Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2005/QĐ-BXD về Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 09/2005/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 07/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2005/QĐ-BXD NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

"Quy chế áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trong Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 23/9/1999 về "Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng".

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Hồng Quân

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2005 /QĐ-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng cấp quốc gia của các nước trên thế giới, của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực (sau đây gọi chung là tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài) trong hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam khi áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài vào hoạt động xây dựng phải tuân thủ Quy chế này .

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Đảm bảo tạo ra các công trình, sản phẩm xây dựng:

a) An toàn sử dụng cho người, công trình và công trình lân cận;

b) Đáp ứng các quy định của Việt Nam về an toàn sinh thái, bảo vệ môi trường;

c) Đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

2. Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong quá trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu đối với công trình và trong tổng thể công trình.

3. Phải sử dụng các số liệu đầu vào có liên quan đến điều kiện đặc thù Việt Nam được quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc áp dụng thuộc các lĩnh vực sau:

a) Điều kiện tự nhiên, khí hậu;

b) Điều kiện địa chất, thuỷ văn;

c) Phân vùng động đất, cấp động đất;

4. Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài áp dụng phải đáp ứng với yêu cầu và quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Điều 4. Quản lý Nhà nước việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Bộ Xây dựng thống nhất quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài. Các Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho xây dựng các công trình chuyên ngành.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI

Điều 5. Điều kiện tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn áp dụng

Các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn áp dụng vào các hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Bảo đảm các nguyên tắc theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này;

2. Phải là những tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

3. Các quy định phải đáp ứng với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành;

4. Phải được Chủ đầu tư xem xét lựa chọn và quyết định áp dụng trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở;

5. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khi có tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam thuộc lĩnh vực liên quan phải sử dụng tiêu chuẩn của Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cần được Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành chấp thuận.

Điều 6. Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Người quyết định đầu tư

Người quyết định đầu tư xem xét và có thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoà đáp ứng nguyên tắc và điều kiện tại Điều 3 và Điều 5 của Quy chế này.

2. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trực tiếp ra văn bản chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong các trường hợp sau:

a) Đối với công trình theo quy định tại khoản 5 Điều 5 của Quy chế này, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài thuộc lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp (trừ các công trình công nghiệp do Bộ Công nghiệp quản lý), công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

b) Các công trình áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có nội dung hướng dẫn kỹ thuật chưa được đề cập trong các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

3. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trực tiếp xem xét, ra văn bản chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 5 của Quy chế này cho các công trình xây dựng chuyên ngành và gửi hồ sơ chấp thuận về Bộ Xây dựng để phối hợp quản lý, cụ thể như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Các công trình thuỷ lợi, đê điều;

b) Bộ Giao thông vận tải: Các công trình giao thông;

c) Bộ Công nghiệp: Các công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

Chương 3:

XEM XÉT CHẤP THUẬN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI

Điều 7. Hồ sơ đăng ký áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Hồ sơ đăng ký áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài do chủ đầu tư lập bao gồm:

1. Công văn gửi Người quyết định đầu tư hoặc Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành đề nghị xem xét, chấp thuận cho áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài vào xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Danh mục mã số hiệu và nội dung các tiêu chuẩn nước ngoài kèm theo, trong đó bao gồm:

a) Bản tiếng nước ngoài

b) Bản dịch ra tiếng Việt.

3. Bản thuyết minh về việc áp dụng các tiêu chuẩn trên, trong đó nêu rõ:

a) Lý do, mục đích, nội dung áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài;

b) Phân tích sự đáp ứng các điều kiện theo Điều 5 của Quy chế này và kiến nghị kèm theo nếu có.

Điều 8. Xem xét chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định và quyết định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài theo thẩm quyền và phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này. Trường hợp không đủ năng lực về chuyên môn thì thuê tư vấn thẩm tra trước khi ra văn bản .

2. Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng của các Bộ là Vụ Khoa học Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổ chức xem xét thẩm định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài, trình lãnh đạo Bộ/ hoặc được uỷ quyền của lãnh đạo Bộ ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài vào công trình xây dựng tại Việt Nam.

3. Khi hồ sơ chưa đầy đủ điều kiện xem xét thẩm định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Cơ quan đầu mối có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

4. Thời hạn Cơ quan đầu mối có văn bản chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

5. Lệ phí thẩm định và chi phí thẩm tra áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được trích từ nguồn kinh phí của dự án.

6. Người quyết định đầu tư, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khi ra văn bản chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho cơ sở cần gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học Công nghệ) một bộ hồ sơ gồm: văn bản chấp thuận, danh mục và các tiêu chuẩn được áp dụng (bản tiếng nước ngoài và bản dịch ra tiếng Việt) để tổng hợp theo dõi, quản lý.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Kiểm tra việc áp dụng

Người quyết định đầu tư hoặc Cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc áp dụng tiêu chuẩn. Chủ đầu tư các công trình áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có trách nhiệm báo cáo trung thực và đầy đủ về tình hình áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài tại đơn vị mình khi được kiểm tra.

Khi phát hiện việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài vi phạm Quy chế này, Người quyết định đầu tư hoặc Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản tạm thời đình chỉ việc áp dụng tiêu chuẩn và yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp khắc phục các vi phạm.

Điều 10. Xử lý chuyển tiếp

Các công trình và dự án đầu tư xây dựng đã có văn bản chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của Bộ Xây dựng trước ngày có hiệu lực của Quy chế này được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận ghi tại văn bản đã chấp thuận. Các phát sinh mới cần bổ sung của các công trình, dự án nêu trên và các công trình, dự án đầu tư xây dựng mới, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực sẽ triển khai thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này thay thế các quy định trong Thông tư số 07/1999/TT-BXD ngày 23/9/1999 của Bộ Xây dựng về "Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng".

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No.09/2005/QD-BXD

Hanoi, April 7th, 2005

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON APPLICATION OF FOREIGN CONSTRUCTION STANDARDS TO CONSTRUCTION ACTIVITIES IN VIETNAM

THE MINISTER OF CONSTRUCTION

- Pursuant to the Governments Decree No.36/2003/ND-CP of 4th April 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the Ministry of Construction;
- Pursuant to the Governments Decree No.209/2004/ND-CP of 16th December 2004 on the management of the quality of construction works;
- At the proposals of the director of the Science and Technology Department and the legal Department,

DECIDES:

Article 1: To promulgate together with this Decision the Regulation on application of foreign construction standards to construction activities in Vietnam.

Article 2: This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the provisions in the Construction Ministrys Circular No.07/1999/TT-BXD of September 1999, guiding the management and application of construction standards and technical norms.

Article 3: The director of the Office, the director of the Science and Technology Department and the director of the Legal Department, of the Ministry, the presidents of the provincial/municipal Peoples Committees, the directors of the provincial/municipal Construction Services, and the heads of the concerned agencies and units shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2005/QĐ-BXD về Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.949
DMCA.com Protection Status