Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN CHỈNH TRANG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ VỚI HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN, VIỄN THÔNG, CHIẾU SÁNG HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN PHỐ HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phNội;

Căn cứ Văn bản số 1149/TTg-KTN ngày 14/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 7394/UBND-GT ngày 31/7/2009 của UBND Thành ph về áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn, xây lắp đối với các dự án, công trình chỉnh trang, nâng cấp, tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi ni trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy;

Xét đề nghị của UBND quận Cầu Giấy tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 23/2/2010 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 210/BC-KH&ĐT ngày 03/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng k thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quc Việt, quận Cầu Giấy như sau:

1. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kthuật đồng bộ với hạ ngm các tuyến cáp và đường dây thông tin, vin thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy được phân chia làm 08 gói thu với tng giá trị các gói thu là 63.610.923 triệu đồng. Tên và các nội dung khác của các gói thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Đối với những gói thu cho các nội dung công việc thuộc chi phí khác có giá trị nhỏ: Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hđề xuất các gói thầu tư vn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp, tư vấn thẩm tra thiết kế bn vẽ thi công - dự toán, bảo hiểm, kim toán, đảm bảo giao thông... cho phép Ch đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu với những nội dung và trình tự theo quy định của Luật Đu thu và văn bản hướng dn có liên quan.

Điều 2. UBND quận Cầu Giấy có trách nhiệm:

- Tập trung trin khai nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư của Dự án đảm bảo cht lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành v quản lý đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; Phi hợp chặt chẽ, đồng bộ các hạng mục đầu tư của Dự án, rà soát loại bỏ khi lượng và kinh phí trùng lặp; Lưu ý thực hiện các nội dung tại Quyết định s 893/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 trong quá trình triển khai Dự án.

- Tổ chức đấu thầu theo đúng kế hoạch đấu thầu đã duyệt đảm bo tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện đúng, đủ các nội dung phải đăng tải trên tờ bảo v đu thu và trang thông tin điện tử về đu thu của cơ quan quản lý nhà nước v đu thu theo quy định lại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Qui hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Truyn thông, Văn hóa - Th thao - Du lịch, Công thương, Giám đc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Ch tịch UBND TP (đ b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi - PCT UBND TP;
- VPUB: PVP Thịnh; GT, TH;

- Lưu: VT, KHĐT (19 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Khôi

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN CHỈNH TRANG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ VỚI HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN, VIỄN THÔNG, CHIẾU SÁNG HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN PHỐ HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố)

TT

Tên gói thầu

Nội dung gói thu (hạng mục)

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1

Tư vấn Thiết kế BVTC, lập dự toán hạng mục hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông.

384,239

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

Theo tỷ lệ %

30 ngày

2

Gói thầu số 2

Tư vấn Thiết kế BVTC, lập dự toán hạng mục hạ ngầm cáp, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng.

337,774

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

Theo tỷ lệ %

30 ngày

2

Gói thầu s 3

Tư vn Thiết kế BVTC, lập dự toán Hạng mục Chỉnh trang đồng bộ đường, hè, dải phân cách, thoát nước, cây xanh.

527,801

Chỉ đinh thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

Theo tỷ lệ %

30 ngày

4

Gói thầu số 4

Xây dựng hệ thống cng, bể kỹ thuật; Thu hi dây, cáp, cột thông tin vô ch.

18.416,127

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

Hợp đồng theo đơn giá (giá hợp đng theo giá điều chỉnh)

90 ngày

5

Gói thầu số 5

Thu hồi và hạ ngầm dây, cáp thông tin của các đơn vị Công an.

146,127

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

45 ngày

6

Gói thầu số 6

Xây dựng hạ ngm cáp, cải tạo hệ thng chiếu sáng công cộng; Đặt ống chờ để hạ ngầm cáp điện lực trung thế.

11.264,283

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

90 ngày

7

Gói thầu số 7

Chỉnh trang đồng bộ đường, hè, dải phân cách, thoát nước, cây xanh.

31.216,997

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

90 ngày

8

Gói thầu số 8

Tư vấn giám sát thi công các gói thầu thi công xây lp công trình.

1.317,575

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Tháng 3/2010

Theo tỷ lệ %

Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.739
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7