Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1354/QĐ-BXD định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng 2016

Số hiệu: 1354/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Cơ quan trung ương các đoàn thể;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước;
- Các Sở XD, Sở có công trình XD chuyên ngành;
- Công báo, Website CP, Website BXD;
- Lưu: VP, PC, VKT, Vụ KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

1. Nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng

Định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

- Mức hao phí lao động: Là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công: Là số lượng ca sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

2. Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng

- Tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 10 chương.

Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm

Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý

Chương 3: Công tác khoan

Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường

Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng

Chương 7: Công tác đo khống chế cao

Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương 9: Công tác số hóa bản đồ

Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ

- Mỗi loại định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu chính

+ Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân, kỹ sư trực tiếp thực hiện công tác khảo sát.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn áp dụng định mức

- Định mức dự toán khảo sát xây dựng được sử dụng để xác định đơn giá khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương của tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

Chương 1

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

CA.10000 ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố, rãnh đào.

- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố, rãnh đào.

- Lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.

- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.

- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.

- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.

3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng trên thì định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:

- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,2

- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố > 10m:  k = 1,15

CA.11000 ĐÀO KHÔNG CHỐNG

CA.11100 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

 

CA.111

 

Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m

Vật liệu

Paraphin

Xi măng PCB30

Hộp tôn (200 x 200) mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400) mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

kg

kg

cái

cái

cái

%

 

công

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

10

 

2,4

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

10

 

3,6

 

10

20

CA.11200 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

 

CA.112

 

Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m

Vật liệu

Paraphin

Xi măng PCB30

Hộp tôn (200 x 200) mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400) mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

kg

kg

cái

cái

cái

%

 

công

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

10

 

2,6

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

10

 

3,8

 

10

20

CA.12000 ĐÀO CÓ CHỐNG

CA.12100 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

 

CA.121

 

Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m

Vật liệu

Paraphin

Xi măng PCB30

Hộp tôn (200 x 200) mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400) mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Gỗ nhóm V

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

kg

kg

cái

cái

cái

m3

kg

%

 

công

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

0,01

0,2

10

 

3,2

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

0,01

0,2

10

 

4,4

 

10

20

CA.12200 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

 

CA.122

 

Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m

Vật liệu

Paraphin

Xi măng PCB30

Hộp tôn (200 x 200) mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400) mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Gỗ nhóm V

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

kg

kg

cái

cái

cái

m3

kg

%

 

công

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

0,01

0,2

10

 

3,5

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

0,01

0,2

10

 

5,2

 

10

20

CA.12300 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

 

CA.123

 

Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m

Vật liệu

Paraphin

Xi măng PCB30

Hộp tôn (200 x 200) mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400) mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Gỗ nhóm V

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

kg

kg

cái

cái

cái

m3

kg

%

 

công

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

0,01

0,2

10

 

4,1

 

0,1

1,0

0,4

0,1

0,2

0,01

0,2

10

 

6,2

 

10

20

CA.21100 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.

- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.

- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.

- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.

- Xúc và vận chuyển. Rửa vách, thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.

- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.

- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.

- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.

- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.

- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.

- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.

- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.

- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.

3. Các công việc chưa tính vào mức:

- Lấy mẫu thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CA.211

 

Đào giếng đứng

Vật liệu

Thuốc nổ anômít

Kíp điện visai

Dây điện nổ mìn

Mũi khoan chữ thập ϕ 46 mm

Cần khoan 25 x 105 x 800 mm

Bóng điện chiếu sáng 100W

Gỗ nhóm V

Xi măng PCB30

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4,5/7

Máy thi công

Búa khoan tay P30

Máy nén khí 120 m3/h

Máy bơm 25 cv

Máy bơm 75 cv

Cần trục bánh xích 5T

Thùng trục 0,5m3

Búa căn MO-10

Biến thế hàn 7,0 kW

Biến thế thắp sáng

Quạt gió 2,5 kW

Máy khác

 

kg

cái

m

cái

cái

cái

m3

kg

%

 

công

 

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%

 

0,85

0,20

0,38

0,50

0,03

0,30

0,08

7,00

10

 

7,84

 

0,12

0,50

0,08

0,08

0,52

0,08

0,70

0,68

0,675

0,68

2

 

10

Chương 2

CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

CB.11000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN

CB.11100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).

+ Triển khai các hệ thống đo.

+ Tiến hành đo vẽ.

- Kiểm tra tình trạng máy.

- Ra khẩu lệnh đập búa.

- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.

+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.

- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.

- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm

mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.

- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.

- Độ sâu trung bình từ 5-10m.

3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Khoảng cách giữa các tuyến >100m: k = 1,05;

- Khoảng cách giữa các cực thu 5m: k = 1,1;

- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,2;

- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,4;

- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,5;

- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2;

- Khi độ sâu thăm dò >10-15m:  k = 1,25;

- Thăm dò địa chấn dưới sông: k = 1,4;

- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang: k = 2,0.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.111

 

Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125

Vật liệu

Dây địa chấn

Tời địa chấn

Cực thu sóng dọc

Cực thu sóng ngang

Chốt búa

Bàn đập

Búa

Ắc quy 12V

Bộ sạc ắc quy

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy địa chấn ES-125

Máy khác

 

m

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

bộ

bộ

%

 

công

 

ca

%

 

0,30

0,001

0,01

0,01

0,01

0,01

0,001

0,01

0,001

10

 

3,0

 

0,27

2

 

0,50

0,001

0,01

0,01

0,01

0,01

0,001

0,01

0,001

10

 

3,76

 

0,34

2

 

10

20

CB.11200 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.

+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

+ Đóng mạch cụm

máy ghi các dao động địa chấn.

+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.

+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.

- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác. b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.

- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm

mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).

- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.

3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: k = 1,3;

- Khoảng cách giữa các cực thu 10m: k = 1,35;

- Khoảng thu với 2 băng ghi: k = 1,1;

- Khoảng thu với 3 băng ghi: k = 1,2;

- Khoảng thu với 5 băng ghi: k = 1,4;

- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2;

- Số lần bắn ≥ 2 lần:  k = 1,2;

- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):

> 10 m, k = 1,09;

> 15 m, k = 1,2;

- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.112

 

Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12

Vật liệu

Dây địa vật lý (thu, phát)

Tời cuốn dây địa chấn

Bộ sạc ắc quy

Cực thu sóng dọc

Cực thu sóng ngang

Bàn đập

Giấy ảnh

Ống súng + quả đạn

Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

Thuốc ảnh hiện và hãm

Đồng hồ đo điện

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX-12

Máy khác

 

m

cái

bộ

chiếc

chiếc

chiếc

m

bộ

bộ

lít

cái

%

 

công

 

ca

%

 

0,30

0,001

0,001

0,01

0,01

0,01

1,0

0,01

0,01

0,2

0,01

10

 

4,48

 

0,304

2

 

0,50

0,001

0,001

0,01

0,01

0,01

1,0

0,01

0,01

0,2

0,01

10

 

5,36

 

0,36

2

 

10

20

CB.11300 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

+ Nhận vị trí điểm đo.

+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).

+ Triển khai các hệ thống đo.

+ Tiến hành đo vẽ:

- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.

- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.

- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.

- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.

+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.

+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác. b) Nội nghiệp

+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.

- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm

mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).

- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.

- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.

3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: k = 1,3;

- Khoảng thu với 2 băng ghi: k = 1,1;

- Khoảng thu với 3 băng ghi: k = 1,2;

- Khoảng thu với 5 băng ghi: k = 1,4;

- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2;

- Số lần bắn ≥ 2 lần:  k = 1,2;

- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):

> 10m, k = 1,2;

> 15m, k = 1,4;

- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.113

 

Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24

Vật liệu

Dây địa vật lý (thu, phát)

Bộ sạc ắc quy

Tời cuốn dây

Cực thu sóng dọc

Cực thu sóng ngang

Bàn đệm

Giấy ảnh khổ 140mm

Ống súng + quả đạn

Đồng hồ đo điện vạn năng

Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

Thuốc ảnh (hiện và hãm)

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy địa chấn TRIOSX - 24

Máy khác

 

m

bộ

cái

chiếc

chiếc

chiếc

m

bộ

chiếc

bộ

lít

%

 

công

 

ca

%

 

0,6

0,01

0,002

0,02

0,02

0,01

1,5

0,01

0,01

0,001

0,2

10

 

5,6

 

0,304

2

 

1,0

0,01

0,002

0,02

0,02

0,01

1,5

0,01

0,01

0,001

0,2

10

 

6,72

 

0,36

2

 

10

20

CB.21000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN

CB.21100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.

+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.

+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.

- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.

- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.

- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.

- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.

- Khoảng cách giữa các điểm = 10m.

3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Khoảng cách giữa các tuyến

> 50m - 100m: k = 1,05;

> 100m - 200m: k = 1,1;

> 200m:  k = 1,2;

- Độ dài thiết bị

> 500m - 700m: k = 1,15;

> 700m - 1000m: k = 1,3;

> 1000m: k = 1,5;

- Phương pháp đo

+ Phương pháp nạp điện đo thế: k = 0,8;

+ Phương pháp nạp điện đo gradien: k = 1,15;

+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh: k = 1,2;

+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh: k = 1,4;

+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh: k = 1,27;

+ Mặt cắt đối xứng kép: k = 1,4.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.211

 

Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện

Vật liệu

Điện cực đồng

Điện cực sắt

Pin BTO-45

Điện cực không phân cực

Pin 1,5 vôn

Dây điện

Tời cuốn dây

Sunphat đồng

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy UJ- 18

Máy khác

 

cái

cái

hòm

cái

cái

m

cái

kg

%

 

công

 

ca

%

 

0,003

0,003

0,01

0,005

0,02

0,4

0,005

0,01

10

 

0,42

 

0,033

2

 

0,003

0,003

0,01

0,005

0,02

0,4

0,005

0,01

10

 

0,53

 

0,042

2

 

10

20

CB.21200 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).

+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.

+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).

+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.

+ Tiến hành bù phân cực.

+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.

+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.

3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số k = 1,1

- Điều kiện tiếp địa:

+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí: k = 1,1;

+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí: k = 1,2;

+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước: k = 1,4;

- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số:  k = 1,4

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.212

 

Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên

Vật liệu

Điện cực không phân cực

Điện cực đồng

Điện cực sắt

Pin 1,5 vôn

Ắc quy

Dây điện

Tời cuốn dây điện

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy UJ- 18

Máy khác

 

cái

cái

cái

quả

cái

m

cái

%

 

công

 

ca

%

 

0,002

0,002

0,002

0,01

0,0003

0,3

0,0001

10

 

0,22

 

0,032

2

 

0,0025

0,0025

0,0025

0,0025

0,00035

0,35

0,0001

10

 

0,33

 

0,047

2

 

10

20

CB.21300 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành đo vẽ:

+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.

+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.

+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.

+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định mức chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.

- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).

3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- AB > 1.000m: k = 1,3;

- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.

Từ 7- 9mm: k = 1,15;

Từ 5- 7mm: k = 1,25;

- Đo theo phương pháp 3 cực thì định mức được nhân với hệ số: k = 1,1;

- Đo trên sông, hồ: k = 1,4;

- Đo các khe nứt: k = 0,5.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.213

 

Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng

Vật liệu

Điện cực không phân cực

Điện cực đồng

Điện cực sắt

Pin 69 vôn

Pin 1,5 vôn

Dây điện

Tời cuốn dây điện

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy UJ- 18

Máy khác

 

cái

cái

cái

hòm

quả

m

cái

%

 

công

 

ca

%

 

0,007

0,05

0,15

0,04

0,1

8,0

0,005

10

 

6,75

 

0,45

2

 

0,01

0,05

0,15

0,04

0,1

8,0

0,005

10

 

8,75

 

0,58

2

 

10

20

CB.31000 THĂM DÒ TỪ

CB.31100 THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100

1. Thành phần công việc:

a) Ngoại nghiệp

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- Nhận vị trí điểm đo.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy MF-2-100.

- Triển khai các hệ thống đo.

- Tiến hành thực hiện đo vẽ:

+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.

+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.

+ Chỉnh cung bù.

+ Lấy chuẩn máy.

+ Đo thành phần thẳng đứng ϵz của từng địa từ.

- Lên đồ thị từ trường ϵz cùng với các điểm đo tại chỗ.

- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.

b) Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.

- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị ϵz ở những điều kiện bình thường.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

 

CB.311

 

Thăm dò từ bằng máy MF-2-100

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy MF-2-100

Máy khác

 

công

 

ca

%

 

0,223

 

0,02

2

 

0,33

 

0,031

2

 

10

20

Chương 3

CÔNG TÁC KHOAN

CC.11000 KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3).

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.

- Khoan và lấy mẫu.

- Hạ, nhổ ống chống.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 04.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.

- Hiệp khoan dài 0,5m.

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.

- Khoan khô.

- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.

3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Đường kính lỗ khoan từ > 150 mm đến ≤ 230mm: k = 1,1;

- Khoan không chống ống: k = 0,85;

- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan: k = 1,1;

- Hiệp khoan > 0,5m: k = 0,9;

- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công: k = 1,2;

- Khi khoan trên sông nước thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,3 (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi).

CC.11100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV- V

 

CC.111

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m

Vật liệu

Mũi khoan

Cần khoan

Bộ gia mốc cần khoan

Ống chống

Đầu nối ống chống

Cáp thép ϕ 6 - ϕ 8mm

Hộp tôn (200 x 100) mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400x400) mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Bộ ống mẫu nguyên dạng

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Bộ khoan tay

 

cái

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

cái

bộ

m3

%

 

công

 

ca

 

0,0075

0,0375

0,0125

0,11

0,05

0,05

0,20

0,10

0,12

0,001

0,001

10

 

2,24

 

0,22

 

0,009

0,04

0,013

0,11

0,05

0,05

0,20

0,10

0,12

0,001

0,001

10

 

3,70

 

0,33

 

10

20

CC.11200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV- V

 

CC.112

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m

Vật liệu

Mũi khoan

Cần khoan

Bộ gia mốc cần khoan

Ống chống

Đầu nối ống chống

Cáp thép ϕ 6 - ϕ 8mm

Hộp tôn (200 x 100)mm

Hộp nhựa đựng mẫu (400x400)mm

Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

Bộ ống mẫu nguyên dạng

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Bộ khoan tay

 

cái

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

cái

bộ

m3

%

 

công

 

ca

 

0,0075

0,039

0,013

0,11

0,05

0,07

0,2

0,1

0,12

0,001

0,001

10

 

2,28

 

0,23

 

0,009

0,042

0,0135

0,11

0,05

0,07

0,2

0,1

0,12

0,001

0,001

10

 

3,82

 

0,34

 

10

20

CC.21000 KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3).

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.

- Khoan, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).

- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.

- Địa hình nền khoan khô ráo.

- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.

- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.

- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:

- Khoan ngang:  k = 1,5;

- Khoan xiên:  k = 1,2;

- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm:  k = 1,1;

- Đường kính lỗ khoan > 250mm: k = 1,2;

- Khoan không ống chống:  k = 0,85;

- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan: k = 1,05;

- Khoan không lấy mẫu: k = 0,8;

- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công: k = 1,05;

- Hiệp khoan > 0,5m:  k = 0,9;

- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét: k = 1,05;

- Khoan khô:  k = 1,15;

- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự: k = 1,3.

CC.21100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.211

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,07

-

-

0,015

0,005

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

1,76

 

0,09


2

 

0,164

-

-

0,03

0,01

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,53

 

0,20


2

 

0,35

-

-

0,04

0,014

0,02

0,007

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

3,59

 

0,33


2

 

-

0,05

0,015

0,045

0,015

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

3,49

 

0,30


2

 

-

0,08

0,024

0,05

0,016

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

4,73

 

0,47


2

 

10

20

30

40

50

CC.21200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.212

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,063

-

-

0,016

0,0052

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

1,86

 

0,09


2

 

0,148

-

-

0,032

0,011

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,67

 

0,21


2

 

0,315

-

-

0,042

0,0147

0,02

0,007

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

3,77

 

0,36


2

 

-

0,047

0,015

0,047

0,0157

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

3,69

 

0,35


2

 

-

0,076

0,024

0,052

0,017

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

5,02

 

0,51


2

 

10

20

30

40

50

CC.21300 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.213

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,056

-

-

0,017

0,0055

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,03

 

0,10


2

 

0,131

-

-

0,034

0,012

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,95

 

0,24


2

 

0,28

-

-

0,044

0,015

0,02

0,007

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

4,13

 

0,39


2

 

-

0,045

0,015

0,049

0,016

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

4,09

 

0,37


2

 

-

0,072

0,024

0,054

0,018

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

5,41

 

0,56


2

 

10

20

30

40

50

CC.21400 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.214

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,045

-

-

0,018

0,0057

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,09

 

0,11


2

 

0,115

-

-

0,036

0,0126

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

3,13

 

0,25


2

 

0,245

-

-

0,046

0,016

0,02

0,007

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

4,46

 

0,43


2

 

-

0,045

0,015

0,051

0,017

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

4,40

 

0,40


2

 

-

0,072

0,024

0,057

0,019

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

5,96

 

0,59


2

 

10

20

30

40

50

CC.21500 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.215

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,036

-

-

0,019

0,0059

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,17

 

0,12


2

 

0,092

-

-

0,039

0,0131

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

3,26

 

0,28


2

 

0,196

-

-

0,048

0,017

0,02

0,007

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

4,67

 

0,48


2

 

-

0,045

0,015

0,053

0,018

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

4,58

 

0,43


2

 

-

0,072

0,024

0,06

0,020

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

6,21

 

0,65


2

 

10

20

30

40

50

 

CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC 9M)

CC.21600 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.216

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

Vật liệu

Ống nước ϕ50

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy bơm 25CV

 

m

%

 

công

 

ca

 

0,04

10

 

0,70

 

0,11

 

0,04

10

 

0,95

 

0,22

 

0,04

10

1

,23

 

0,36

 

0,04

10

 

1,30

 

0,41

 

0,04

10

 

1,68

 

0,49

 

10

20

30

40

50

CC.21700 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.217

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

Vật liệu

Ống nước ϕ 50

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy bơm 25CV

 

m

%

 

công

 

ca

 

0,04

10

 

0,71

 

0,12

 

0,04

10

 

0,96

 

0,23

 

0,04

10

 

1,24

 

0,39

 

0,04

10

 

1,30

 

0,44

 

0,04

10

 

1,70

 

0,53

 

10

20

30

40

50

CC.21800 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao

phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.218

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

Vật liệu

Ống nước ϕ 50

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy bơm 25CV

 

m

%

 

công

 

ca

 

0,04

10

 

0,77

 

0,13

 

0,04

10

 

1,05

 

0,29

 

0,04

10

 

1,4

 

0,48

 

0,04

10

 

1,42

 

0,54

 

0,04

10

 

1,72

 

0,65

 

10

20

30

40

50

CC.21900 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.219

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

Vật liệu

Ống nước ϕ 50

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy bơm 25CV

 

m

%

 

công

 

ca

 

0,04

10

 

0,79

 

0,14

 

0,04

10

 

1,1

 

0,33

 

0,04

10

 

1,43

 

0,53

 

0,04

10

 

1,5

 

0,6

 

0,04

10

 

2,0

 

0,72

 

10

20

30

40

50

CC.22000 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.220

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

Vật liệu

Ống nước ϕ 50

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy bơm 25CV

 

m

%

công

ca

 

0,04

10

0,81

0,16

 

0,04

10

1,13

0,37

 

0,04

10

1,46

0,59

 

0,04

10

1,54

0,67

 

0,04

10

2,05

0,81

 

10

20

30

40

50

CC.31000 KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, phương án khoan, xác định vị trí hố khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.

- Khoan, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.

- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).

- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.

- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.

- Lỗ khoan rửa bằng nước.

- Định mức được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...).

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất

thiên nhiên.

3. Những công việc chưa tính vào định mức:

- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.

- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).

4. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:

- Khoan xiên:  k = 1,2;

- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm:  k = 1,1;

- Đường kính lỗ khoan > 250mm: k = 1,2;

- Khoan không lấy mẫu: k = 0,8;

- Hiệp khoan > 0,5m:  k = 0,9;

- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét: k = 1,05;

- Khoan khô:  k = 1,15;

- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s: k = 1,1;

- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s: k = 1,15;

- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thủy triều lên xuống: k = 1,2;

- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự: k = 1,3.

CC.31100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.311

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,07

-

-

0,018

0,006

0,06

0,02

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,61

 

0,10


2

 

0,164

-

-

0,036

0,012

0,06

0,02

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

3,71

 

0,24


2

 

0,35

-

-

0,048

0,017

0,05

0,017

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

5,19

 

0,39


2

 

-

0,05

0,015

0,054

0,018

0,05

0,017

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

5,12

 

0,36


2

 

-

0,08

0,024

0,06

0,019

0,05

0,017

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

6,77

 

0,56


2

 

10

20

30

40

50

CC.31200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.312

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY- 1A hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,063

-

-

0,019

0,0063

0,06

0,02

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,73

 

0,11


2

 

0,148

-

-

0,038

0,0126

0,06

0,02

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

3,90

 

0,25


2

 

0,315

-

-

0,05

0,017

0,05

0,017

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

5,48

 

0,43


2

 

-

0,047

0,015

0,057

0,019

0,05

0,017

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

5,38

 

0,41


2

 

-

0,076

0,024

0,063

0,02

0,05

0,017

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

7,29

 

0,62


2

 

10

20

30

40

50

CC.31300 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.313

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,056

-

-

0,02

0,0066

0,06

0,02

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,90

 

0,12


2

 

0,131

-

-

0,04

0,0132

0,06

0,02

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

4,14

 

0,29


2

 

0,28

-

-

0,053

0,019

0,05

0,017

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

5,93

 

0,51


2

 

-

0,045

0,015

0,06

0,02

0,05

0,017

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

5,81

 

0,46


2

 

-

0,072

0,024

0,066

0,022

0,05

0,017

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

7,82

 

0,67


2

 

10

20

30

40

50

CC.31400 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I-III

IV-VI

VII -VIII

IX - X

XI -XII

 

CC.314

 

Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

Vật liệu

Mũi khoan hợp kim

Mũi khoan kim cương

Bộ mở rộng kim cương

Cần khoan

Đầu nối cần

Ống chống

Đầu nối ống chống

Ống mẫu đơn

Ống mẫu kép

Hộp nhựa đựng mẫu

Gỗ nhóm V

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự

Máy khác

 

cái

cái

bộ

m

bộ

m

cái

m

cái

cái

m3

%

 

công

 

ca


%

 

0,045

-

-

0,018

0,0057

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

2,97

 

0,13


2

 

0,115

-

-

0,036

0,0126

0,03

0,01

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

4,42

 

0,31


2

 

0,245

-

-

0,046

0,016

0,02

0,007

0,04

0,002

0,4

0,0035

10

 

6,29

 

0,52


2

 

-

0,045

0,015

0,051

0,017

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

6,21

 

0,50


2

 

-

0,072

0,024

0,057

0,019

0,02

0,007

0,04

0,002

0,5

0,0035

10

 

8,35

 

0,72


2

 

10

20

30

40

50

CC.40000 KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan.

- Hạ, nhổ ống chống.

- Mô tả trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 06.

- Hố khoan thẳng đứng.

- Địa hình nền khoan khô ráo.

- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.

3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:

- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05.

CC.41000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM

CC.41100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất

I - III

IV - V

 

CC.411

 

Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m

Vật liệu

Lưỡi cắt đất

Cần xoắn

Cần chốt

Chốt cần

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự

 

cái

m

m

cái

%

 

công

 

ca

 

0,07

0,009

0,012

0,01

10

 

1,48

 

0,14

 

0,12

0,011

0,012

0,01

10

 

2,24

 

0,21

 

10

20

CC.41200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất

I - III

IV - V

 

CC.412

 

Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m

Vật liệu

Lưỡi cắt đất

Cần xoắn

Cần chốt

Chốt cần

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự

 

cái

m

m

cái

%

 

công

 

ca

 

0,07

0,009

0,012

0,01

10

 

1,58

 

0,15

 

0,12

0,011

0,012

0,01

10

 

2,43

 

0,23

 

10

20

CC.42000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM

CC.42100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất

I - III

IV - V

 

CC.421

 

Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m

Vật liệu

Lưỡi cắt đất

Cần xoắn

Cần chốt

Chốt cần

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự

 

cái

m

m

cái

%

 

công

 

ca

 

0,07

0,009

0,012

0,01

10

 

1,60

 

0,16

 

0,12

0,011

0,012

0,01

10

 

2,49

 

0,24

 

10

20

CC.42200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M

Đơn vị tính: 1 m khoan

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất

I - III

IV - V

 

CC.422

 

Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m

Vật liệu

Lưỡi cắt đất

Cần xoắn

Cần chốt

Chốt cần

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự

 

cái

m

m

cái

%

 

công

 

ca

 

0,07

0,009

0,012

0,01

10

 

1,70

 

0,18

 

0,12

0,011

0,012

0,01

10

 

2,67

 

0,26

 

10

20

Chương 4

CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN

CD.11100 ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.

- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.

- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.

- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.

- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc.

- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.

- Hạ ống đơn và loại ống ϕ 65 mm.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CD.111

 

Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Vật liệu

Ống thép ϕ 65 mm

Quả bo

Nắp đậy ống

Xi măng PCB30

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

Mét

quả

cái

kg

%

 

công

 

1,02

0,03

0,02

1,00

5

 

0,90

 

10

Ghi chú:

- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.

- Nếu hạ ống quan trắc khác thì định mức nhân hệ số:

+ ống thép ϕ 75 mm: k = 1,3;

+ ống thép ϕ 93 mm: k = 1,5;

- Hạ ống quan trắc kép thì định mức được nhân với hệ số k = 1,5.

Chương 5

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

CE.10000 THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. Tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Nghiệm thu, bàn giao.

CE.11100 THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH

Đơn vị tính: 1m xuyên

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.111

 

Thí nghiệm xuyên tĩnh

Vật liệu

Mũi xuyên

Cần xuyên

Cọc neo

Đồng hồ đo áp lực

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc loại tương tự

 

cái

m

bộ

cái

%

 

công

 

ca

 

0,002

0,003

0,0007

0,0001

10

 

1,2

 

0,08

 

10

CE.11200 THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG

Đơn vị tính: 1m xuyên

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.112

 

Thí nghiệm xuyên động

Vật liệu

Mũi xuyên

Cần xuyên

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự

 

cái

m

%

 

công

 

ca

 

0,004

0,006

10

 

0,8

 

0,4

 

10

CE.11300 THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.113

 

Thí nghiệm cắt quay bằng máy

Vật liệu

Cánh cắt (ϵ 60 - ϵ 70 - ϵ100)

Cần cắt cánh (40 cái)

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Thiết bị đo ngẫu lực

Máy khác

 

bộ

bộ

%

 

công

 

ca

%

 

0,00015

0,0025

10

 

2,0

 

0,14

2

 

10

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).

CE.11400 THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất, đá

I - III

IV - VI

 

CE.114

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

Vật liệu

Mũi xuyên hình nón

Mũi xuyên cắt

Ống mẫu

Cần khoan

Hộp nhựa đựng mẫu

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT

 

cái

cái

ống

m

hộp

%

 

công

 

ca

ca

 

-

0,1

0,04

0,02

0,04

15

 

1,10

 

0,10

0,10

 

0,04

-

0,04

0,03

0,04

15

 

1,80

 

0,15

0,15

 

10

20

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ

CE.11500 NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - VI

 

CE.115

 

Nén ngang trong lỗ khoan

Vật liệu

Ống đồng trục ϕ 25 và ϕ 50

Ống đo thí nghiệm

Ghen cao su ϕ 63

Màng buồng nước ϕ 270

Bình khí CO2 (100 bar)

Áp kế bình hơi (25 bar)

Áp kế (5 - 25 - 100 bar)

Áp kế (250 bar)

Ghen kim loại ϕ 63

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Bộ nén ngang GA hoặc tương tự

 

bộ

cái

m

cái

cái

cái

bộ

cái

m

%

 

công

 

ca

 

0,0013

0,0013

0,06

0,04

0,026

0,0026

0,00065

0,00065

0,052

10

 

1,90

 

0,14

 

0,0026

0,0026

0,12

0,08

0,026

0,0026

0,00065

0,00065

0,052

10

 

3,80

 

0,28

 

10

20

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ

CE.11600 HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần hút

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.116

 

Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan

Vật liệu

Ống cao su dẫn nước

Ống kẽm ϕ 32

Thùng phân ly

Thùng đo lưu lượng

Đồng hồ đo mức nước

Đồng hồ bấm giây

Dây điện

Đui điện

Bóng điện

Pin dùng cho đo nước

Sổ hút nước

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy nén khí 660 m3/h

Bộ khoan tay

 

m

m

cái

cái

cái

cái

m

cái

cái

đôi

quyển

%

 

công

 

ca

ca

 

1,0

0,5

0,02

0,02

0,033

0,002

2,0

0,05

0,5

1,0

1,0

7,0

 

30,9

 

5,0

5,0

 

10

- Điều kiện áp dụng: tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.

- Ghi chú:

+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, định mức được nhân với hệ số: k = 1,05;

+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, định mức nhân với hệ số: k = 1,1;

+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, định mức được nhân với hệ số: k = 2,0;

+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), định mức nhân với hệ số: k = 1,8.

CE.11700 ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 đoạn ép

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.117

 

Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan

Vật liệu

Bộ kính ép

Quả bo cao su

Ống tổ ống dài 1m

Ống ngoài ϕ16

Ống trong ϕ42 (cần khoan)

Tuy ô dẫn nước

Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2

Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h

Đồng hồ đo nước

Nhiệt kế

Dây điện

Sổ ép nước

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Máy khoan XY-1A

Máy bơm 25CV

 

bộ

quả

ống

m

m

m

cái

cái

cái

cái

m

quyển

%

 

công

 

ca

ca

 

0,033

0,5

0,033

0,25

1,0

0,5

0,003

0,003

0,033

0,033

2,5

1,0

10

 

24,6

 

1,5

1,5

 

10

- Điều kiện áp dụng:

+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.

+ Độ sâu ép nước h ≤ 50m.

- Ghi chú: Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:

+ Lượng mất nước đơn vị: q>1-10 lít/ phút mét: k = 1,1;

+ Lượng mất nước đơn vị: q> 10 lít/ phút mét: k = 1,2;

+ Độ sâu ép nước thí nghiệm >50-100 m: k = 1,05;

+ Độ sâu ép nước thí nghiệm >100m: k = 1,1.

CE.11800 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần đổ

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.118

 

Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan

Vật liệu

Thùng lưu lượng 60 lít

Thùng gánh nước

Đồng hồ lưu lượng

Ống cao su dẫn nước ϕ16 - ϕ18

Thước cuộn 20m

Đồng hồ đo nước

Đồng hồ bấm giây

Sổ đo nước

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

cái

đôi

cái

m

cái

cái

cái

quyển

%

 

công

 

0,02

0,05

0,003

0,05

0,005

0,003

0,003

1,0

5,0

 

4,4

 

10

- Điều kiện áp dụng:

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút.

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.

- Ghi chú:

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.

CE.11900 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO

Đơn vị tính: 1 lần đổ

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.119

 

Đổ nước thí nghiệm trong hố đào

Vật liệu

Thùng đo lưu lượng

Thùng gánh nước

Đồng hồ bấm giây

Đồng hồ để bàn

Thước mét

Ống cao su dẫn nước ϕ16

Sổ đo nước

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

 

cái

đôi

cái

cái

cái

cái

quyển

%

 

công

 

0,02

0,05

0,003

0,05

0,003

0,05

1,0

7,0

 

4,4

 

10

- Điều kiện áp dụng:

+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1lít/ phút.

+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤100m.

- Ghi chú:

+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;

+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.

CE.12000 MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: 1 lần múc

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.120

 

Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan

Vật liệu

Cáp múc nước

Ống múc nước dài 2m

Đồng hồ đo nước

Đồng hồ bấm giây

Đồng hồ để bàn

Sổ ghi chép múc nước

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Bộ khoan tay

 

m

cái

cái

cái

cái

quyển

%

 

công

 

công

 

0,02

0,05

0,02

0,003

0,003

1,0

5

 

7,0

 

1,2

 

10

CE.12100 THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.

- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Kiểm tra kết quả, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.121

 

Thí nghiệm CBR hiện trường

Vật liệu

Đồng hồ đo biến dạng

Đá hộc dùng để chất tải

Dây điện 1x2

Bóng điện 220V - 200W

Thước dây 50m

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Ô tô vận tải thùng 12T

Máy phát điện 2,5-3,0kW

Máy CBR

 

cái

m3

m

cái

cái

%

 

công

 

ca

ca

ca

 

0,05

0,025

0,4

0,1

0,01

10

 

6,0

 

0,1

0,1

0,1

 

10

CE.12200 THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Xác định vị trí thí nghiệm.

- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.122

 

Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN

Vật liệu

Đá hộc (để chất tải)

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Kích thủy lực 50T

Cần Belkenman

Ô tô vận tải thùng 12T

Máy khác

 

m3

%

 

công

 

ca

ca

ca

%

 

0,0833

15

 

1,4

 

0,3

0,3

0,08

5,0

 

10

CE.12300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).

- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.1231

 

Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất (thí nghiệm trên mặt)

Vật liệu

Phao thử độ chặt

Dao vòng hợp kim

Dao gạt đất

Thùng đựng nước

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Cân phân tích

Tủ sấy 3kW

 

bộ

cái

cái

cái

%

 

công

 

ca

ca

 

0,01

0,02

0,05

0,002

10

 

2,0

 

1,8

1,8

 

1

CE.12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.1231

 

Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt

Vật liệu

Phễu rót cát

Cuốc chim

Xẻng

Ống đong thủy tinh 1000ml

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Cân phân tích

Tủ sấy 3kW

 

bộ

cái

cái

cái

%

 

công

 

ca

ca

 

0,01

0,02

0,05

0,09

10

 

3,0

 

1,8

1,8

 

2

CE.12400 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG

Thành phần công việc

- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.

- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.

- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.

CE.12400 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM

Đơn vị tính: 10 điểm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.1241

 

Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường cứng bàn nén D = 34 cm

Vật liệu

Dàn đo lún

Đồng hồ đo lún

Bàn nén D = 34cm

Xẻng

Cuốc chim

Dao gạt đất

Cát chuẩn

Đá hộc dùng để chất tải

Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Kích nâng 50T

Tủ sấy 3kW

Ô tô vận tải thùng 12T

 

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

kg

m3

kg

%

 

công

 

ca

ca

ca

 

0,05

0,005

0,0001

0,05

0,02

0,05

4

0,5

0,4

10

 

2,5

 

1,8

1,8

0,5

 

1

CE.12420 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 76 CM

Đơn vị tính: 10 điểm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.1242

 

Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường cứng bàn nén D = 76 cm

Vật liệu

Dàn đo lún

Đồng hồ đo lún

Bàn nén D = 76cm

Xẻng

Cuốc chim

Dao gạt đất

Cát chuẩn

Đá hộc dùng để chất tải

Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Kích nâng 50T

Tủ sấy 3kW

Ô tô vận tải thùng 12T

 

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

kg

m3

kg

%

 

công

 

ca

ca

ca

 

0,05

0,005

0,0001

0,05

0,02

0,05

4

0,5

0,4

10

 

2,5

 

1,8

1,8

1

 

2

CE.12500 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỌC NEO

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.

- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.

- Chống hố đào bằng ván gỗ.

- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.

- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).

- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.

- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.

- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.

- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.

- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.

3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:

- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,05.

- Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn thì:

+ Định mức vật liệu được nhân với hệ số k = 1,2.

+ Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,4.

- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ϕ 14, que hàn, máy hàn mà tính thêm hao phí khoan + neo.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.125

 

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo

Vật liệu

Sắt tròn ϕ 14

Que hàn

Gỗ nhóm V

Dầu kích

Thép dầm I và kích các loại

Vật liệu khác

Nhân công

Công nhân 4/7

Máy thi công

Kích nâng 100T

Cần trục ô tô 10T

Máy bơm nước 7,5kW

Máy khác

 

kg

kg

m3

kg

kg

%

 

công

 

ca

ca

ca

%

 

26,0

3,0

0,15

1,2

40,0

5

 

55

 

9,0

0,5

2,0

5,0

 

10

CE.12600 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.

- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.

- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo ...).

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.

- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Các công việc chưa tính vào mức gồm:

- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bê tông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.

- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bê tông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.

- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

Đơn vị tính: 1 tấn tải trọng thí nghiệm/1 lần thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tải trọng nén (tấn)

100÷≤ 500

≤ 1.000

≤ 1.500

≤ 2.000

 

CE.126

 

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp chất tải

Vật liệu

Thép hình các loại

Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)

Dầu kích

Vật liệu khác

Nhân công

Kỹ sư 4/8

Công nhân 4/7

Máy thi công

Kích 250T

Kích 500T

Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự

Cần trục bánh xích 16T

Cần trục bánh xích 25T

Máy khác

 

kg

m3


kg

%

 

công

công

 

ca

ca

caca

ca

%

 

0,6

0,009


0,017

5

 

0,04

0,17

 

0,03

-

0,0180,025

-

5

 

0,56

0,009


0,013

5

 

0,032

0,15

 

-

0,018

0,018-

0,019

5

 

0,48

0,009


0,012

5

 

0,026

0,13

 

-

0,018

0,018-

0,017

5

 

0,42

0,009


0,011

5

 

0,023

0,11

 

-

0,018

0,018-

0,016

5

 

10

20

30

40

CE.12700 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình, quy phạm.

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.127

 

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)

Vật liệu

Búa 2 kg

Đục thép

Đá mài đĩa

Giấy ráp

Vật liệu khác

Nhân công

Kỹ sư 5/8

Công nhân 4/7

Máy thi công

Thiết bị đo biến dạng

Máy khác

 

cái

cái

viên

tờ

%

 

công

công

 

ca

ca

 

0,1

0,1

0,1

1,0

5

 

0,5

0,5

 

0,8

1,0

 

10

CE.12800 THÍ NGHIỆM THỬ ĐỘNG BIẾN DẠNG LỚN PDA

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường

- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm

- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác

- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm

- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình, quy phạm.

- Chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.

- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.

- Dàn giáo phục vụ thi công.

Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đường kính cọc (mm)

1.000

1.500

2.000

 

CE.128

 

Thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA

Vật liệu

Thép gia cố đầu cọc

Que hàn

Mũi khoan bê tông D10

Bu lông cường độ cao M16

Quả búa 14T

Quả búa 20T

Đầu đo gia tốc và biến dạng

Vật liệu khác

Nhân công

Kỹ sư 4/8

Công nhân 4/7

Máy thi công

Cần trục bánh xích 16T

Cần trục bánh xích 25T

Cần trục bánh xích 40T

Máy PDA

Máy hàn 23kW

Máy khoan 750W

Máy khác

 

kg

kg

cái

cái

quả

quả

bộ

%

 

công

công

 

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%

 

136

2,5

2

16

0,005

 

0,2

5

 

8

20

 

1,5

-

-

1,0

2,0

1,0

5

 

204

3,0

2,5

20

0,005

 

0,2

5

 

12

20

 

-

1,5

-

1,5

2,5

1,2

5

 

270

3,5

3

24

 

0,005

0,2

5

 

16

24

 

-

-

1,5

2,0

3,0

1,5

5

 

10

20

30

CE.129000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình, quy phạm.

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cọc/1 lần thí nghiệm

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

 

CE.129

 

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm

Vật liệu

Thước thép 5m

Thước thép 42m

Vật liệu khác

Nhân công

Kỹ sư 5/8

Công nhân 4/7

Máy thi công

Bộ thiết bị siêu âm

Máy khác

 

cái

cái

%

 

công

công

 

ca

ca