Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 129/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỔ SUNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bổ sung năm 2014, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì nhiệm vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN. (30 bản)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-BNN-KHCN ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên nhiệm vụ

Phương thức xây dựng

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực cây trồng

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

Khảo nghiệm DUS giống súp lơ

Xây dựng từ tài liệu UPOV

Cục Trồng trọt

2014

 

2

Khảo nghiệm DUS giống cà

Xây dựng từ tài liệu UPOV

Cục Trồng trọt

2014

 

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm DUS giống sắn

Xây dựng từ tài liệu UPOV

Cục Trồng trọt

2014

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

4

Sản xuất trồng trọt hữu cơ - Định nghĩa, nguyên tắc, quy trình, điều kiện sản xuất và chỉ tiêu chất lượng

Hài hòa tiêu chuẩn quốc tế

Cục Trồng trọt

2012-2014

Kinh phí QSEAP cấp.

5

Phương pháp lấy mẫu chè búp tươi trên nương sản xuất

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2013-2014

Kinh phí QSEAP cấp.

6

Cây giống cây công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật. Phần II - Cây giống dừa

TC nước ngoài và kết quả nghiên cứu

Viện NC dầu và cây có dầu

2013-6/2014

Kinh phí dự án giống dừa cấp

7

Hạt giống vừng - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2014

 

8

Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2014

 

9

Đánh giá phân loại đất lúa

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2014

 

II

Lĩnh vực phân bón

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

QCVN: Chất lượng phân bón hữu cơ chế biến công nghiệp, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh và phân vi sinh vật

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2011-2014

Bổ sung quy định đối với chất lượng phân bón lá và phân bón khác (Chương trình MTQG)

2

QCVN: điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ chế biến công nghiệp, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh và phân vi sinh vật

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2011-2014

Bổ sung quy định đối với phân bón khác (Chương trình MTQG)

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

3

Vi sinh vật nông nghiệp - Phương pháp đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh Mycorrrhiza (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong đất bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

Xây dựng mới

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2014

 

4

Phân bón vi sinh vật - Phương pháp đếm khuẩn lạc
Phần 1: Định lượng Trichoderma trong phân bón.
Phần 2: Định lượng vi khuẩn cố định nitơ hội sinh Azospirilium
Phần 3: Định lượng vi khuẩn Rhizobium spp.

Xây dựng mới

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2014

 

5

Phân bón vi sinh vật - Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu cho phân tích VSV hiếu khí

Xây dựng mới

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2014

 

III

Lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây cà phê

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

2

Quy chuẩn kỹ thuật về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây mía

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

3

Quy chuẩn kỹ thuật về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây sắn

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

4

Quy trình giám định bệnh đốm vòng cà phê Coffee ringspot virus là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để bảo quản rau tươi

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của thuốc BVTV trừ tuyến trùng hại rễ tiêu.

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

7

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenvalerate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

8

Nguyên liệu và thành phần thuốc bảo vệ thực vật - Yêu cầu kỹ thuật

Manual on the development and use of FAO and WHO specification for pesticides

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc

2014

 

9

TCVN-Thuốc BVTV chứa hoạt chất ethofenprox-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

- Manual on the development and use of FAO and WHO specification for pesticides

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc

2014

 

10

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Azoxystrobin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

- Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products, 2006; CIPAC Handbook; TC 02/06-CL

Trung tâm KĐ&KN thuốc BVTV phía Nam

2014

 

11

TCVN-Thuốc BVTV chứa hoạt chất Profenofos - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

- Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products, 2006; CIPAC Handbook; TC 08/07-CL

Trung tâm KĐ&KN thuốc BVTV phía Nam

2014

 

IV

Lĩnh vực Chăn nuôi

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi Dê, Cừu

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014

 

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014

 

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Yêu cầu điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014

 

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đối với cơ sở sản xuất, cơ sở khảo nghiệm con giống vật nuôi.

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014

 

5

Quy chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Thối nhũn hại hành

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2014

 

6

QCVN: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Quy định đối với khoảng 25 nhóm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên cơ sở sửa đổi bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật số QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT).

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014-2015

 

7

QCVN: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong một số loại thức ăn bổ sung (premix khoáng, premix vitamin, axit amin tổng hợp, chế phẩm sinh học, các chất bảo quản, chất tạo mùi, tạo màu…)

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014-2015

 

8

QCVN: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn thô xanh.

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014-2015

 

V

Lĩnh vực Thú y

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhập, xuất tại cửa kho và bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuốc thú y

Quyết định 1524/QD-BNN-TY ngày 4/7/2013

Cục Thú y

2014-2015

 

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát, điều tra và ứng phó dịch bệnh thủy sản

OIE, các kết quả của các dự án điều tra dịch bệnh.

Cục Thú y

2014-2015

 

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lưu giữ mẫu chẩn đoán xét nghiệm

 

Cục Thú y

2014-2015

 

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với vận động đưa vào giết mổ

 

Cục Thú y

2014-2015

 

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y

 

Cục Thú y

2014

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

6

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh sữa trên tôm hùm

Các kết quả nghiên cứu

Cục Thú y

2014

 

7

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh gan thận mủ trên cá tra.

Các kết quả nghiên cứu

Cục Thú y

2014

 

8

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp mạn tính ở gà

OIE

Cục Thú y

2014

 

9

Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn bổ sung cho ong mật.

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2014

 

10

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Pasteralla multocida type D

OIE, Asean

Cục Thú y

2014

 

11

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Haemophilus parasuis (Bệnh Glasser)

OIE, Asean

Cục Thú y

2014

 

12

Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong Thú y - Quy trình kiểm

OIE, Asean

Cục Thú y

2014

 

13

Giống vi sinh vật Thú y - Quy trình giữ giống vi rút Gumboro chủng 2512 (Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of Gumboro virus, 2512 strain)

OIE, Asean

Cục Thú y

2014

 

14

Giống vi sinh vật Thú y - Quy trình giữ giống vi rút Viêm gan vịt cường độc (Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of Duck Hepatitis Virus)

OIE, Asean

Cục Thú y

2014

 

15

Giống vi sinh vật Thú y - Quy trình nuôi giữ giống vi khuẩn Bordetella bronchiseptica

OIE, Asean

Cục Thú y

2014

 

VI

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

QCVN: Cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường- Phần 2: Cá rô phi

Xây dựng mới

Vụ KHCN&HTQT - Tổng cục TS

2014 -6/2015

 

2

QCVN: Cơ sở nuôi cá rô phi thương phẩm - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

Xây dựng mới

Vụ KHCN&HTQT - Tổng cục TS

2014 -6/2015

 

3

QCVN: Điều kiện cơ sở khảo nghiệm lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
Phần 1: Cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản
Phần 2: Cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Xây dựng mới

Viện NC NTTS 1

2014 -6/2015

 

4

QCVN: Cơ sở sản xuất giống nhuyễn thể - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.
Phần 1: Nhuyễn thể hai mảnh vỏ (ngao, nghêu, tu hài, hầu thái bình dương)
Phần 2: Ốc hương

Xây dựng mới

Viện NC NTTS 3

2014 -6/2015

 

5

QCVN - Thức ăn thủy sản - Hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật, chất bảo quản, hóa dược và kim loại nặng tối đa cho phép đối trong thức ăn thủy sản
Phần 1: Thức ăn hỗn hợp cho tôm nước lợ
Phần 2: Thức ăn hỗn hợp cho tôm càng xanh
Phần 3: Thức ăn hỗn hợp cho cá tra
Phần 4: Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi

Khuyến cáo của WHO Quy định về hàm lượng kháng sinh các thị trường lớn Nhật, Mỹ…

Trung tâm KNKNKĐ NTTS - Tổng cục TS

2014-2015

 

6

QCVN: Hóa chất xử lý, cải tạo môi trường - Hàm lượng cho phép dùng trong nuôi trồng thủy sản:
Phần 1: Hóa chất khử trùng, diệt khuẩn dụng cụ và trong môi trường nuôi.
Phần 2: Hóa chất điều chỉnh pH trong môi trường nuôi.
Phần 3: Hóa chất điều chỉnh hàm lượng Oxy trong môi trường nuôi.
Phần 4: Hóa chất điều chỉnh mật độ, thành phần tảo trong môi trường nuôi.
Phần 5: Khoáng chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Dược điển Việt Nam;
Danh mục hóa chất sử dụng trong xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản)

Vụ NTTS - Tổng cục TS

2014-2015

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

7

TCVN - Giống Rong biển (rong sụn, rong câu, rong mơ, rong nho, rong câu chỉ vàng) - Yêu cầu kỹ thuật

Kết quả NC khoa học công nghệ, thực tiễn sản xuất

Viện NC NTTS 3

2014-3/2015

 

VII

Sau thu hoạch

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

1

QCVN: Cơ sở chế biến nông sản quy mô hộ gia đình - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

 

Cục CB NLTS&NM

2014

 

2

QCVN: Cơ sở sơ chế, lên men ca cao - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Xây dựng mới

Cục CB NLTS&NM

2014

 

3

QCVN-Thực hành sản xuất tốt GMP - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014-2015

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

4

Chè xanh - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

Chấp nhận ISO 11287:2011.

Cục CB NLTS&NM

2014

 

5

Hành khô - Yêu cầu kỹ thuật

ISO 5559:1995

Cục CB NLTS&NM

2014

 

6

Tỏi khô - Yêu cầu kỹ thuật

ISO 5560:1997

Cục CB NLTS&NM

2014

 

7

Tiêu chuẩn chung đối với nấm và sản phẩm nấm ăn được

CODEX STAN
STAN38-1981

Cục CB NLTS&NM

2014

 

8

Ớt tươi

CODEX STAN 307-2011

Cục CB NLTS&NM

2014

 

9

Lạc

CODEX STAN 200-1995

Cục CB NLTS&NM

2014

 

10

Cà phê hòa tan - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

Cục CB NLTS&NM

2013

 

11

QCVN - Chế phẩm sinh học xử lý, cải tạo môi trường dùng - Hàm lượng cho phép dùng trong nuôi trồng thủy sản.
Phần 1: Có thành phần là vi sinh vật, enzyme dạng lỏng (gồm cả dạng mềm, gel).
Phần 2: Có thành phần là vi sinh vật, enzyme dạng khô bột, viên).
Phần 3: Có thành phần là Saponin

nt

Vụ NTTS-Tổng cục TS

2014-2015

 

12

Quy phạm thực hành bảo quản, vận chuyển thủy sản sống

Xây dựng mới, dựa trên kết quả nghiên cứu của các đề tài

Cục CB NLTS&NM

2014-2015

 

13

Thủy sản khô - Yêu cầu chất lượng

Xây dựng mới, dựa trên một số TCN trước đây

Cục CB NLTS&NM

2014-2015

 

14

Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

15

Cá tra - yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

16

Xác định hàm lượng Trifluralin trong thủy sản bằng GC-MS

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

17

Xác định hàm lượng Ethoxyquin trong thủy sản bằng LC-MS/MS

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

18

Xác định hàm lượng Quinolones trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (LC/MS/MS)

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

19

Xác định hàm lượng nhiều kim loại trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước bằng thiết bị ICP-MS

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

20

Xác định hàm lượng polyphosphas trong thực phẩm bằng sắc ký ion IC

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

21

Xác định hoạt độ phóng xạ gamma trong mẫu thực phẩm bằng phổ kế gamma đầu dò HPGe

Xây dựng mới

Cục QL CLNLS&TS

2014

 

VIII

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

1

Giống cây lâm nghiệp - Keo lai - Yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: Lập địa trồng rừng
Phần 2: Nhân giống mô
Phần 3: Nhân giống hom

Xây dựng mới từ kết quả nghiên cứu và Hướng dẫn kỹ thuật của Ngành

Viện Giống và Công nghệ sinh học

2014-2015

 

2

Giống cây lâm nghiệp - Bạch đàn lai - Yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: Lập địa trồng rừng
Phần 2: Nhân giống mô
Phần 3: Nhân giống hom

Xây dựng mới từ kết quả nghiên cứu và Hướng dẫn kỹ thuật của Ngành

Viện Giống và Công nghệ sinh học

2014-2015

 

3

Giống cây lâm nghiệp - Bạch đàn lai - Yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: Lập địa trồng rừng
Phần 2: Nhân giống bằng hạt

Xây dựng mới từ kết quả nghiên cứu và Hướng dẫn kỹ thuật

Viện Giống và Công nghệ sinh học

2014-2015

 

4

Rừng trồng - Chuyển hóa rừng trồng cung cấp gỗ lớn - Yêu cầu kỹ thuật.
Phần 1: Keo lai
Phần 2: Keo tai tượng

Xây dựng mới từ kết quả nghiên cứu và Hướng dẫn kỹ thuật của Ngành

Viện Lâm sinh

2014-2015

 

5

Bản đồ quy hoạch rừng - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới từ kết quả nghiên cứu

Viện điều tra quy hoạch rừng

2014-2015

 

6

Bản đồ hiện trạng rừng - Yêu cầu kỹ thuật

nt

Viện điều tra quy hoạch rừng

2014-2015

 

7

Thuốc bảo quản gỗ - Phương pháp trong phòng thí nghiệm:
Phần 1: Xác định hiệu lực mối gỗ ẩm
Phần 2: Xác định hiệu lực của thuốc bảo quản chống nấm gây biến mầu gỗ

Chuyển dịch từ Tiêu chuẩn Châu Âu

Viện Công nghiệp rừng

2014-2015

 

8

Keo dán gỗ:
Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa
Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng Formaldehyde

Xây dựng mới từ Tiêu chuẩn nước ngoài và các kết quả nghiên cứu

Viện Công nghiệp rừng

2014-2015

 

9

Ván sàn gỗ công nghiệp:
Phần 1: Yêu cầu chung
Phần 2: Thuật ngữ và Định nghĩa
Phần 3: Phương pháp thử độ bền cơ học
Phần 4: Phương pháp thử dư lượng hóa chất trong sản phẩm

Xây dựng mới từ Tiêu chuẩn Nhật Bản

Trường Đại học Lâm nghiệp

2014

 

 

Định mức kỹ thuật

 

 

 

 

10

Định mức thu thập mẫu tiêu bản tài nguyên rừng Việt Nam

Xây dựng mới từ kết quả nghiên cứu và Hướng dẫn kỹ thuật của Ngành

Viện điều tra quy hoạch rừng

2014-2015

 

11

Định mức kỹ thuật trồng rừng ngập mặn: Bần chua, Trang, Vẹt dù, Mắm đen, Sú

Xây dựng mới

Tổng cục Lâm nghiệp

2014-2015

 

IX

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

 

1

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra an toàn
Phần 1: Đê và các công trình dựng đê
Phần 2: Đập

Xây dựng mới

Tổng cục thủy lợi

2014-2015

 

2

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật sử dụng màng chống thấm cho đập đất

Xây dựng mới

Viện KH Thủy lợi Việt Nam

2014-2015

 

3

Công trình thủy lợi - Kênh đúc sẵn bằng bê tông cốt sợi thép - yêu cầu kỹ thuật

Tham khảo các TC: -TCCS-BQM-02:2013; Tiêu chuẩn ASTM-A820 (Mỹ)

Viện Nước tưới tiêu và Môi trường - Viện KHTL Việt Nam

2014-2015

 

4

Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý, vận hành, duy tu công trình kênh mương trong hệ thống thủy nông

Xây dựng mới

nt

2014-2015

 

5

Công trình thủy lợi - Phân cấp đất đá

Xây dựng mới từ Báo cáo Tổng kết các công trình xây dựng

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC)

2014

 

 

Định mức kỹ thuật

 

 

 

 

6

Định mức đơn giá thiết kế rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi và định mức thiết kế quy hoạch tổng thể, quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch lũ, quy hoạch tưới, tiêu thoát nước

Điều chỉnh, bổ sung Định mức ban hành theo QĐ 1699/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/7/2012

Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi - Viện KHTL Việt Nam

2014-2015

 

7

Định mức công tác lập quy trình điều tiết hồ chứa nước công trình thủy lợi

Xây dựng mới

nt

2014-2015

 

8

Định mức công tác lập bảo trì công trình thủy lợi

Xây dựng mới

nt

2014-2015

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bổ sung ngày 22/01/2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.976

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!