Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành: 22/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2021/-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cNghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dn cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh
y, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- LĐVP; các CV;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quyết định này quy định chi tiết thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng; quy mô, chiều cao tối đa, thời gian tồn tại công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng không quy định tại quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình như sau:

a) Công trình xây dựng cấp I, cấp II.

b) Công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý

c) Công trình xây dựng cấp I, cấp II trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại các Quyết định:

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đợt 1).

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 về việc công nhận các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh.

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc công nhận các tuyến, trục đường phố chính tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đợt 2).

Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 về việc công nhận các tuyến, trục đường phố chính tại các đô thị trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc công nhận các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Các Quyết định khác của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

d) Công trình biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

đ) Công trình cụ thể được xác định trong đồ án quy hoạch chung đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án đầu tư đã được UBND tỉnh quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

2. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình trong phạm vi ranh giới đất được giao quản lý (trừ công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị và các công trình còn lại thuộc địa bàn do mình quản lý (trừ công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này).

Điều 3. Quy mô, thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Quy mô xây dựng công trình:

a) Diện tích xây dựng và mật độ xây dựng không vượt quá quy định tại đồ án quy hoạch phân khu, diện tích xây dựng theo công trình hiện trạng (đối với khu đất hiện trạng đã có công trình).

b) Tầng cao 01 tầng; hạn chế tối đa thay đổi địa hình hiện trạng.

c) Chiều cao tối đa 7,5 m.

2. Vật liệu xây dựng công trình: không sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, khuyến khích sử dụng vật liệu kết cấu nhẹ (cấu kiện lắp ghép, tiền chế,...) đảm bảo phù hp với thời hạn tồn tại của công trình, đồng thời đảm bảo an toàn chịu lực theo quy định.

3. Thời gian tồn tại công trình được cấp giấy phép có thời hạn: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật để triển khai thực hiện.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241