầu thực hiện công việc tư vấn này.

5. Định mức chi phí tư vấn được quy định theo nhóm công trình như sau:

- Nhóm I: Công trình khai khoáng; luyện kim; hoá chất; cơ khí; điện năng; vật liệu xây dựng; công nghiệp nhẹ; kho xăng dầu; các công trình chế biến và hoá dầu; các kho chứa chất nổ và vật liệu nổ.

- Nhóm II: Công trình cấp thoát nước; tuyến ống dẫn dầu; đường dây tải điện; trạm biến áp; thông tin bưu điện; tín hiệu; chiếu sáng; các công trình kho không thuộc nhóm I.

- Nhóm III: Công trình nông nghiệp; thuỷ sản; lâm nghiệp; thuỷ lợi.

- Nhóm IV: Công trình đường giao thông: đường sắt; đường bộ; đường lăn, cất, hạ cánh máy bay; sân đỗ máy bay; công trình cầu; nút giao thông; phao tiêu báo hiệu; công trình hầm giao thông; bến phà; cảng sông; cảng biển; công trình thuỷ; công trình ga đường sắt và các công trình giao thông khác.

- Nhóm V: Công trình dân dụng: nhà ở; khách sạn; công trình văn hoá, giáo dục; công trình y tế, thể dục thể thao; công trình thương nghiệp, dịch vụ; nhà làm việc; văn phòng; trụ sở và các công trình công cộng khác.

6. Định mức chi phí tư vấn được quy định theo quy mô công trình và được tính bằng tỷ lệ % của giá trị tương ứng với từng công tác tư vấn, cụ thể là:

6.1. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (3.1) tính bằng tỷ lệ % của giá trị xây lắp và thiết bị công trình ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt.

6.2. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (3.2); lập báo cáo đầu tư (3.3); thẩm định dự án đầu tư (3.4) : tính bằng tỷ lệ % của giá trị xây lắp và thiết bị công trình ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) trong báo cáo nghiên cứu khả thi ( hoặc báo cáo đầu tư ) được duyệt.

6.3. Định mức chi phí tư vấn thực hiện các công việc: Thẩm định thiết kế kỹ thuật; thẩm định tổng dự toán (3.4); lập hồ sơ mời thầu xây lắp và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp (3.5), Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (3.7): tính bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắp công trình theo dự án ( dự án thành phần hoặc tiểu dự án ) hoặc hạng mục công trình theo gói thầu ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) trong tổng dự toán ( dự toán ) được duyệt.

6.4. Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị (3.6): tính bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán vật tư thiết bị công trình ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) trong tổng dự toán được duyệt.

7. Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vật tư, thiết bị cũ thì các giá trị nói tại điểm 6 ( làm căn cứ để xác định định mức chi phí tư vấn ) được tính theo giá trị vật tư thiết bị mới tương ứng . Các giá trị này phải được chấp thuận của cơ quan phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán theo quy định đối với dự án.

8. Xác định chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng:

8.1 Chi phí cho từng công việc tư vấn đầu tư và xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo công thức tổng quát sau:

Ci = Gi x Ni (1)

Trong đó:

- Ci: Chi phí cho công việc tư vấn thứ i, đơn vị tính: giá trị;

- Ni: Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i quy định tại phần II của văn bản này, đơn vị tính: %. Trường hợp cần nội suy Ni, theo hướng dẫn tại điểm 9 của văn bản này.

- Gi: Giá trị tương ứng ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) dùng để tính chi phí cho công việc tư vấn thứ i theo quy định tại điểm 6 và phần II trong văn bản này. Trường hợp chưa có giá trị theo đúng quy định tại điểm 6 thì chủ đầu tư và các bên thoả thuận tạm tính gía trị Gi. Khi đã có các giá trị Gi theo đúng quy định thì chi phí tư vấn được xác định chính thức. Trong thời gian chưa xác định chính thức thì chi phí tạm ứng cho các bên đã thực hiện công việc tư vấn không quá 70% chi phí tư vấn xác định theo Gi tạm tính nói trên.

8.2. Chi phí cho từng công việc tư vấn có thuế giá trị gia tăng: được tính như quy định ở điểm ( 8.1 ) và cộng với phần thuế giá trị gia tăng tương ứng. Thuế suất giá trị gia tăng đối với công việc tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành.

8.3. Bảng 4 phần II của văn bản này quy định mức giới hạn tối đa về chi phí cho trường hợp thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định tổng dự toán. Tổ chức tư vấn thực hiện công việc thẩm định tổng dự toán phải có đủ năng lực chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán xây dựng. Riêng trường hợp chỉ thuê chuyên gia thẩm định các công việc nêu trên thì chi phí thuê chuyên gia được xác định trên cơ sở dự toán chi phí (nội dung dự toán chi phí thuê chuyên gia như hướng dẫn trong phụ lục kèm theo văn bản này) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phê duyệt. Mức chi phí thuê chuyên gia thẩm định không vượt quá 60% mức chi phí như đã quy định trên.

8.4. Định mức chi phí tư vấn cho công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị được quy định theo đúng thời gian xây dựng ghi trong quyết định đầu tư. Trường hợp thời gian giám sát bị kéo dài so với qui định ( không do bên tư vấn giám sát gây ra ) làm tăng chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị so với định mức, thì bên tư vấn giám sát được tính bổ xung phần chi phí tăng thêm này (tương ứng với phần thời gian giám sát bị kéo dài) theo công thức tổng quát sau:

 

 

Cđ

 

 

 

Ck

=

 

x

TGk

(2)

 

 

TGđ

 

 

 

Trong đó:

Ck: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cần tính bổ xung cho khoảng thời gian giám sát bị kéo dài so với quy định; đơn vị tính: giá trị;

Cđ: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho thời gian giám sát theo quy định ( tính theo quy định trong văn bản này ); đơn vị tính: giá trị;

TGđ: Thời gian giám sát theo quy định; đơn vị tính: tháng;

TGk: Thời gian giám sát bị kéo dài so với quy định; đơn vị tính: tháng.

9. Trường hợp cần nội suy định mức chi phí tư vấn; thì áp dụng theo công thức tổng quát sau:

 

 

 

 

Nib - Nia

 

 

Nit

=

Nib

- [

 

] x (Git - Gib )

(3)

 

 

 

 

Gia - Gib

 

 

Trong đó:

+ Nit : Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i theo quy mô giá trị cần tính, đơn vị tính: %;

+ Git : Quy mô giá trị của công việc tư vấn thứ i cần tính định mức chi phí, đơn vị tính: giá trị;

+ Gia : Quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính định mức ( quy định trong phần II của văn bản ), đơn vị tính: giá trị;

+ Gib : Quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính định mức ( quy định trong phần II của văn bản), đơn vị tính: giá trị;

+ Nia : Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i tương ứng Gia ( quy định trong phần II của văn bản ), đơn vị tính: %;

+ Nib : Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i tương ứng Gib ( quy định trong phần II của văn bản này ); đơn vị tính: %.

10. Trường hợp chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án có đủ năng lực và được phép tổ chức thực hiện kiêm nhiệm một số công việc tư vấn đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành thì chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án được hưởng chi phí để thực hiện các công việc tư vấn này theo dự toán chi phí được cơ quan phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phê duyệt nhưng tối đa không lớn hơn 60% định mức chi phí tư vấn của công việc tương ứng theo quy định.

Trường hợp các Chủ đầu tư có các tổ chức tư vấn đầu tư - xây dựng trực thuộc (bao gồm cả tư vấn thiết kế) thì được hưởng toàn bộ chi phí quy định tại văn bản này.

11. Khi tham gia vào việc tuyển chọn tư vấn, thì tổ chức tư vấn phải lập dự toán chi phí thực hiện công việc tư vấn theo hồ sơ mời thầu. Dự toán này là căn cứ để xét chọn tổ chức tư vấn thắng thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công việc tư vấn. Giá để ký kết hợp đồng không được vượt giá tính theo định mức chi phí tư vấn quy định trong văn bản này.

12. Định mức chi phí tư vấn cho một số công việc tư vấn của các dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi vùng cao theo Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ (các chương trình này gọi tắt là Chương trình 135) như lập báo cáo đầu tư; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị được điều chỉnh như sau: các dự án xây dựng ở vùng núi, biên giới được điều chỉnh với hệ số 1,2; các dự án xây dựng ở hải đảo được điều chỉnh với hệ số 1,3 so với định mức quy định trong văn bản này.

13. Xác định chi phí đối với các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng khác:

13.1. Chi phí khảo sát xây dựng được tính trên cơ sở đơn giá khảo sát xây dựng do UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Trong khi chưa có các tập đơn giá khảo sát do UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì vẫn áp dụng theo các tập giá khảo sát hiện hành.

- Đơn giá khảo sát xây dựng được xác định trên cơ sở định mức dự toán khảo sát xây dựng và Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý đơn giá khảo sát xây dựng của Bộ Xây dựng.

13.2. Chi phí thiết kế công trình: Theo hướng dẫn về định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

13.3. Chi phí Quản lý dự án: Theo hướng dẫn về chi phí Ban quản lý dự án.

13.4. Chi phí cho các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng như:

- Nghiệm thu công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện;

- Tư vấn về pháp luật xây dựng và hợp đồng kinh tế;

- Lập đơn giá công trình đối với công trình được lập đơn giá riêng;

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn;

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn đối tác để thực hiện dự án;

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng ( nếu có );

- Công việc tư vấn khác;

được xác định bằng cách lập dự toán chi phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phê duyệt dự toán chi phí này( Nội dung dự toán chi phí tư vấn như hướng dẫn trong phụ lục kèm theo văn bản này).

Đối với những dự án có giá trị lớn hơn giá trị quy định trong văn bản này thì báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn cách xác định định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN

Số thứ tự

Thành phần chi phí

Diễn giải chi phí

Thành tiền

(đồng)

1

2

3

4

5

6

Chi phí vật liệu :

- Giấy

- Văn phòng phẩm ...

Chi phí nhân công :

- Tiền lương và phụ cấp lương

+ Tư vấn trưởng

+ Kỹ sư A ...

Chi phí máy, thiết bị :

- Máy tính

- Máy ( thiết bị ) khác

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước .

Thuế giá trị gia tăng đầu ra

Tổng cộng:

Khối lương x đơn giá

. . . . .

công x đơn giá

. . . . .

. . . . .

. . . . .

70% x (2)

6% x (1+2+3+4)

Mức thuế suất gía trị gia tăng quy định cho công tác tư vấn x (1+2+3+4+5)

 

Ghi chú: Dự toán chi phí thuê chuyên gia thẩm định được xác định trên cơ sở khối lượng công việc thẩm định được giao; chế độ tiền lương hiện hành; chi phí văn phòng phẩm và một số chi phí khác.

PHẦN II: BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ  VẤN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

A. CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA GIÁ TRỊ XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

Bảng số 1

Nhóm CT

Tên công việc

Giá trị xây lắp và thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng (tỷ đồng)

< 1

1

5

15

25

50

100

200

500

1.000

= 2000

I

1. Lập báo cáo nghiên cứu  tiền khả thi

 

 

 

 

 

 

0,068

0,053

0,044

0,031

0,019

2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

0,790

0,719

0,575

0,489

0,388

0,288

0,244

0,201

0,173

0,144

3. Lập báo cáo đầu tư

0,557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

1. Lập báo cáo nghiên cứu  tiền khả thi

 

 

 

 

 

 

0,045

0,035

0,029

0,020

0,012

2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

0,396

0,360

0,264

0,240

0,192

0,156

0,121

0,096

0,084

0,072

3. Lập báo cáo đầu tư

0,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

1. Lập báo cáo nghiên cứu  tiền khả thi

 

 

 

 

 

 

0,046

0,036

0,030

0,021

0,013

2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

0,454

0,413

0,303

0,275

0,220

0,179

0,139

0,110

0,096

0,083

3. Lập báo cáo đầu tư

0,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

1. Lập báo cáo nghiên cứu  tiền khả thi

 

 

 

 

 

 

0,042

0,033

0,028

0,019

0,011

2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

0,380

0,345

0,253

0,230

0,184

0,150

0,116

0,092

0,081

0,069

3. Lập báo cáo đầu tư

0,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

1. Lập báo cáo nghiên cứu  tiền khả thi

 

 

 

 

 

 

0,0621

0,0483

0,0414

0,029

0,017

2. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

0,162

0,420

0,336

0,276

0,227

0,168

0,143

0,118

0,101

0,086

3. Lập báo cáo đầu tư

0,216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số quy định cụ thể cho bảng I:

- Chi phí lập báo cáo đầu tư tính theo định mức quy định nhưng tối thiểu không dưới 1.000.000 đồng.

B. CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA GIÁ TRỊ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Bảng 2

Nhóm CT

Tên công việc

Giá trị xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng (tỷ đồng)

<=0,5

1

5

15

25

50

100

200

500

=1000

I

1. Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

0,396

0,330

0,300

0,240

0,160

0,100

0,070

0,045

0,933

0,023

2. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

1,782

1,485

1,430

1,342

1,188

1,008

0,787

0,616

0,500

0,330

II

1. Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

0,277

0,231

0,210

0,168

0,115

0,080

0,050

0,030

0,023

0,016

2. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

1,240

1,034

0,990

0,991

0,814

0,704

0,554

0,423

0,346

0,231

III

1. Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

0,263

0,219

0,200

0,160

0,109

0,077

0,045

0,029

0,022

0,015

2. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

0,954

0,793

0,739

0,661

0,583

0,446

0,275

0,216

0,163

0,109

IV

1. Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

0,246

0,205

0,186

0,149

0,102

0,070

0,043

0,027

0,020

0,014

2. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

0,886

0,740

0,686

0,621

0,546

0,421

0,254

0,202

0,156

0,102

V

1. Lập hồ sơ mời thầu XL & Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

0,331

0,276

0,240

0,204

0,138

0,090

0,060

0,036

0,024

0,019

2. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

1,505

1,254

1,210

1,135

0,977

0,834

0,661

0,519

0,392

0,275

Một số quy định cụ thể cho bảng 2:

- Tỷ trọng chi phí lập hồ sơ mời thầu xây lắp và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp phân chia như sau:

+ Lập hồ sơ mời thầu xây lắp 60% - 70%;

+ Phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 40% - 30%.

- Tỷ trọng chi phí cho từng công việc: giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị trong định mức chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị được phân chia tương ứng theo cơ cấu tỷ trọng của giá trị xây dựng, giá trị lắp đặt thiết bị (không gồm giá trị thiết bị) trong giá trị xây lắp của tổng dự toán (hoặc dự toán) được duyệt.

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây dựng và đánh giá hồ sơ dự thầy xây lắp tính theo quy định nhưng tối thiểu không dưới 1.000.000 đồng.

C. CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA GIÁ TRỊ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

Bảng số 3

Nhóm CT

Tên công việc

Giá trị xây  lắp chưa có thuế giá trị gia tăng (tỷ đồng)

 

<=0,5

1

5

15

25

50

100

200

500

=1000

 

I

Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị

0,266

0,222

0,204

0,180

0,156

0,102

0,066

0,057

0,48

0,033

II

Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị

0,187

0,156

0,144

0,126

0,108

0,072

0,048

0,041

0,035

0,023

III

Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị

0,168

0,140

0,130

0,113

0,097

0,065

0,043

0,037

0,031

0,021

IV

Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị

0,157

0,131

0,121

0,106

0,091

0,061

0,040

0,035

0,029

0,020

V

Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị

0,223

0,186

0,168

0,156

0,132

0,084

0,054

0,048

0,041

0,028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số quy định cụ thể cho bảng 3:

Tỷ trọng chi phí lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị phân chia như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị 60% - 70%.

- Phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị 40% - 30%.

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị tính theo quy định nhưng không dưới 1.000.000 đồng.

D. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THUÊ CHUYÊN GIA HOẶC TỔ CHỨC TƯ VẤN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ; THẨM ĐỊNH thiết kế kỹ thuật; thẩm định tổng dự toán

Bảng số 4

Tên công việc

Nhóm CT

Giá trị xây lắp và thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng (tỷ đồng)

< =0,5

1

5

15

25

50

100

200

500

1.000

= 2000

1/ Thẩm định dự án đầu tư

I - V

 

0,0350

0,0322

0,0266

0,0238

0,0210

0,0175

0,0140

0,0105

0,0067

0,0035

2/ Thẩm định thiết kế kỹ thuật

I

II

III; IV

V

Giá trị xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng (tỷ động)

0,1436

0,0983

0,0932

0,1344

0,1197

0,0819

0,0781

0,1008

0,1071

0,0756

0,0718

0,0945

0,0945

0,0630

0,0599

0,0819

0,0630

0,0441

0,0422

0,0536

0,0553

0,0392

0,0371

0,0469

0,0441

0,0309

0,0296

0,0378

0,0315

0,0221

0,0208

0,0271

0,0221

0,0158

0,0151

0,0158

0,0158

0,0113

0,0***7

0,0139

0,0087

0,0063

0,0057

0,0077

3/Thẩm định tổng dự toán

I

II

III; IV

V

0,0160

0,1512

0,1057

0,1008

0,1050

0,1260

0,0882

0,0840

0,0810

0,1120

0,0784

0,0742

0,0700

0,0840

0,0588

0,0560

0,0476

0,0560

0,0406

0,0385

0,0413

0,0490

0,0392

0,0371

0,0315

0,0371

0,0259

0,0245

0,0252

0,0308

0,0210

0,0203

0,0161

0,0231

0,0161

0,0154

0,0133

0,0161

0,0112

0,0105

0,0070

0,0083

0,0067

0,0061

Một số quy định cụ thể cho Bảng 4:

1/ Định mức chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định tổng dự toán nói trên được điều chỉnh giảm theo hệ số K trong trường hợp sử dụng thiết kế hình hoặc thiết kế lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án, cụ thể:

a/ Thiết kế điển hình:

- Công trình thứ nhất: k = 0,36

- Công trình thứ hai trở đi: k = 0,18

b/ Thiết kế lặp lại:

- Công trình thứ nhất: k = 1

- Công trình thứ  hai: k = 0,36

- Công trình thứ ba trở đi: k = 0,18

2/ Chi phí thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định tổng dự toán tính theo định mức nhưng tối thiểu không dưới 500.000 đồng.

 

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 14/2000/QD-BXD

Hanoi, July 20, 2000

 

DECISION

PROMULGATING INVESTMENT AND CONSTRUCTION CONSULTANCY EXPENSE NORMS

THE MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Government’s Decree No.15/CP of March 2, 1993 defining the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No.15/CP of March 4, 1994 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Construction Ministry.
Pursuant to the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999 promulgating the Regulation on Investment and Construction Management and Decree No.12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Investment and Construction Management issued together with the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999.
At the proposal of the director of Construction Economics Institute,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the investment and construction consultancy expense norms.

Article 2.- This Decision replaces the Construction Minister’s Decision No.45/1999/QD-BXD of December 2, 1999 promulgating the investment and construction consultancy expense norms and takes effect for uniform implementation throughout the country 15 days after its signing.

Article 3.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Manh Kiem

 

INVESTMENT AND CONSTRUCTION

CONSULTANCY EXPENSE NORMS
(Issued together with the Construction Minister’s Decision No.14/2000/QD-BXD of July 20, 2000)

Part I:

GENERAL PROVISIONS AND APPLICATION GUIDANCE

1. Investment and construction consultancy expense norms prescribed in this document (hereinafter called consultancy expense norms for short) are the maximum expense levels for carrying out the consultancy work, which serve as basis for determination of consultancy expenses in the total investment amounts and total cost estimates, evaluation of bids, selection of consultants and signing of consultancy contracts in case of bidder appointment.

2. Objects and scope of application of consultancy expense norms:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Projects; mini-projects; component projects;

- Bidding packages of projects (mini-projects, component projects) under the approved bidding plans;

2.2. Scope of application: Projects invested with the following capital sources:

- The State budget capital;

- The State-guaranteed credit capital and the State’s development investment credit capital;

- The development investment capital of State enterprises.

2.3. The consultancy expenses for foreign direct investment projects (under the Law on Foreign Investment in Vietnam) shall be agreed upon by the contracting and consulting parties. Where the project consultancy is provided by Vietnamese consulting organizations, the expenses therefor shall be agreed upon by concerned parties according to international practices, which, if applying the norms prescribed in this document, shall not be twofold lower.

3. This document prescribes consultancy expense norms for some following jobs:

3.1. Elaboration of pre-feasibility study reports;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.3. Elaboration of investment reports;

3.4. Appraisal of investment projects, technical designs or total cost estimates (in case of hiring consultants or consulting organizations to perform these jobs);

3.5. Compilation of bidding dossiers for construction and installation, as well as analysis and evaluation of construction and installation bids;

3.6. Compilation of supplies and equipment procurement bidding dossiers, as well as the analysis and evaluation of supplies and equipment procurement bids;

3.7. Supervision of project construction and equipment installation.

For other consultancy jobs for which the expense norms have not been provided, the expenses therefor shall be determined under the guidance at Point 13 of this document.

The contents and products of each consultancy job mentioned above shall comply with the corresponding provisions in the following documents:

- Jobs prescribed at Points 3.1; 3.2 and 3.3 shall comply with the guidance of the Ministry of Planning and Investment;

- Jobs mentioned at Point 3.4 shall comply with the provisions of the Investment and Construction Management Regulation issued together with the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999; the Government’s Decree No.12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Investment and Construction Management Regulation issued together with the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999 and documents guiding the implementation thereof, issued by the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Construction;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Jobs mentioned at Point 3.7 shall comply with the Construction Ministry’s guidance on construction project quality control.

4. The investment and construction consultancy expense norms will cover: wages, social and medical insurance premiums, trade union fees, costs of materials, machinery and equipment, managerial costs and pre-calculated taxable incomes.

Where a consulting organization has to buy insurance of other types as required for the performance of project work undertaken by itself, these insurance expenses shall be added to the total consultancy expenses in the contract signed between the contracting and consulting parties.

5. The consultancy expense norms are determined according to project groups as follows:

- Group I: Projects on mining; metallurgy; chemicals; mechanical engineering; electricity; construction materials; light industry; petroleum depots; oil refining and petrochemical projects; explosives and explosive materials depots.

- Group II: Projects on water supply and drainage; oil pipelines; power transmission lines; transformer stations; postal communication; signaling; lighting; and warehouse projects other than those of Group I.

- Group III: Projects on agriculture; aquatic resources; forestry; irrigation

- Group IV: Traffic projects on: railways; land roads; runways, take-off and landing strips; airfields; bridges; traffic junctions, drift signals; tunnels; ferry-landings; river-ports; seaports; water projects; railway stations and other traffic projects.

- Group V: Civil projects on: dwelling houses; hotels; cultural and educational works; healthcare, physical training and sports; trade and services; working buildings; offices; headquarters and other public works.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6.1. The expense norms for elaboration of pre-feasibility study reports (3.1) shall be calculated in percentage (%) of the project construction and installation as well as equipment value (without VAT) in the approved pre-feasibility study reports.

6.2. The expense norms for elaboration of feasibility study reports (3.2); elaboration of investment reports (3.3), and appraisal of investment projects (3.4) shall be calculated in percentage (%) of the project construction and installation as well as equipment value (without VAT) in the approved feasibility study reports (or investment reports).

6.3. The consultancy expense norms for performance of such jobs as appraisal of technical designs and/or total cost estimates (3.4); compilation of bidding dossiers for construction and installation as well as analysis and evaluation of bids therefor (3.5); supervision of project construction and equipment installation (3.7) shall be calculated in percentage (%) of the construction and installation cost estimate value according to projects (component projects or mini-projects) or project items in bidding packages (without VAT), based on the approved total cost estimates (cost estimates).

6.4. The expense norms for compilation of supplies and equipment procurement bidding dossier as well as the analysis and evaluation of bids therefor (3.6) shall be calculated in percentage (%) of the projects’ supplies and equipment cost-estimate value (without VAT), based on the approved total cost estimates.

7. Where the investment projects use second-hand supplies and/or equipment, the values mentioned at Point 6 (to serve as basis for determination of the consultancy expense norms) shall be calculated according to the value of the corresponding brand-new supplies and/or equipment. These values must be accepted by the agencies approving technical designs and total cost estimates as prescribed for projects.

8. Determination of investment and construction consultancy expenses:

8.1. The expense for each investment and construction consultancy job without VAT shall be determined according to the following general formula:

Ci= Gi x Ni (1)

in which:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Ni: is the expense norm for consultancy job No.i defined in Part II of this document; calculation unit: %. Where the Ni interpolation is required, it shall comply with the guidance at Point 9 of this document.

- Gi: is the corresponding value (without VAT) used to calculate the expense for consultancy job No.i according to the provisions at Point 6 and Part II of this document. Where the value defined at Point 6 is not available, the investor and concerned parties shall agree upon the temporarily calculated Gi value. Where the Gi values are already available as prescribed, the consultancy expense shall be determined officially. Pending such official determination, the expenses advanced to parties that have performed the consultancy shall not exceed 70% of the consultancy expense amount determined according to the above-mentioned temporarily calculated Gi.

8.2. The expense for each consultancy job with VAT: shall be calculated according to the provisions at Point (8.1) plus the corresponding VAT amount. The VAT rate(s) for consultancy job(s) shall comply with the current regulations.

8.3. Table 4, Part II of this document prescribes the maximum expense limits for cases of hiring consultants or consulting organizations to appraise investment projects, technical designs and/or total cost estimates. Consulting organizations that appraise the total cost estimates must have full professional capability for norms, unit prices and construction cost estimates. Particularly for cases where only experts are hired to appraise the above-mentioned jobs, the expense therefor shall be determined on the basis of the draft expenses (the contents of the draft expenses for hiring experts shall comply with the guidance in the Appendix to this document) and submitted to the authority competent to approve technical designs and total cost estimates for approval. The expense level for hiring appraising experts shall not exceed 60% of the above-prescribed expense levels.

8.4. The consultancy expense norm for supervision of project construction and equipment installation shall strictly comply with the construction duration inscribed in the investment decision. Where the supervision duration is prolonged (not by the supervision consulting party), thus increasing the expense for supervision of the project construction and equipment installation against the norm, the supervision consulting party shall be allowed to calculate this increased expense amount (correspondingly to the prolonged supervision time) according to the following general formula:

Ck

=

Cd

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TGd

 

In which:

Ck: is the expense for supervision of project construction and equipment installation that needs to be additionally calculated for the prolonged supervision duration; calculation unit: value;

Cd: is the expense for supervision of project construction and equipment installation for the prescribed supervision duration (calculated according to the provisions of this document); calculation unit: value;

TGd: is the prescribed supervision duration; calculation unit: month;

TGk: is the prolonged supervision duration; calculation unit: month.

9. Where the consultancy expense norm interpolation is required, the following general formula shall apply:

Nit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Nib

-

(Git - Gib)

Nib - Nia

)(3)

Gia - Gib

 

in which:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Git: is the value of consultancy job No.i for which the expense norm should be calculated; calculation unit: value;

+ Gia: is the approximate value higher than the value for which the norm must be calculated (prescribed in Part II of this document); calculation unit: value;

+ Gib: is the approximate value lower than the value for which the norm must be calculated (prescribed in Part II of this document); calculation unit: value;

+ Nia: is the expense norm for consultancy job No.i corresponding to Gia (prescribed in Part II of this document); calculation unit: %;

+ Nib: is the expense norm for consultancy job No.i corresponding to Gib (prescribed in Part II of this document); calculation unit: %;

10. Where the investor or project management board is fully qualified and allowed to concurrently perform a number of investment and construction consultancy jobs according to current regulations, such investor or project management board shall enjoy funding for performance of such consultancy jobs according to the draft expenses already approved by the agency approving technical designs and total cost estimates, which, however, must not exceed 60% of the consultancy expense norms prescribed for the corresponding jobs.

Where investors have their dependent investment-construction consulting organizations (including design consultancy), they shall be eligible for funding to cover all expenses prescribed in this document.

11. When participating in the consultancy selection, consulting organizations shall have to make expense estimates for performance of consulting jobs according to the bidding dossiers. These estimates shall serve as basis for selection of the bid-winning consultancy organizations and conclusion of contracts for performance of consulting jobs. The prices for contract conclusion must not be higher than those calculated according to the consultancy expense norms prescribed in this document.

12. The consultancy expense norms for a number of consulting jobs of projects in the socio-economic development program for mountain, deep-lying and remote communes meeting with exceptionally difficult conditions under the Prime Minister’s Decision No.135/1998/QD-TTg of July 31, 1998 and the program on building commune clusters in high-mountainous areas under the Prime Minister’s Decision No.197/1999/QD-TTg of September 30, 1999 (program 135 for short) such as elaboration of investment reports; supervision of project construction and equipment installation shall be adjusted as follows: construction projects in mountainous and border areas shall apply the adjusted coefficient of 1.2; construction projects in island areas shall apply the adjusted coefficient of 1.3, as compared to the norms prescribed in this document.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13.1. The construction survey expense is calculated on the basis of the construction survey unit prices set by the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the volume of construction survey. Pending the issuance of the survey unit prices by the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, the current survey unit prices shall still apply.

- The construction survey unit prices are determined on the basis of the norms for construction survey cost estimates and the Construction Ministry’s circular(s) guiding the setting and management of construction survey unit prices.

13.2. The project designing expense: shall comply with the guidance on construction project designing expense norm.

13.3. The project management expense: shall comply with the guidance on the expense for project management boards.

13.4. The expense for investment and construction consulting jobs such as:

- After-test acceptance of projects by the State Council for Testing and Acceptance;

- Consultancy on construction legislation and economic contracts;

- Setting of the project unit prices for projects with separate unit prices;

- Compilation of bidding dossiers and evaluation of bids for consultancy;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Inspection of the construction project quality (if any); and

- Other consulting jobs,

shall be determined by making the expense estimates and submitting them to authorities competent to approve technical designs and total cost estimates for approval (the contents of the expense estimates for consultancy shall comply with the guidance in the appendix to this document).

Projects with value higher than that prescribed in this document must be reported to the Ministry of Construction for guidance on the method of determining the investment and construction consultancy expense norms.

APPENDIX GUIDING THE MAKING OF CONSULTANCY EXPENSE ESTIMATES

Ordinal number

Contents of expenses

Exposition of expenses

In cash (VND)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Materials expense:

Volume x unit price

 

 

- Paper

 

 

 

- Stationery...

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

2

Labor-hiring expense:

 

 

 

- Wages and wage allowances

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Chief consultant

Work x unit price

 

 

+ Engineer A...

. . . . .

 

3

Machinery and equipment expense:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

- Computers

. . . . .

 

 

- Other machinery (equipment)

. . . . .

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.General expenses

70% x (2)

 

5

Pre-calculated taxable income

6% x (1+ 2 + 3 + 4)

 

6

Output VAT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Total:

 

 

Notes: The draft expenses for hiring appraising experts shall be determined on the basis of the assigned appraisal work volume; the current wage regime; the stationery expense and a number of other expenses.

Part II:

TABLES OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION CONSULTANCY EXPENSE NORMS

A. EXPENSES CALCULATED IN PERCENTAGE (%) OF THE PROJECT CONSTRUCTION, INSTALLATION AND EQUIPMENT VALUE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Project group

Job description

Construction, installation and equipment value without vat (billion VND)

I

 

< 1

1

5

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.50

100

200

500

1,000

=2,000

 

1. Elaboration of pre-feasibility study reports

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

0.068

0.053

0.044

0.031

0.019

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Elaboration of feasibility study reports

 

0.790

0.719

0.575

0.489

0.388

0.288

0.244

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.173

0.144

 

3. Elaboration of investment reports

0.557

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

II

1. Elaboration of pre-feasibility study reports

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

0.045

0.035

0.029

0.020

0.012

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

0.396

0.360

0.264

0.240

0.192

0.156

0.121

0.096

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.072

 

3. Elaboration of investment reports

0.323

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

III

1. Elaboration of pre-feasibility study reports

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0.046

0.036

0.030

0.021

0.013

 

2. Elaboration of feasibility study reports

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.454

0.413

0.303

0.275

0.220

0.179

0.139

0.110

0.096

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

3. Elaboration of investment reports

0.336

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

IV

1. Elaboration of pre-feasibility study reports

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

0.042

0.033

0.028

0.019

0.011

 

2. Elaboration of feasibility study reports

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.345

0.253

0.230

0.184

0.150

0.116

0.092

0.081

0.069

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Elaboration of investment reports

0.309

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

V

1. Elaboration of pre-feasibility study reports

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0621

0.0483

0.0414

0.029

0.017

 

2. Elaboration of feasibility study reports

 

0.462

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.336

0.276

0.227

0.168

0.143

0.118

0.101

0.086

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.216

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

A number of specific provisions for Table 1:

- The expense for elaboration of investment reports shall be calculated according to the prescribed norm but must not be under 1,000,000 VND.

B. EXPENSES CALCULATED IN PERCENTAGE (%) OF THE PROJECT CONSTRUCTION AND INSTALLATION VALUE

Table 2

Project group

Job description

Construction and installation value without vat (billion VND)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.<= 0.5

1

5

15

25

50

100

200

500

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I

1. Compilation of construction and installation bidding dossiers and analysis, evaluation of construction and installation bids

0.396

0.330

0.300

0.240

0.160

0.100

0.070

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.033

0.023

 

2. Supervision of project construction and equipment installation

1.782

1.485

1.430

1.342

1.188

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.787

0.616

0.500

0.330

II

1. Compilation of construction and installation bidding dossiers and analysis, evaluation of construction and installation bids

0.277

0.231

0.210

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.115

0.080

0.050

0.030

0.023

0.016

 

2. Supervision of project construction and equipment installation

1.240

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.990

0.911

0.814

0.704

0.554

0.432

0.346

0.231

III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.263

0.219

0.200

0.160

0.109

0.077

0.045

0.029

0.022

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

2. Supervision of project construction and equipment installation

0.954

0.793

0.739

0.661

0.583

0.446

0.275

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.163

0.109

IV

1. Compilation of construction and installation bidding dossiers and analysis, evaluation of construction and installation bids

0.246

0.205

0.186

0.149

0.102

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.043

0.027

0.020

0.014

 

2. Supervision of project construction and equipment

0.886

0.740

0.686

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.546

0.421

0.254

0.202

0.156

0.102

V

1. Compilation of construction and installation bidding dossiers and analysis, evaluation of construction and installation bids

0.331

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.240

0.204

0.138

0.090

0.060

0.036

0.024

0.019

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.505

1.254

1.210

1.135

0.977

0.834

0.664

0.519

0.392

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.C. EXPENSES CALCULATED IN PERCENTAGE (%) OF THE PROJECT EQUIPMENT VALUE

Table 3

Project group

Job description

Construction and installation value without vat (billion VND)

 

 

<= 0.5

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

25

50

100

200

500

=1,000

I

Compilation of for supplies and equipment procurement bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids therefor

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.222

0.204

0.180

0.156

0.102

0.066

0.057

0.048

0.033

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Compilation of supplies and equipment procurement bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids therefor

0.187

0.156

0.144

0.126

0.108

0.072

0.048

0.041

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.023

III

Compilation of supplies and equipment procurement bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids therefor

0.168

0.140

0.130

0.113

0.097

0.065

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.037

0.031

0.021

IV

Compilation of supplies and equipment procurement bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids therefor

0.157

0.131

0.121

0.106

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.061

0.040

0.035

0.029

0.020

V

Compilation of supplies and equipment procurement bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids therefor

0.223

0.186

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.156

0.132

0.084

0.054

0.048

0.041

0.028

A number of specific provisions for Table 3:

- The expense for compilation of supplies and equipment procurement bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids therefor is proportioned as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ 40-30%, for analysis and evaluation of bids for supplies and equipment procurement.

- The expense for compilation of bidding dossiers as well as analysis and evaluation of bids for supplies and equipment procurement shall be calculated according to regulations but must not be under 1,000,000 VND.

D. EXPENSE NORMS FOR HIRING EXPERTS OR CONSULTING ORGANIZATIONS TO APPRAISE INVESTMENT PROJECTS; TECHNICAL DESIGNS OR TOTAL COST ESTIMATES

Table 4

Job description

Project
group

Construction, installation and equipment value without vat (billion VND)

1. Appraisal of investment projects

I- V

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1

5

15

25

50

100

200

500

=1,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

0.0350

0.0322

0.0266

0.0238

0.0210

0.0175

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0105

0.0067

0.0035

 

CONSTRUCTION AND INSTALLATION VALUE WITHOUT VAT (BILLION VND)

2. Appraisal of technical designs

I

0.1436

0.1197

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0945

0.0630

0.0553

0.0441

0.0315

0.0221

0.0158

0.0087

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0983

0.0819

0.0756

0.0630

0.0441

0.0392

0.0309

0.0221

0.0158

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0063

 

III; IV

0.0932

0.0781

0.0718

0.0599

0.0422

0.0371

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0208

0.0151

0.0107

0.0057

 

V

0.1344

0.1008

0.0945

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0536

0.0469

0.0378

0.0271

0.0158

0.0139

0.0077

3. Appraisal of total cost estimates

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.1050

0.0910

0.0700

0.0476

0.0413

0.0315

0.0252

0.0161

0.0133

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

II

0.1512

0.1260

0.1120

0.0840

0.0560

0.0490

0.0371

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0231

0.0161

0.0083

 

III; IV

0.1057

0.0882

0.0784

0.0588

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0392

0.0259

0.0210

0.0161

0.0112

0.0067

 

V

0.1008

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.0742

0.0560

0.0385

0.0371

0.0245

0.0203

0.0154

0.0105

0.0061

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The above-mentioned expense norms for appraisal of technical designs and total cost estimates shall be adjusted in decrease according to K coefficient in case of using typical designs or repeated designs in a number of project groups or in a project. More concretely:

a/ Typical designs:

- The first project: k= 0.36

- The second project onward: k= 0.18

b/ Repeated designs:

- The first project: k= 1

- The second project: k= 0.36

- The third project onward: k= 0.18

2. The expense for appraisal of investment projects, technical designs and total cost estimates shall be calculated according to the prescribed norms but must not be under 500,000 VND.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2000/QĐ-BXD ngày 20/07/2000 về định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149