Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh nội dung, quy mô ghi tại Quyết định 2812/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG GHI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2812/QĐ-UBND NGÀY 24/7/2008 CỦA UBND TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 5482/TTr-STNMT-KHTH ngày 14 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung, quy mô ghi tại Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) như sau:

a) Điều chỉnh trích yếu:

“Về việc thu hồi 672.260,7 m2 đất thuộc địa giới hành chính xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, giao Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển N&G để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội - giai đoạn 1 (đợt 1)”.

b) Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây):

“1/ Thu hồi 672.260,7 m2 (Sáu trăm bảy mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi, phảy bảy mét vuông) đất thuộc địa giới hành chính xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (gồm 649.121,1 m2 đất trồng cây hàng năm; 703,8 m2 đất mặt nước nuôi trồng thủy sản; 22.435,8 m2 đất giao thông, thủy lợi nội đồng) do UBND xã Đại Xuyên và các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ ranh giới mốc giới phần diện tích đã hoàn thành công tác GPMB, do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G lập, hoàn thành ngày 10/12/2012, đã được UBND huyện Phú Xuyên chấp thuận ngày 10/12/2012 và phù hợp với Bản vẽ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội - giai đoạn 1 (tỷ lệ 1/500) được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 30/3/2012.

2/ Giao Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G diện tích thu hồi trên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội - giai đoạn 1 theo dự án đầu tư đã được Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-N&G ngày 26/9/2012 và UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ ba số 01121001128 ngày 12/12/2012.

Trong tổng diện tích 672.260,7 m2 đất, gồm:

+ 654.462,0 m2 đất (thửa đất số 7, 14) là đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo quy hoạch được UBND Thành phổ phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. Hình thức sử dụng đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời gian sử dụng đất 50 (năm mươi năm) kể từ ngày ký Quyết định này.

+ 17.772,8 m2 đất (thửa đất số 2, 4, 8, 11, 12, 18) là đất dành để mở đường theo quy hoạch và đất nông nghiệp xen kẹt; chủ đầu tư quản lý và sử dụng làm đường vào thi công, tuyệt đối không được xây dựng công trình kể cả tường rào, khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao lại ngay và không được đền bù, hỗ trợ. Hình thức sử dụng đất: thuê đất, trả tiền thuê hàng năm, thời hạn thuê đất hàng năm”.

c) Điều chỉnh nội dung Điều 2 Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây):

“Căn cứ Điều 1, Quyết định này, Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G có trách nhiệm:

1/ Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa theo quy định;

2/ Liên hệ với Sở Tài chính để xác định giá thu tiền sử dụng đất và đơn giá thuê đất theo quy định;

3/ Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để ký Hợp đồng thuê đất;

4/ Liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định;

5/ Sau khi thực hiện xong Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp Trích lục bản đồ khu đất;

6/ Liên hệ với Sở Xây dựng để làm thủ tục cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định;

7/ Liên hệ với UBND huyện Phú Xuyên để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện chưa giải phóng mặt bằng; Sau khi giải phóng mặt bằng xong, hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt;

8/ Sử dụng đất trong phạm vi ranh giới đất được giao, đúng mục đích và nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này. Trước khi xây dựng công trình phải làm đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường. Khi xây dựng phải thực hiện đúng quy hoạch chi tiết và Giấy chứng nhận đầu tư được UBND Thành phố cấp ngày 12/12/2012.

Lý do điều chỉnh: Theo Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội - giai đoạn 1 thuộc địa giới hành chính xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên Hà Nội, đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 và UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ ba số 01121001128 ngày 12/12/2012.

Điều 2. Trách nhiệm của các ngành các cấp:

1/ Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này theo chức năng quản lý chuyên ngành.

2/ UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Đại Xuyên khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích 67.263,1 m2 đất còn lại theo đúng quy hoạch; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường của chủ đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư; kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm hành chính theo thẩm quyền báo cáo UBND Thành phố.

Điều 3. Các nội dung khác tại Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) vẫn được giữ nguyên hiệu lực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục thuế; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Chủ tịch UBND: huyện Phú Xuyên, xã Đại Xuyên; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT: Vũ Hồng Khanh; Nguyễn Văn Sửu;
- PVP Phạm Chí Công;
- TH, TNMT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh nội dung, quy mô ghi tại Quyết định 2812/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84