Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi tại thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang"

Số hiệu: 1378/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1378/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG “DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG MỎ ĐÁ VÔI TẠI THÔN THƯỢNG AN, XÃ ĐỒNG YÊN, HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 127/TTr-STNMT ngày 10 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi tại thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” được lập bởi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Long Phú Cường (sau đây gọi là Chủ dự án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:

1.1. Phạm vi, quy mô:

Vị trí thực hiện dự án thuộc địa phận thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, trong đó:

- Khu vực khai thác có diện tích 2,5 ha, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4, 5 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105º30’, múi chiếu 3º) như sau:

Điểm gốc

Tọa độ

Diện tích
(ha)

X (m)

Y (m)

1

2 454 406

427 689

2,5

2

2 454 415

427 664

3

2 454 521

427 622

4

2 454 782

427 671

5

2 454 780

427 731

- Khu điều hành và khu chế biến của mỏ có diện tích là 1,3 ha được giới hạn bởi các điểm góc P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105º30’, múi chiếu 3º) như sau:

Điểm gốc

Tọa độ

Diện tích
(ha)

X (m)

Y (m)

P1

2 454 334

427 645

1,3

P2

2 454 312

427 613

P3

2 454 352

427 590

P4

2 454 480

427 547

P5

2 454 521

427 622

P6

2 454 415

427 664

P7

2 454 371

427 625

1.2. Công suất khai thác đá nguyên khai là 30.000 m3/năm, sản phẩm đá sau khi chế biến là 39.000 m3/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

2.1. Đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường theo đúng cam kết được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

2.2. Thực hiện các biện pháp xử lý bụi, tiếng ồn tại khu vực khai trường, khu vực nghiền, sàng và trên các tuyến đường giao thông đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

2.3. Sử dụng các phương tiện vận tải đảm bảo tiêu chuẩn, chở đúng trọng tải.

2.4. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác xây dựng và duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ trung tâm xã vào khu vực khai thác.

2.5. Thực hiện nghiêm túc việc quan trắc hiện trạng môi trường, chế biến thông tin, báo cáo về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Các điều kiện kèm theo:

Chỉ được đưa Dự án vào hoạt động chính thức khi xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận đã hoàn thành các công trình xử lý môi trường.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi tại thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” với những nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường:

1.1. Cải tạo tuyến đường vận chuyển:

Thực hiện cải tạo, gia cố lại tuyến đường vận chuyển (đấu nối với tuyến đường liên xã) với tổng chiều dài đoạn đường là 300m, trồng cây hai bên đường với khoảng cách giữa các cây là 3 m.

1.2. Cải tạo, phục hồi khu điều hành, khu sinh hoạt:

Tháo dỡ các công trình xây dựng khu điều hành, khu sinh hoạt của công nhân; San gạt, đánh tơi đất với chiều dày san gạt là 0,3 m. Trồng và chăm sóc cây trên diện tích 2.000 m2 với mật độ 1.660 cây/ha trong thời gian 3 năm.

1.3. Cải tạo, phục hồi khu chế biến và bãi thải đất đá:

- Cải tạo khu chế biến: Tháo dỡ dây chuyền nghiền sàng; San gạt, đánh tơi đất với chiều dày san gạt là 0,3 m, trồng và chăm sóc cây trên diện tích 10.800 m2 với mật độ 1.660 cây/ha trong thời gian 3 năm.

- Cải tạo bãi thải: san gạt bề mặt bãi thải tạm với chiều dày 0,3m, trồng và chăm sóc cây trên diện tích 200 m2 với mật độ 1.660 cây/ha trong thời gian 3 năm.

1.4. Cải tạo khai trường:

- Củng cố bờ mỏ đá gốc: Thực hiện củng cố bờ mỏ đá gốc từ mức +180 m trở lên đến mức +330 m tại những nơi có nguy cơ sạt lở.

- Cải tạo đáy moong khai thác: Sau khi kết thúc khai thác phủ một lớp đất màu với chiều dày 0,5 m, trồng cỏ Vetiver với diện tích là 2.800 m2.

2. Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường của Đề án là 360.473.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu, bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

2.1 Số lần ký quỹ là 30 lần.

- Ký quỹ lần đầu với số tiền 54.070.948 đồng (Năm mươi tư triệu, không trăm bảy mươi ngàn, chín trăm bốn mươi tám đồng).

Thời điểm ký quỹ: trước khi tiến hành khai thác 30 ngày.

- Từ lần thứ 2 tới lần thứ 30, mỗi lần ký quỹ với số tiền 10.565.588 đồng (Mười triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn, năm trăm tám mươi tám đồng).

Thời điểm ký quỹ: trước ngày 31 tháng 01 của năm.

2.2. Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chủ dự án có các trách nhiệm sau đây:

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án và UBND xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang kế hoạch quản lý môi trường của Dự án.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường nêu trên và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan.

3. Thiết kế, xây dựng và nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

5. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các khoản 1 và 2 Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Điều 5. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án là căn cứ để quyết định việc đầu tư dự án; là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án.

Điều 6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện việc kiểm tra, xác nhận đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án và việc thực hiện nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 7. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bắc Giang. Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Long Phú Cường căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TTr. UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (NLN);
- CVP, PVP UBND tỉnh (NLN);
- Công an tỉnh;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CV: CN, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi tại thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125