Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 132/2001/QĐ-UB về việc điều hoà kế hoạch XDCB năm 2001 khối Văn xã Thành phố đã giao cho các Sở, Ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 132/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 28/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU HOÀ KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2001 KHỐI VĂN XÃ THÀNH PHỐ ĐÃ GIAO CHO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC QUẬN, HUYÊN.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 02/2001QĐ-UB ngày 11/01/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp, các Ngành và các đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 44/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn XDCB năm 2001 cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ Quyết định số 100/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều hoà Kế hoạch XDCB năm 2001 Thành phố đã giao cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ Quyết định số 130/2001/QĐ-UB ngày 21/12/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều hoà vòng 2 kế hoạch XDCB năm 2001 Thành phố đã giao cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Xét đề nghị của UBND quận, huyện: Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Sóc Sơn và Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong về việc xin điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2001;
Theo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1595/TTr-KH&ĐT ngày 27/12/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2001 khối Văn xã UBND Thành phố đã giao cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện (theo biểu đính kèm).

Điều 2: Các danh mục dự án khác không ghi tại quyết định này vẫn thực hiện đúng theo các quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố đã giao.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Thể dục Thể thao, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện: Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Sóc Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 132/2001/QĐ-UB về việc điều hoà kế hoạch XDCB năm 2001 khối Văn xã Thành phố đã giao cho các Sở, Ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115