Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 138/2001/QĐ-UB về việc điều hòa kế hoạch XDCB năm 2001 khối Nông nghiệp và PTNT đã giao cho các Sở, Ngành và UBND các Huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 138/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 31/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2001 KHỐI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐÃ GIAO CHO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số : 02/2001/QĐ-UB ngày 11/01/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp, các ngành và các đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số : 44/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn XDCB năm 2001 cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ Quyết định số : 100/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều hòa kế hoạch vốn XDCB năm 2001 Thành phố đã giao cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ Quyết định số : 5614/2001/QĐ-UB ngày 24/09/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi đầu tư kiên cố hóa kênh mương năm 2001;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại tờ trình số : 1616/TTr-KH&ĐT ngày 28/12/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều hòa Kế hoạch vốn XDCB năm 2001 khối Nông nghiệp và PTNT đã giao cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện (theo biểu đính kèm)

Điều 2: Các danh mục dự án khác không ghi tại Quyết định này vẫn thực hiện đúng theo các quyết định của UBND Thành phố đã giao.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Thành phố; Chủ tịch UBND các huyện: Sóc Sơn, Gia Lâm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/2001/QĐ-UB về việc điều hòa kế hoạch XDCB năm 2001 khối Nông nghiệp và PTNT đã giao cho các Sở, Ngành và UBND các Huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12