Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1286/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Số hiệu: 1286/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Công văn số 446/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 3 năm 2014 về việc góp ý về đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1264/SXD-KTQH.HTKT ngày 05 tháng 12 năm 2014 về việc báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

2. Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị xã Hồng Ngự, trong đó có 03 phường nội thị (An Lạc, An Thạnh, An Lộc) và 04 xã ngoại thị (Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình A, An Bình B).

Tổng diện tích tự nhiên là 122,16 km2, có ranh giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp Campuchia;

+ Phía Đông giáp huyện Tân Hồng;

+ Phía Tây giáp huyện Hồng Ngự;

+ Phía Nam giáp huyện Tam Nông.

- Trên địa bàn thị xã Hồng Ngự có 02 cửa khẩu là: Mộc Rá và Á Đôn.

3. Tính chất, chức năng đô thị:

- Là đô thị loại III, đô thị trung tâm trong chuỗi đô thị biên giới tỉnh Đồng Tháp.

- Đô thị vùng trung tâm hành lang biên giới, đô thị trung tâm phía bắc tỉnh Đồng Tháp, trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa của tỉnh.

- Trung tâm về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thương của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp.

- Có vị trí an ninh quốc phòng.

4. Các dự báo phát triển:

4.1. Quy mô dân số:

- Hiện trạng dân số năm 2012 khoảng 81.094 người.

- Dự báo dân số đến nằm 2020 là khoảng 100.000 - 110.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 70.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%.

- Dự báo dân số đến năm 2030 được dự báo sẽ đạt khoảng 150.000 - 160.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 120.000 người. Dự báo tỷ lệ đô thị hóa đạt 75- 80% vào năm 2030.

4.2. Quy mô đất xây dựng đô thị:

Dự kiến quy mô đất xây dựng đô thị đến 2020 và đến 2030 như sau:

- Năm 2020: Diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 950 ha.

- Năm 2030: Diện tích đất xây dựng đô thị khoảng: 1.600 ha.

5. Cấu trúc không gian phát triển; định hướng phát triển không gian đô thị; định hướng tổ chức không gian (thiết kế đô thị); định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình dự án ưu tiên:

Thống nhất theo báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 1264/SXD-KTQH.HTKT ngày 05 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành, triển khai đồ án quy hoạch đúng theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1264/SXD-KTQH.HTKT ngày 05 tháng 12 năm 2014.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN.nhthu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1286/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49