Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1156/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Văn Chính
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU ĐẬP NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN NẬM LA THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA VÀ XÃ MƯỜNG BÚ, HUYỆN MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Đê điều ngày 24 tháng 8 năm 2000; Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001; Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thuỷ điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 150/TTr-SNNPTNT ngày 04 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập nhà máy thuỷ điện Nậm La thuộc xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La và xã Mường Bú, huyện Mường La tỉnh Sơn La (có Phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chủ nhà máy thuỷ điện Nậm La chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du và an toàn đập được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Chủ tịch UBND huyện Mường La, thành phố Sơn La và thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT. (M01), 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Chính

 

PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU ĐẬP NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN NẬM LA THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA VÀ XÃ MƯỜNG BÚ, HUYỆN MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 cuả Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Phần thứ nhất

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NẬM LA - NĂM 2013

I. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA HỒ CHỨA LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

1. Tên, vị trí xây dựng công trình

Nhà máy thuỷ điện Nậm La do Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc làm chủ đầu tư. Nhà máy được xây dựng trên suối Nậm La thuộc 2 xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La và xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Suối Nậm La là phụ lưu cấp 1 của suối Nậm Bú, cấp 2 của Sông Đà (thuộc lưu vực Sông Đà).

Toạ độ (hệ toạ độ VN 2000) khu vực công trình thuỷ điện Nậm La nằm ở vị trí có toạ độ như sau:

STT

Hạng mục

Toạ độ X (m)

Toạ độ Y (m)

1

Tuyến đập

2367946

493797

2

Cửa lấy nước

2367929

493791

3

Nhà máy

2367822

498070

4

Cửa xả sau nhà máy

2367853

498110

Nhà máy đã được xây dựng hoàn thành và phát điện hoà lưới điện quốc gia vào ngày 29 tháng 9 năm 2011.

2. Nhiệm vụ của công trình

Công trình thuỷ điện Nậm La có nhiệm vụ phát điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của tỉnh Sơn La và hoà vào mạng lưới điện Quốc gia, khắc phục sự thiếu hụt điện năng của Sơn La vào những năm tới.

Công trình có công suất lắp máy 27 MW, với sản lượng điện bình quân hàng năm 104,65.106 KWh.

Hệ thống đường giao thông nội bộ phục vụ thi công, vận hành công trình sẽ tạo ra khả năng giao lưu kinh tế - xã hội của khu vực xây dựng công trình với các trung tâm kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Các thông số chính của công trình

Các thông số chính

Đơn vị

Số lượng

a) Thủy văn

 

 

- Diện tích lưu vực

km2

396,00

- Lưu lượng dòng chảy trung bình nhiều năm

m3/s

4,62

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 1%

m3/s

2158,06

- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,2%

m3/s

2707,89

b) Hồ chứa

 

 

- Cao trình mực nước dâng bình thường

m

573,50

- Cao trình mực nước chết

m

572,00

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ thiết kế

m

574,00

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ kiểm tra

m

574,50

- Dung tích toàn bộ hồ chứa

106 m3

0,278

- Dung tích hữu ích

106 m3

0,167

- Dung tích chết

106 m3

0,111

c) Đập dâng

 

 

- Cấp thiết kế đập

Cấp III

- Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 285 - 2002

- Kết cấu đập

Đập bê tông trọng lực M200

- Chiều cao đập lớn nhất

m

9,9

- Cao trình đỉnh đập

m

574,50

- Chiều dài đập theo đỉnh

m

28,0

* Khoang xả tràn

 

 

- Hình thức xả

Tràn tự do

- Chiều rộng khoang tràn Btr

m

8,0

- Cao trình ngưỡng tràn

m

572,50

- Số khoang tràn

khoang

2,0

* Khoang xả đáy

 

 

- Hình thức xả

Máy đóng mở vitme điện kết hợp quay tay

- Cao trình ngưỡng tràn

m

565,50

- Kích thước khoang xả đáy (b x h)

m

3,5 x 4,0

- Số khoang tràn

khoang

2,0

d) Đê quây

 

 

- Kết cấu đập

Đập đá đổ bê tông bản Mặt

- Cao trình đỉnh đê

m

574,0

- Bề rộng mặt đê B

m

3,5

- Chiều dài đê quây bờ trái

m

674,6

- Chiều dài đê quây bờ phải

m

744,57

e) Cống xả lũ số 1 (Qua khe Bom Bay - bản Phiêng Hay)

- Kết cấu đập

BTCT M200

- Hình thức xả

Cửa van - Tời điện

- Cao trình ngưỡng

m

574,50

- Bề rộng khoang tràn B

m

4,1

- Số khoang tràn n

khoang

2,0

g) Cống xả lũ số 2 (Qua Hang Castơ - bản Ái)

- Kết cấu đập

BTCT M200

- Hình thức xả

Cửa van - Máy đóng mở vitme quay tay

- Cao trình ngưỡng

m

574,6

- Bề rộng khoang tràn B

m

5,0

- Số khoang tràn n

khoang

3,0

h) Cửa lấy nước

 

 

- Kết cấu

BTCT M200

- Hình thức mở

Máy đóng mở vitme điện kết hợp quay tay

- Cao trình ngưỡng

m

567,5

- Kích thước B x H

m

2,2 x 2,2

- Lưu lượng thiết kế Qtk

m3/s

7,871

i) Nhà máy

 

 

- Công suất lắp máy Nlm

MW

27,0

- Công suất đảm bảo Nđb

MW

1,8

- Số tổ máy

tổ

3,0

- Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy Qmax

m3/s

7,871

- Lưu lượng nhỏ nhất qua nhà máy Qmin

m3/s

1,48

- Sản lượng điện trung bình năm

kWh

104,65.106

II. DIỄN BIẾN VÀ ĐẶC ĐIỂM MƯA LŨ TRÊN LƯU VỰC HỒ CHỨA

1. Đặc điểm lưu vực trên hồ chứa thuỷ điện Nậm La

Lưu vực trên hồ chứa thuỷ điện Nậm La là suối Nậm La trải dài khoảng 30 km, từ xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu qua xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Khoảng 1 km hai bên bờ suối có địa hình tương đối bằng phẳng, là nơi nhân dân của các địa phương trên sinh sống, canh tác có ruộng lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp… Còn lại khoảng 10 km hai bên lưu vực là đồi núi có độ cao trung bình, phần lớn là đồi núi trọc do nhân dân chặt phá làm nương rẫy.

2. Không khí lạnh và nắng nóng

Không khí lạnh trên lưu vực thuỷ điện Nậm La thường bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 3 năm sau, nắng nóng bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào trung tuần tháng 6 hàng năm.

Nhiệt độ trung bình nhiều năm của không khí khoảng 220C; độ ẩm không khí trung bình tháng trong năm của lưu vực thay đổi không nhiều từ 79 ÷ 85%.

3. Tình hình mưa trên lưu vực

Lượng mưa ở lưu vực trung bình hằng năm hơn 1.266 mm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa với tổng lượng mưa chiếm khoảng 80% lượng mưa năm và tổng số ngày mưa trong năm khoảng 80 - 120 ngày.

4. Đặc điểm dòng chảy trên lưu vực

Địa hình lưu vực Nậm La có đặc điểm là suối hẹp, độ dốc lớn nên về mùa mưa khi có mưa lớn thì xuất hiện lũ với dòng chảy ở thượng nguồn có tốc độ lớn, lũ tập trung nhanh nhưng khi hết mưa lưu lượng cũng giảm nhanh.

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẬP, THIẾT BỊ VẬN HÀNH ĐẬP VÀ HOẠT ĐỘNG XÓI LỞ, TÁI TẠO BỜ HỒ CHỨA

1. Chất lượng đập

Công ty đã thực hiện việc quan trắc và đánh giá về tình trạng an toàn đập theo quy định.

Các đánh giá chính về tình trạng của đập thuỷ điện Nậm La trước mùa mưa lũ năm 2013 như sau:

- Độ lún nền: Không.

- Biến dạng ngang của đỉnh đập và đập tràn: Không.

- Tình hình và chế độ thấm của thân đập, vai đập và nền đập: Không.

- Quan trắc nhiệt độ của thân đập và đập tràn: 23oC.

- Quan trắc ứng suất của thân đập và đập tràn: Chuyển dịch ngang của đập:

+ Thời kỳ kiệt nước trước lũ: Không.

+ Thời kỳ lũ: Không.

+ Thời kỳ mực nước dâng bình thường: Không.

* Qua xem xét, đánh giá tài liệu quan trắc đến trước lũ năm 2013 kết luận:

Đập thuỷ điện Nậm La ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn đủ điều kiện đưa vào đón lũ năm 2013.

2. Đánh giá thiết bị vận hành đập: Thiết bị vận hành đập bao gồm:

- Thiết bị vận hành cửa xả đáy: Máy đóng mở vitme điện kết hợp quay tay.

- Thiết bị nâng cống xả lũ số 1: Tời điện.

- Thiết bị nâng cống xả lũ số 2: Máy đóng mở vitme quay tay.

- Hệ thống cấp điện chính cho các cửa van vận hành là điện lưới quốc gia.

- Hệ thống cấp điện dự phòng cho vận hành các cửa van: Nhà máy được trang bị máy phát 3 pha, 25 KW dự phòng có khả năng vận chuyển di động đến các vị trí cần thiết để vận hành cửa van khi có sự cố mất điện lưới.

* Kết luận: Các thiết bị vận hành mới 100%, trước mùa mưa lũ đã được kiểm tra toàn bộ, đảm bảo vận hành an toàn khi thao tác đóng mở, nâng hạ cửa van.

3. Đánh giá về hoạt động xói lở, tái tạo bờ hồ chứa

Hồ chứa thuỷ điện Nậm La là hồ chứa nhỏ, mực nước lên xuống chậm và không đáng kể, do vậy không có hiện tượng xói lở bờ hồ ảnh hưởng đến an toàn của công trình.

IV. DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG MẤT AN TOÀN ĐẬP CÓ THỂ XẢY RA VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ

1. Tình huống lún sụt, sạt một phần nền tiếp giáp với mái hạ lưu đập và vai đập có ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của đập.

Tiến hành mở cửa xả lũ bằng máy đóng mở vitme xả nước, đưa mực nước tại hồ chứa về mức an toàn. Sau đó tiến hành các biện pháp xử lý an toàn đập.

2. Tình huống mất toàn bộ nguồn cấp từ lưới điện quốc gia: Huy động nhân lực trực tiếp vận hành các thiết bị đóng mở cửa xả bằng quay tay. Sau đó vận chuyển máy phát điện dự phòng đến tận nơi xảy ra sự cố và tiến hành cấp nguồn vận hành các thiết bị nâng.

3. Tình huống lưu lượng lũ về hồ lớn, mực nước hồ dâng nhanh, các cửa van của cửa xả lũ cần được mở để xả lũ nhưng trong quá trình thực hiện thì 1 hoặc 2 cửa xả bị kẹt không nâng lên được (tình huống kẹt cửa van).

Tiến hành mở toàn bộ các cửa xả của cống xả lũ số 1 và số 2 để thoát lũ, đóng cửa van sửa chữa bằng điện hoặc quay tay sau đó tiến hành xử lý cửa van bằng các biện pháp nhanh nhất.

4. Tình huống xuất hiện mạch sủi tại khu vực mái hạ lưu đập, nền tiếp giáp với mái hạ lưu và vai đập; lún sụt và sạt lở mái hạ lưu đập, ảnh hưởng đến ổn định, an toàn đập: Tiến hành mở cửa xả lũ, đưa mực nước trong hồ chứa về mức an toàn, sau đó tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và xử lý bằng biện pháp nhanh, hiệu quả và kinh tế nhất.

5. Tình huống do ảnh hưởng của bão, gây mưa to gió lớn, gây sạt trượt đường giao thông khu vực công trình, mặt đường bị sạt lở, cây đổ, các phương tiện giao thông phục vụ vận hành và đi lại của nhân dân địa phương không thể đi lại được: Tiến hành xử lý sạt lở đất bằng máy xúc đào của nhà máy, huy động công nhân nhà máy tham gia chặt cây cối, dọn đường bằng biện pháp thủ công (trường hợp cần thiết có thể liên hệ với chính quyền địa phương xin hỗ trợ thêm nhân công địa phương).

6. Tình huống đập tràn sự cố không hoạt động được theo thiết kế có thể gây mất an toàn cho hồ chứa tại tuyến công trình đầu mối: Mở cửa xả lũ, đưa mực nước về mức an toàn, tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và xử lý.

7. Một số tình huống khác

- Trường hợp sự cố cửa lấy nước: Tiến hành đóng cửa sửa chữa bằng vitme điện và tiến hành sửa chữa cửa lấy nước (trường hợp mất điện lưới tiến hành đóng mở bằng quay tay).

- Trường hợp sự cố cửa xả đáy: Tiến hành đóng cửa sửa chữa bằng vitme điện và tiến hành sửa chữa cửa xả đáy (trường hợp mất điện lưới tiến hành đóng mở bằng quay tay).

- Trường hợp sự cố cống xả lũ số 1: Tiến hành đóng cửa van sửa chữa bằng điện và tiến hành sửa chữa cửa chính (trường hợp mất điện lưới thì vận chuyển máy phát dự phòng đến tận nơi và vận hành máy phát phục vụ công tác đóng mở cửa van bằng tời điện).

- Trường hợp sự cố cống xả lũ số 2: Tiến hành đóng cửa van sửa chữa bằng máy vitme quay tay và tiến hành sửa chữa.

Tại đập đầu mối được phân công trực 3 ca 4 kíp, đảm bảo trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra, bảo vệ an toàn đập và các cống xả lũ số 1 và số 2. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với an ninh và chính quyền địa phương. Khi có lũ sẽ thông báo đến chính quyền các bản: Phiêng Hay, bản Sẳng, bản Ái, bản Là Mường bằng mọi biện pháp thông tin nhanh nhất. Ban quản lý các bản sẽ thông báo nhanh cho nhân dân các bản bằng loa phóng thanh.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VỀ NHÂN LỰC, VẬT TƯ, VẬT LIỆU DỰ PHÒNG, XE GẮN MÁY, THÔNG TIN LIÊN LẠC, ÁNH SÁNG VÀ PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, CÁC CHỦ ĐẬP VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Công tác tổ chức thực hiện được phân giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc năm 2013.

Ban Chỉ huy giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB năm 2013 nhà máy thuỷ điện Nậm La.

1. Công tác chuẩn bị về nhân lực

Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TĐTB ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão nhà máy thuỷ điện Nậm La bao gồm 19 thành viên (Phụ lục số 1).

Toàn bộ CBCNV nhà máy thuỷ điện Nậm La là 36 người, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, ngoài ra còn có thể huy động lực lượng và nhân dân các bản cùng tham gia (trong trường hợp cần thiết).

2. Công tác chuẩn bị về vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, thiết bị, xe máy, lương thực, thuốc men

Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, thiết bị, xe gắn máy, lương thực, thuốc men phục vụ cho 20 người trong 3 ngày liên tiếp (Phụ lục số 3).

3. Công tác chuẩn bị về thông tin liên lạc, ánh sáng

Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc/nhà máy thuỷ điện Nậm La có số fax đặt tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy.

Số điện thoại và fax của vị trí trực PCLB và xả lũ đập tràn nhà máy thuỷ điện Nậm La chi tiết ở (Phụ lục số 1, 2) kèm theo.

Hệ thống thông tin tại nhà máy thuỷ điện Nậm La gồm: Thông tin bằng điện thoại nội bộ, thuê bao di động, Home phone.

Hệ thống loa phóng thanh, còi thông báo xả lũ.

Về ánh sáng: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng khi phải xử lý các tình huống vào ban đêm.

4. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương

- Nhà máy luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền xã Chiềng Xôm và nhân dân các bản: Bản Sẳng, bản Phiêng Hay, bản Là Mường, bản Ái, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, các bản Hua Bó, bản Nang Phai xã Mường Bú, huyện Mường La. Lấy ý kiến góp ý và sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân các địa phương trên đối với các phương án PCLB bảo đảm an toàn đập, thống nhất về những quy định, quy ước thông tin và điều lệnh về công tác phòng chống lũ, lụt. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các kiến thức về công tác phòng chống lũ, lụt đến nhân dân các địa phương vùng hạ du (bản Hua Bó, bản Nang Phai xã Mường Bú); phía thượng lưu (bản Sẳng, bản Phiêng Hay, bản Là Mường, bản Ái xã Chiềng Xôm), mỗi năm một lần trước mùa mưa lũ.

- Kế hoạch phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương khi xảy ra tình huống mất an toàn đập:

Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra các tình huống mất an toàn đập, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão nhà máy thuỷ điện Nậm La thông báo nhanh bằng điện thoại cho Ban quản lý các bản, Ban quản lý các bản sẽ thông báo cho nhân dân bằng loa phóng thanh. Các bên sẽ cùng nhau phối hợp xử lý các tình huống xảy ra, nhằm đảm bảo mức thiệt hại do mưa lũ gây ra là thấp nhất.

5. Công tác tổ chức thu thập, quan trắc và phối hợp với cơ quan trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc tại tỉnh Sơn La về diễn biến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La, tình hình dòng chảy về hồ, lượng nước về hồ chứa thuỷ điện Nậm La, để có kế hoạch triển khai công tác PCLB.

- Công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần tư vấn NANO hàng năm trước và trong mùa mưa lũ tiến hành thu thập quan trắc, đo đạc mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu đập, lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng tháo qua tuốc bin; dự tính các khả năng mực nước thượng lưu hồ dâng cao gây nguy hiểm ngập lụt phía thượng lưu hoặc gây nguy cơ vỡ đập.

- Khi xảy ra các tình huống gây mất an toàn đập, thông báo kịp thời (qua điện thoại hoặc fax) cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La.

6. Phối hợp với các chủ đập và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các nhà máy thuỷ điện Nậm Chanh phía thượng lưu và nhà máy thuỷ điện Nậm Bú phía hạ lưu trong công tác phòng chống lụt bão.

Thường xuyên thông tin liên lạc với nhà máy thuỷ điện Nậm Chanh trên lưu vực hồ chứa để nắm rõ tình hình mưa lũ, xả lũ trên thượng nguồn suối Nậm La. Khi có sự cố mất an toàn đập, tại một trong các nhà máy trên lưu vực suối Nậm La thì cùng nhau phối hợp tham gia xử lý các tình huống.

7. Thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình mưa lũ và công tác phòng, chống lụt bão với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Sơn La: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Phần thứ hai

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU ĐẬP CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NẬM LA - NĂM 2013

A. MỤC ĐÍCH

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống ngập lụt; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định sản xuất của nhà máy và tuyến đường dây tải điện 110 KV khi có thiên tai xẩy ra.

B. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU ĐẬP

I. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA HỒ CHỨA CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT HẠ DU ĐẬP

1. Tên, vị trí xây dựng công trình

Nhà máy thuỷ điện Nậm La do Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc làm chủ đầu tư. Nhà máy được xây dựng trên suối Nậm La thuộc 2 xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La và xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Suối Nậm La là phụ lưu cấp 1 của suối Nậm Bú, cấp 2 của Sông Đà (thuộc lưu vực Sông Đà).

Toạ độ (hệ toạ độ VN 2000) khu vực công trình thuỷ điện Nậm La nằm ở vị trí có toạ độ như sau:

STT

Hạng mục

Toạ độ X (m)

Tọa độ Y (m)

1

Tuyến đập

2367946

493797

2

Cửa lấy nước

2367929

493791

3

Nhà máy

2367822

498070

4

Cửa xả sau nhà máy

2367853

498110

Nhà máy đã được xây dựng hoàn thành và phát điện hoà lưới điện quốc gia vào ngày 29 tháng 9 năm 2011.

2. Nhiệm vụ của công trình

Công trình thuỷ điện Nậm La có nhiệm vụ phát điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của tỉnh Sơn La và hoà vào mạng lưới điện Quốc gia, khắc phục sự thiếu hụt điện năng của tỉnh Sơn La vào những năm tới.

Công trình có công suất lắp máy 27 MW, với sản lượng điện bình quân hàng năm 104,65.106 KWh.

Hệ thống đường giao thông nội bộ phục vụ thi công, vận hành công trình sẽ tạo ra khả năng giao lưu kinh tế - xã hội của khu vực xây dựng công trình với các trung tâm kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Các thông số chính của công trình

Các thông số chính

Đơn vị

Số lượng

a) Thuỷ văn

 

 

- Diện tích lưu vực

km2

396,00

- Lưu lượng dòng chảy trung bình nhiều năm

m3/s

4,62

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 1%

m3/s

2158,06

- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,2%

m3/s

2707,89

b) Hồ chứa

 

 

- Cao trình mực nước dâng bình thường

m

573,50

- Cao trình mực nước chết

m

572,00

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ thiết kế

m

574,00

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ kiểm tra

m

574,50

- Dung tích toàn bộ hồ chứa

106 m3

0,278

- Dung tích hữu ích

106 m3

0,167

- Dung tích chết

106 m3

0,111

c) Đập dâng

 

 

- Cấp thiết kế đập

Cấp III

- Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 285 - 2002

- Kết cấu đập

Đập bê tông trọng lực M200

- Chiều cao đập lớn nhất

m

9,9

- Cao trình đỉnh đập

m

574,50

- Chiều dài đập theo đỉnh

m

28,0

* Khoang xả tràn

 

 

- Hình thức xả

Tràn tự do

- Chiều rộng khoang tràn Btr

m

8,0

- Cao trình ngưỡng tràn

m

572,50

- Số khoang tràn

khoang

2,0

* Khoang xả đáy

 

 

- Hình thức xả

Máy đóng mở vitme điện kết hợp quay tay

- Cao trình ngưỡng tràn

m

565,50

- Kích thước khoang xả đáy (b x h)

m

3,5 x 4,0

- Số khoang tràn

khoang

2,0

d) Đê quây

 

 

- Kết cấu đập

Đập đá đổ bê tông bản Mặt

- Cao trình đỉnh đê

m

574,0

- Bề rộng mặt đê B

m

3,5

- Chiều dài đê quây bờ trái

m

674,6

- Chiều dài đê quây bờ phải

m

744,57

e) Cống xả lũ số 1 (Qua khe Bom Bay - bản Phiêng Hay)

- Kết cấu đập

BTCT M200

- Hình thức xả

Cửa van - Tời điện

- Cao trình ngưỡng

m

574,50

- Bề rộng khoang tràn B

m

4,1

- Số khoang tràn n

khoang

2,0

g) Cống xả lũ số 2 (Qua Hang Castơ - bản Ái)

- Kết cấu đập

BTCT M200

- Hình thức xả

Cửa van - máy đóng mở vitme quay tay

- Cao trình ngưỡng

m

574,6

- Bề rộng khoang tràn B

m

5,0

- Số khoang tràn n

khoang

3,0

h) Cửa lấy nước

 

 

- Kết cấu

BTCT M200

- Hình thức mở

Máy đóng mở vitme điện kết hợp quay tay

- Cao trình ngưỡng

m

567,5

- Kích thước B x H

m

2,2 x 2,2

- Lưu lượng thiết kế Qtk

m3/s

7,871

i) Nhà máy

 

 

- Công suất lắp máy Nlm

MW

27,0

- Công suất đảm bảo Nđb

MW

1,8

- Số tổ máy

tổ

3,0

- Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy Qmax

m3/s

7,871

- Lưu lượng nhỏ nhất qua nhà máy Qmin

m3/s

1,48

- Sản lượng điện trung bình năm

kWh

104,65.106

II. XÁC LẬP QUAN HỆ GIỮA XẢ LŨ/SỰ CỐ ĐẬP VỚI MỨC NƯỚC HẠ LƯU

Vị trí đo mực nước hạ lưu tại vị trí sau kênh xả nhà máy.

Mức nước dâng bình thường vùng hạ du nhà máy thuỷ điện Nậm La ở mức cao trình 149.00. Do tính chất đặc thù của hồ chứa thuỷ điện Nậm La khi xả lũ, nước chảy qua hang Caster ra hạ lưu nhà máy. Do lưu lượng qua hang bị giới hạn bởi kích thước cửa hang, do đó lưu lượng tối đa có thể thoát qua cửa hang chỉ ở mức 1.300 (m3/s). Do vậy dù xả với mức tần xuất nào đi nữa thì mực nước dâng tối đa tại hạ du là không quá 1 m, do vậy không thể gây ngập lụt cho hạ du nhà máy thuỷ điện Nậm La.

Xác định thời gian mức nước hạ lưu tăng đạt đỉnh mốc, kể từ khi bắt đầu xả là khoảng 8 giờ.

Xác định vùng bị ảnh hưởng tương ứng mốc mức nước hạ lưu đã xác lập: Do mức nước dâng tối đa khoảng 1 m nên không gây ngập lụt, ảnh hưởng đến hạ du nhà máy.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH XẢ LŨ HỒ CHỨA/SỰ CỐ ĐẬP

1. Trách nhiệm của nhà máy thuỷ điện Nậm La

a) Khi có sự cố về đập, khi xả lũ và thời điểm dự kiến kết thúc khôi phục đập, xả lũ, nhà máy thuỷ điện Nậm La có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, thành phố Sơn La, huyện Mường La đồng thời thông báo tới Ban quản lý các bản: Bản Hua Bó, bản Nang Phai, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La bằng điện thoại hoặc hình thức thông tin nhanh nhất, sau đó Ban quản lý các bản trên sẽ thông báo cho nhân dân các bản biết bằng loa phóng thanh.

Do tính chất đặc thù của hồ chứa thuỷ điện Nậm La khi xả lũ, nước qua hang Caster ra hạ lưu nhà máy nên không gây ngập lụt hạ du do lưu lượng qua hang bị giới hạn bởi kích thước cửa hang. (trường hợp lũ lớn nước không thoát kịp qua hang Caste, sẽ gây ngập lụt phía thượng lưu).

Trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Sơn La và huyện Mường La: Tiếp nhận thông tin thông báo xả lũ, sự cố đập và thông báo ngay cho nhân dân trên địa bàn mình quản lý được biết bằng loa phóng thanh hoặc bằng biện pháp thông tin nhanh nhất. Phối hợp với nhà máy thuỷ điện Nậm La trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

b) Trách nhiệm của các Nhà máy thuỷ điện trên cùng lưu vực

Nhà máy thuỷ điện Nậm La là bậc dưới của nhà máy thuỷ điện Nậm Chanh và là bậc trên của nhà máy thuỷ điện Nậm Bú.

* Trách nhiệm của nhà máy thuỷ điện Nậm Chanh:

- Nhà máy thuỷ điện Nậm Chanh phải thông tin trực tiếp cho nhà máy thuỷ điện Nậm La và nhà máy thuỷ điện Nậm Bú tình hình mưa lũ trên dòng Nậm La để hai nhà máy còn lại có kế hoạch phòng chống lũ kịp thời và nhanh nhất.

- Khi tiến hành xả lũ thì gọi điện thông báo và cử người sang liên lạc trực tiếp với các nhà máy thuỷ điện Nậm La và Nậm Bú ít nhất trước khi xả là 80 phút (người được thông báo tại các nhà máy thuỷ điện Nậm La và Nậm Bú là các Trưởng ca đang làm nhiệm vụ và Giám đốc nhà máy).

* Trách nhiệm của nhà máy thuỷ điện Nậm Bú:

- Xây dựng cơ chế vận hành, quy chế phối hợp giữa 3 công trình thuỷ điện trong các hoạt động: Bảo vệ môi trường sinh thái đầu nguồn, lưu vực, ổn định nguồn sinh thuỷ…, quan trắc, theo dõi sự biến đổi địa chất thuỷ văn, môi trường gây ảnh hưởng hay tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, làm thay đổi điều kiện sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân vùng thượng lưu và vùng hạ du. Phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du.

IV. CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ

Do tính chất đặc thù của hồ chứa thuỷ điện Nậm La là hồ chứa nhỏ với chế độ điều tiết ngày đêm, kênh dẫn dọc suối Nậm La dài khoảng 4 km.

Hồ chứa thuỷ điện Nậm La không có nhiệm vụ về phòng chống lũ mà chỉ điều tiết để tận dụng tối đa nguồn năng lượng trên suối Nậm La.

Trong tất cả các thời kỳ lũ sớm, lũ chính vụ, lũ muộn mực nước trong hồ dao động từ 572 m (MNC) đến 573,5 m (MNDBT). Lưu lượng về hạ lưu là lưu lượng qua nhà máy lớn nhất Qmax = 2,593 m3/s. Khi nhà máy sửa chữa toàn bộ, đóng cửa van của các cửa lấy nước và trong mùa lũ mới có lượng nước tràn qua đập tràn đổ về hạ lưu. Khi lũ tràn qua đập tràn về hạ lưu, chảy qua hang Caste bị khống chế lưu lượng bởi tiết diện hang Caste (lưu lượng lớn nhất qua hang khoảng 1.300 m3/s).

Khi đầu mối có dấu hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Ban quản lý nhà máy thuỷ điện Nậm La phải thông báo cho Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện Mường La, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN thành phố Sơn La kế hoạch xả hạ mực nước hồ xuống mức đảm bảo an toàn cho công trình đồng thời đề xuất phương án xử lý ứng cứu kịp thời.

Huy động đội thanh niên Xung kích địa phương và toàn bộ CBCNV nhà máy thuỷ điện Nậm La trực, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống bất ngờ có thể xẩy ra.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các chủ dự án thuỷ điện ở khu vực hạ du có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung của Phương án này.

- UBND huyện Mường La, thành phố Sơn La và các địa phương có liên quan khác thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ; phối hợp với Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc nắm bắt tình hình mưa, lũ để chủ động tổ chức sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn; kiến nghị với Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc và báo cáo UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không phù hợp của Phương án gây ảnh hưởng đến công tác PCLB và TKCN của địa phương.

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy cùng chính quyền địa phương căn cứ phương án trên để thực hiện phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho người, công trình và thiết bị khi mùa mưa bão đến, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do bão lũ gây ra.

- Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc và các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Phương án này.

- Công ty Cổ phần thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung Phương án được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, đề xuất biện pháp giải quyết, gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Sơn La để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PCLB NMTĐ NẬM LA

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

1

Ban Chỉ huy nhà máy

Fax: 0223.854.112

VP: 0226.510.489

2

Ông Trần Trung Thiện - Giám đốc NMTĐ Nậm La - Trưởng Ban

DĐ: 01633.646.992

3

Ông Nguyễn Công Định - Kỹ thuật viên - Phó Ban

0977.345.680

4

Ông Giàng A Tánh - Kỹ thuật viên - Phó Ban

0974.561.919

5

Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng ca vận hành - Uỷ viên

0986.907.279

6

Ông Vũ Hải Nam - Trưởng ca vận hành - Uỷ viên

0984.888.074

7

Ông Phạm Trung Kiên - Trưởng ca vận hành - Uỷ viên

0982.561.783

8

Ông Lê Mạnh Khôi - Trưởng ca vận hành - Uỷ viên

0985.799.808

9

Ông Trần Hùng - Trực chính

0975.138.485

10

Ông Bùi Xuân Hiếu - Trực chính

0979.767.693

11

Ông Phan Bùi Hoàng - Trực chính

0988.655.966

12

Ông Nguyễn Bá Hùng - Trực chính

0976.577.396

13

Ông Lèo Văn Phong - Tổ trưởng

01684.380.019

14

Ông Lò Duy Xuyên Thoả - Tổ trưởng

0978116.012

15

Ông Lò Văn Phong - Đội viên

0989.479.169

16

Ông Hà Văn Linh - Đội viên

01694.097.988

17

Ông Lò Văn Tuấn - Đội viên

01664.032.986

18

Ông Doãn Anh Tuấn - Đội viên

01663.825.115

19

Ông Nguyễn Xuân Giang - Đội viên

0978.213.910

20

Ông Tòng Văn Thuận - Đội viên

0904.011.464

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCLB

STT

Họ và tên - cơ quan

Chức danh

Số điện thoại

Tỉnh Sơn La

1

Ông Lại Văn Minh

Ban PCLB tỉnh Sơn La

0913.252.330

2

Ông Cầm Bun Păn

Ban PCLB tỉnh Sơn La

0915.097.539

3

Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

0223.852.132 Fax: 223.853.917

Huyện Mường La

1

Ông Nguyễn Văn Tâm

Phó Ban Chỉ huy PCLB huyện Mường La

0913.313.828

2

Ông Lèo Văn Hợp

Trưởng ban PCLB xã Mường Bú

01273.618.566

3

Ông Quàng Văn Bình

Phó ban PCLB xã Mường Bú

01262.213.899

4

Ông Lèo Văn Sươi

Trưởng bản Nang Phai

0978.747.387

5

Ông Lò Văn Hươi

Trưởng bản Hua Bó

01672.103.411

Thành phố Sơn La

1

Ông Nguyễn Đức Thành

Trưởng ban Chỉ huy PCLB thành phố

0903.492.225

2

Ông Lò Văn Luân

Trưởng ban PCLB xã Chiềng Xôm

01672.380.885

3

Ông Lò Văn Vui

Phó ban PCLB xã Chiềng Xôm

0987.404.374

4

Ông Lò Văn Nghĩ

Trưởng bản Sẳng

01664.607.658

5

Ông Tòng Văn Xương

Trưởng bản Phiêng Hay

01655.159.241

6

Ông Lò Văn Châu

Trưởng bản Ái

01655.951.278

7

Ông Quàng Văn Tương

Trưởng bản Là Mường

01636.070.570

 

PHỤ LỤC SỐ 3

CÁC LOẠI VẬT TƯ, VẬT LIỆU DỰ PHÒNG, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, MÁY MÓC PHỤC VỤ PCLB

STT

Tên phương tiện

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

PHƯƠNG TIỆN BÁO ĐỘNG

1

Còi điện

Cái

02

 

2

Loa cầm tay

Cái

02

 

3

Còi duyệt binh

Cái

06

 

4

Loa truyền thanh

Bộ

01

 

THIẾT BỊ MÁY MÓC, VẬT TƯ

1

Ô tô con 16 chỗ

Chiếc

01

 

2

Ô tô tải trọng 13 tấn

 

01

 

3

Pa lăng xích 10 tấn

Chiếc

02

 

4

Máy xúc đào bánh hơi

Chiếc

01

 

5

Xe máy

Chiếc

15

 

6

Máy hàn

Bộ

02

 

7

Xẻng

Chiếc

10

 

8

Cuốc

Chiếc

10

 

9

Xà beng

Chiếc

03

 

10

Rọ thép 2 - 2.5 m3

Chiếc

100

 

11

Bao tải

Cái

400

 

12

Đá hộc

m3

250

 

13

Dây thừng φ 25

m

400

 

14

Phao bơi (xăm ô tô)

Cái

20

 

15

Áo phao

Cái

20

 

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

1

Đèn pin tự nạp

Cái

10

 

2

Đèn bão

Cái

04

 

3

Đèn chiếu sáng sự cố

Cái

02

 

4

Máy phát điện 25 KV

Cái

01

 

LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

1

Mỳ tôm (30 gói/thùng)

Thùng

15

 

2

Nước uống đóng chai

Thùng

15

 

3

Sữa ông thọ

Hộp

100

 

4

Sữa tươi

Hộp

100

 

5

Bánh mỳ

Gói

250

 

THUỐC, DƯỢC PHẨM

1

Decolzen (vỉ 4 viên)

Vỉ

20

 

2

Typi (vỉ 4 viên)

Vỉ

20

 

3

Vitamin B1

Viên

400

 

4

Vitamin C

Viên

400

 

5

Coperamin (vỉ 10 viên)

Vỉ

15

 

6

Thuốc hạ sốt

Viên

60

 

7

Dầu gió Trường sơn

Hộp

15

 

8

Thuốc sát trùng

Lọ

10

 

9

Băng

Cuộn

60

 

10

Bông gói

Gói

25

 

11

Gạc

Cuộn

40

 

12

Băng dính

Cuộn

20

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1156/QĐ-UBND ngày 12/06/2013 phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập nhà máy thuỷ điện Nậm La thuộc xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La và xã Mường Bú, huyện Mường La tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71