Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 131/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                             
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;             
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;                                                        
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh  tế, Tổng công ty 91;                                            
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (8b). A.

THỦ TƯỚNG
 
     


Nguyễn Tấn Dũng

QUY CHẾ

THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131 /2007/QĐ-TTg ngày 09  tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc thuê tổ chức, cá nhân người nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và một số dịch vụ tư vấn xây dựng khác phù hợp với quy định của pháp luật của Việt Nam.

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định việc sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng khác với quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Nguyên tắc thuê tư vấn nước ngoài

1. Căn cứ yêu cầu chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng đề xuất việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng khi thấy cần thiết.

2. Việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và hiệu quả.

3. Không được thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng có liên quan đến bí mật quốc gia; trường hợp cần thuê thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

4. Tư vấn nước ngoài phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với phạm vi, nội dung của dịch vụ tư vấn xây dựng được thuê.

5. Việc thuê tư vấn nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật của Việt Nam có liên quan.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài

1. Người quyết định đầu tư quyết định thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn của tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Việc thuê tư vấn nước ngoài phải được thể hiện trong quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều 4. Hình thức thuê tư vấn nước ngoài

Thuê tư vấn nước ngoài có hai hình thức: thuê chuyên gia và thuê tổ chức.

1. Thuê chuyên gia là hình thức thuê cá nhân người nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc của cơ quan tổ chức  lập đồ án quy hoạch xây dựng.

2. Thuê tổ chức là hình thức thuê nhà thầu tư vấn nước ngoài hoặc thuê liên danh giữa nhà thầu tư vấn nước ngoài với nhà thầu tư vấn trong nước để thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc của cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều 5. Điều kiện năng lực của tư vấn nước ngoài

1. Tư vấn nước ngoài phải cung cấp, chứng minh tư cách pháp nhân và năng lực nghề nghiệp khi tham gia tuyển chọn thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam.

2. Hồ sơ mời thầu tuyển chọn tư vấn nước ngoài ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định hiện hành của Việt Nam còn phải bổ sung các yêu cầu về điều kiện năng lực đối với chuyên gia, tổ chức tư vấn, cụ thể như sau:

a) Thuê chuyên gia: chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng; có ít nhất 05 năm hành nghề tư vấn xây dựng và đã tham gia thực hiện hoàn chỉnh ít nhất 03 dịch vụ tư vấn xây dựng cùng loại công việc dự kiến được thuê;

b) Thuê tổ chức: tổ chức tư vấn phải có đăng ký hoạt động, có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực về tài chính, có đủ số lượng, chất lượng chuyên gia và đã thực hiện hoàn chỉnh ít nhất 03 dịch vụ tư vấn xây dựng cùng loại với dịch vụ tư vấn dự kiến được thuê với tư cách là nhà thầu chính.

Điều 6. Phương thức lựa chọn tư vấn nước ngoài

1. Việc lựa chọn tư vấn nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quy định của Quy chế này.

2. Đối với đồ án quy hoạch xây dựng có yêu cầu tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch thì trước khi lựa chọn tư vấn nước ngoài phải tổ chức việc thi tuyển. Hình thức và nội dung thi tuyển phương án quy hoạch xây dựng do người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng quy định.

3. Trong quá trình tuyển chọn tư vấn nước ngoài, khi các cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện năng lực theo yêu cầu thì ưu tiên lựa chọn cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài có cam kết việc đào tạo nâng cao trình độ của tư vấn trong nước cùng tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng.

Điều 7. Quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài

1. Việc xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng phải phù hợp với khả năng chi trả của bên thuê, bảo đảm tính hợp lý của giá thành sản phẩm. Khoản chi phí này sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án theo quy định.

2. Chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định theo dự toán tháng - người (theo thông lệ quốc tế) hoặc xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%). Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài là toàn bộ chi phí cần thiết dự kiến để hoàn thành dịch vụ tư vấn xây dựng được thuê; gồm chi phí chuyên gia và các khoản chi phí khác có liên quan, trong đó bao gồm cả các khoản thuế phải nộp theo quy định hiện hành của pháp luật.

a) Chi phí chuyên gia xác định trên cơ sở số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của từng chuyên gia tương ứng với mức tiền lương cơ bản và các khoản chi phí tính theo mức tiền lương cơ bản của chuyên gia như chi phí xã hội, chi phí quản lý, lợi nhuận, các khoản phụ cấp, chi phí bảo hiểm. Số lượng chuyên gia và thời gian làm việc của từng chuyên gia được xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện, yêu cầu tiến độ, trình độ chuyên gia và khả năng đảm nhận công việc của từng chuyên gia. Mức tiền lương cơ bản của chuyên gia và các khoản chi tính theo mức tiền lương cơ bản của chuyên gia căn cứ theo báo cáo kết quả hoạt động tài chính của tổ chức tư vấn đã được kiểm toán hoặc căn cứ mức tiền lương của chuyên gia trong các hợp đồng thuê chuyên gia đã thực hiện trong phạm vi 03 năm gần nhất;

b) Các khoản chi phí khác gồm chi phí đi lại của chuyên gia, chi phí văn phòng làm việc, chi phí hội nghị, hội thảo và một số khoản chi phí khác (nếu có);

c) Các khoản thuế phải nộp xác định theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo quy định của Quy chế này.

3. Trường hợp chỉ định thầu tư vấn nước ngoài, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài để trình người quyết định đầu tư (hoặc người được ủy quyền đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định) phê duyệt. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn của tỉnh, thành phố. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng phê duyệt chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

4. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực thẩm tra dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài trước khi phê duyệt.

Điều 8. Quản lý hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài

1. Việc thuê tư vấn nước ngoài phải thông qua hợp đồng tư vấn ký kết giữa chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng với nhà thầu tư vấn.

2. Nội dung hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài phải phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam. Ngoài các nội dung chủ yếu quy định phạm vi công việc, thời gian thực hiện, sản phẩm hoàn thành, hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài phải ghi rõ số lượng và chất lượng chuyên gia tư vấn.

3. Trường hợp nhà thầu tư vấn nước ngoài liên danh với nhà thầu tư vấn trong nước hoặc sử dụng nhà thầu tư vấn trong nước làm thầu phụ, ngoài các nội dung của hợp đồng theo quy định, trong hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài phải phân chia rõ phạm vi, khối lượng công việc và chi phí thực hiện của các nhà thầu trong liên danh hoặc của nhà thầu chính với nhà thầu phụ.

4. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm giám sát sự nhất quán giữa điều khoản ghi trong hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài với thực tế thực hiện về việc sử dụng chuyên gia, bố trí vị trí làm việc, thời gian làm việc của chuyên gia, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng hoàn thành làm cơ sở để nghiệm thu, thanh toán hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài.

5. Giá hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài và các điều khoản ghi trong hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng thanh toán cho nhà thầu tư vấn.

6. Việc thanh toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài phải phù hợp với quy định hiện hành và các điều kiện cụ thể ghi trong hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài.

Điều 9. Quản lý nhà thầu tư vấn nước ngoài

1. Sau khi được lựa chọn để thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, nhà thầu tư vấn nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Xây dựng và Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý hoạt động nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

2. Trong quá trình thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng có liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, nhà thầu tư vấn nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Trường hợp sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng của nước ngoài phải tuân thủ theo các văn bản quy định hiện hành liên quan.

3. Nhà thầu tư vấn nước ngoài không được mua bán thầu dưới mọi hình thức. Quá trình giám sát việc thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện có vi phạm các nội dung đã cam kết trong hợp đồng hoặc mua bán thầu thì xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tình hình thực hiện Quy chế này về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 131/2007/QD-TTg

Ha Noi, August 09th,  2007

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON HIRING OF FOREIGN CONSULTANTS IN CONSTRUCTION ACTIVITIES IN VIETNAM

THE PRIME MINISTER

DECIDES:

Article 1.-  To promulgate together with this Decision the Regulation on hiring of foreign consultants in construction activities in Vietnam.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.” To annul previous regulations contrary to the Regulation promulgated together with this Decision.

Article 3.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People’s Committees, and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 


Nguyen Tan Dung

 

 

REGULATION

ON HIRING OF FOREIGN CONSULTANTS IN CONSTRUCTION ACTIVITIES IN VIETNAM

(Promulgated together with the Prime Minister’s Decision  131/2007/QD-TTg of August 9, 2007)

Article 1.- Scope of regulation, subjects of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. When treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party or has acceded provide for the use of construction consultancy services differently, those treaties prevail. 

Article 2.- Principles for hiring foreign consultants

1. Based on quality requirements on construction consultancy service products, work construction project owners, agencies or organizations elaborating construction planning schemes shall propose the hiring of foreign consultants for provision of construction consultancy services when necessary.

2. Hiring of foreign consultants for provision of construction consultancy services must ensure the principles for competitiveness, cost saving and efficiency.

3. Hiring of foreign consultants is not permitted for provision of construction consultancy services related to state secrets; when necessary, the hiring must be approved by competent agencies.

4. Foreign consultants must fully satisfy capacity conditions relevant to the scope and content of hired construction consultancy services.

5. Hiring of foreign consultants must comply with this Regulation and Vietnam’s relevant laws.

Article 3.- Competence to decide on hiring of foreign consultants

1. Investment deciders shall decide on whether to hire and how to hire foreign consultants to provide construction consultancy services related to work construction investment projects.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Hiring of foreign consultants must be specified in the investment decision, for work construction investment projects or in the decision to approve planning tasks, for construction planning schemes.

Article 4.- Forms of hiring foreign consultants

There are two forms of hiring foreign consultants: hiring of experts and hiring of organizations

1. Hiring of experts is to hire foreign individuals to provide construction consultancy services at the request of investment owners or agencies in charge of elaborating construction planning schemes.

2. Hiring of organizations is to hire foreign consultancy contractors or partnerships between foreign consultancy contractors and domestic consultancy contractors to provide construction consultancy services at the request of investment owners or agencies organizing the elaboration of construction planning schemes.

Article 5.- Requirements on foreign consultants’ capacity

1. Foreign consultants must provide and prove their legal person status and professional capacity when they participate in the selection of foreign consultants to provide construction consultancy services in Vietnam.

2. Bidding invitation dossiers for foreign consultants, apart from specifying capacity conditions required by Vietnam’s current law, must supplement the following capacity conditions for consultancy experts and organizations:

a/ Hiring of experts: Experts must possess a construction consultancy practice certificate; have at least 5 years of construction consultation practice and have completed at least three construction consultancy services of the same kind with that to be hired;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6.- Modes of selecting foreign consultants

1. Foreign consultants must be selected in compliance with Vietnam’s current bidding law and this Regulation.

2. For construction planning schemes which must be selected through a  contest, such contest must be organized prior to the selection of foreign consultants. The contest form and content shall be determined by the person competent to approve those construction planning schemes.

3. In the selection of foreign consultants, when many foreign consultancy organizations and individuals satisfy required capacity conditions, priority is given to organizations or individuals that commit to training domestic consultants that join them in providing construction consultancy services in order to improve the latter’s professional level.

Article 7.- Management of expenses for hiring foreign consultants

1. Expenses for hiring foreign consultants for construction consultancy services must be determined in conformity with the hiring party’s payment capacity, ensuring reasonable production costs. These expenses are used within the project’s total investment according to regulations.

2. Expenses for hiring foreign consultants are determined according to person-per-month estimates (according to international practice) or by percentage. Estimates of costs to hire foreign consultants is the aggregate expenses necessary to complete the hired construction consultancy service, including expenses for experts and other related expenses, including payable taxes according to current law.

a/ Expenses for experts are determined based on the number of experts and each expert’s working time corresponding to his/her base salary and expenses calculated based on the expert’s base salary such as social expense, management expense, profit, allowance and insurance expense. The number of experts and each expert’s working time are determined based on the volume of work to be done, work schedule requirement, professional level and each expert’s capability to handle work. The level of experts’ base salary and expenses calculated based on their base salaries must be based on consultancy organizations’ audited financial operation reports or on experts’ salary level stated in expert hiring contracts which have been performed within the latest three years;

b/ Other expenses cover travel expenses of experts, expenses for working offices, expenses for meetings and workshops and other expenses (if any);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Construction shall guide the determination of expenses for hiring foreign consultants in accordance with this Regulation.

3. In case of designation of a foreign consultancy contractor, the investor shall organize the calculation and appraisal of the expenses for hiring foreign consultants and submit them to the investment decider (or the authorized person, for projects to be decided by the Prime Minister) for approval. Provincial/municipal People’s Committees shall approve expenses for hiring foreign consultants to elaborate construction planning schemes in their provinces or cities. Agencies in charge of elaborating construction planning schemes to be approved by the Prime Minister shall approve expenses for hiring foreign consultants.

4. Investors of work construction projects and agencies in charge of elaborating construction planning schemes may hire capable consultancy organizations to appraise estimates of expenses for hiring foreign consultants prior to approval of these estimates.

Article 8.- Management of contracts on hiring of foreign consultants 

1. Foreign consultants must be hired through consultancy contracts signed between consultancy contractors and investors of work construction investment projects or agencies in charge of elaborating construction planning schemes.

2. Contents of contracts on hiring of foreign consultants must comply with Vietnamese law. Apart from main contents stipulating the scope of work, implementation time, completed product, contracts on hiring of foreign consultants must specify the number and quality of consultants.

3. When a foreign consultancy contractor sets up a partnership with a domestic consultancy contractor or employs a domestic consultancy contractor as a subcontractor, in addition to prescribed contract contents, contracts on hiring of foreign consultants must clearly state the scope and volume of work as well as implementation costs of each contractor in the partnership or of the principal contractor and the subcontractor.

4. Investors of work construction investment projects and agencies in charge of elaborating construction planning schemes are responsible for supervising the consistency of the provisions of contracts on hiring of foreign consultants with the actual use of experts, arrangement of experts’ working positions and time; volume, progress and quality of completed construction consultancy service products which are used as the basis for work take-over and payment for contracts on hiring of foreign consultants.

5. Contract prices for hiring foreign consultants and contract provisions serve as the basis for investors of work construction investment projects or agencies in charge of elaborating construction planning schemes to pay the consultant contractor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Management of foreign consultancy contractors

1. After being selected to provide construction consultancy services in Vietnamese territory, foreign consultancy contractors shall observe Clause 4, Article 7 of the Construction Law and the Prime Minister’s Decision 87/2004/QD-TTg of May 19, 2004, on the Regulation on management of operation of foreign contractors in the construction domain in Vietnam.

2. In the course of providing construction consultancy services involving construction criteria and norms, foreign consultancy contractors shall comply with the provisions of Vietnamese law on application of construction criteria and norms. When foreign construction criteria and norms are applied, such application must comply with relevant current legal documents.

3. Foreign consultancy contractors may not trade their contracts in any form. In the course of supervising contract performance, if contract breach or trading is detected, it shall be handled according to current regulations.

Article 10.- Organization of implementation

1. The Ministry of Construction shall guide, and handle problems arising in, the implementation of this Regulation.

2. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial/municipal People’s Committees shall send annual reports on the implementation of this Regulation to the Ministry of Construction for sum-up and report to the Prime Minister.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/08/2007 Về Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.602

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!