Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1199/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 29/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1199/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ Ở VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THÔN 3 VÀ THÔN 4, XÃ PHƯỚC CÁT 2, HUYỆN CÁT TIÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện Cát Tiên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 110/TTr-KHĐT ngày 19/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2015:

a) Phần điều chỉnh:

- Công trình giao thông:

+ Xây dựng đường giao thông từ thôn Vĩnh Ninh đi thôn 4; tổng chiều dài tuyến giảm từ 9,3 km thành 3,9 km, gồm 02 đoạn:

Đoạn 1: từ km0+00 đến km1+86,74, nền đường rộng 4 m, mặt đường rộng 3 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 16 cm; lề đường hai bên mỗi bên 0,5 m được gia cố bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 16 cm.

Đoạn 2: từ km1+86,74 đến km3+871,07, nền đường rộng 3,5 m, mặt đường rộng 2,5 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 16 cm; lề đường hai bên mỗi bên 0,5 m bằng đất.

+ Xây dựng đường giao thông từ thôn Vĩnh Ninh đi thôn 3: điều chỉnh kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 18 cm.

- Phần cống: điều chỉnh 08 cống hộp bằng bê tông cốt thép thành 08 cống tròn bằng bê tông cốt thép.

b) Phần bổ sung:

- Bổ sung đoạn cuối tuyến đường từ Vĩnh Ninh đi thôn 3; tổng chiều dài 473,3m; nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 4 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 18 cm; lề đường hai bên mỗi bên 0,5 m bằng đất.

- Nâng cấp, duy tu đoạn đầu tuyến đường từ Vĩnh Ninh đi thôn 3 (đã được đầu tư từ Chương trình 135); tổng chiều dài tuyến 593,2 m, trong đó: làm mới 141 m với nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 18 cm; lề đường hai bên mỗi bên 1 m bằng đất.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, GT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162