Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/1999/QĐ-UB về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1999

Số hiệu: 13/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Thanh Cao
Ngày ban hành: 06/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/1999/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XDCB TỈNH KONTUM NĂM 1999”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41, Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 21/6/1994;’

Căn cứ Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 92/CP ngày 23/8/1997 v/v sửa đổi bổ sung một sồ điều của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng bàn hành kèm theo Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996;

Căn cứ Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng cơ bản”.

Căn cứ Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành “Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng”.

Căn cứ Công văn số 2052/BXD-VKT của Bộ xây dựng ngày 3/12/1998 v/v lập đơn giá xây dựng theo các quy định mới, Thông ty 01/1999/TT-BXD ngày 16/01/1999 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập dự tóan công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư 23/BXD-VKT ngày 15/12/1994 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư;

Căn cứ Thông tư Liên bộ 03/TT-LB, ngày 27/7/1996 của Ban vật giá Chính phủ - Bộ tài chính - Bộ xây dựng hướng dẫn việc thực hiện thôgn báo và kiểm sóat giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng;

Xét biên bản cuộc họp ngày 08/3/1999 của Ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum năm 1999;

Xét đề nghị của Ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum năm 1999, tại tờ trình số 31/TTXD ngày 10/3/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này, Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum năm 1999.

Điều 2: Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum năm 1999 được sừ dụng để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bànn tỉnh KonTum và làm căn cứ để thanh toán đối với các công trình hoặc loại công tác xây lắp riêng biệt đối với trường hợp chỉ định thầu.

Điều 3: Công trình xây dựng ngoài khu vực trung tâm Thị xã ( các phường nội thị) được tính bù vận chuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cho từng địa điểm xây dựng công trình). Trường hợp có thay đổi về giá vật liệu sẽ được bù trừ vào chi phí vật liệu.

Giao cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp vo81i Sở Xây dựng tỉnh và các ngành liên quan, hàng tháng, hàng quý tiến hành điều tra giá để phục vụ kịp thời cho công tác lập dự tóan và thanh quyết tóan công trình.

Điều 4: Giao cho Sở Xây dựng tỉnh phới hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Sở kế hoạch - Đầu tư kiểm tra, giám sát và quản lý việc thực hiện đơn giá.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Giám đốc các Sở: Sở Xây dựng tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá; Sở kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Công nghiệp, Cục trưởng Cục đầu tư – Phát triển Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàu 01/04/1999 và thay thế Quyết định số 1336/QĐ-UB ngày 17/09/1997 của UBND tỉnh KonTum về việc ban nhành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum năm 1997.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂH TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/1999/QĐ-UB về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165