Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Cường
Ngày ban hành: 20/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

H­ưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, THỊ XÃ HƯNG YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH H­ƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số 91/1994/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý nhà, công trình hạ tầng đô thị và sử dụng nhà;

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về nhà đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 17/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hưng Yên là đô thị loại III;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 29/TTr-SNV ngày 25/01/2008 về việc thành lập Đội Trật tự đô thị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hưng Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Trật tự đô thị, trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hưng Yên.

Đội Trật tự đô thị là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Đặt tại Công ty Thị chính thị xã Hưng Yên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

1- Chức năng:

Đội Trật tự đô thị có chức năng kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất để Uỷ ban nhân dân thị xã xử lý các vi phạm vượt quá thẩm quyền của Đội trong các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, đất đai, trật tự đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường, công viên cây xanh theo quy định của pháp luật.

Đội Trật tự đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thị xã Hưng Yên và theo sự hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Quản lý đô thị.

2- Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1- Hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định của Nhà nước và thị xã về trật tự đô thị. Phối hợp với UBND các xã, phường và các tổ chức thanh tra khác thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác trật tự đô thị, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan về lĩnh vực trật tự đô thị theo thẩm quyền.

2.2- Kiểm tra việc thực hiện giữ gìn trật tự đô thị, nếu phát hiện ra những việc thực hiện sai quy định cần kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trường hợp các tổ chức, công dân vi phạm về lĩnh vực trật tự đô thị thì lập biên bản xác định lỗi vi phạm để xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trên các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch xây dựng;

- Đất đai;

- Trật tự đô thị;

- Sử dụng khai thác công trình hạ tầng - kỹ thuật;

- Vệ sinh, môi trường, công viên, cây xanh.

2.3- Giúp Uỷ ban nhân dân thị xã trong việc phối hợp với các ngành chức năng quản lý về các vấn đề: Người lang thang, xin ăn, người tâm thần sinh sống nơi công cộng.

2.4- Tham mưu đề xuất các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo quy định hành chính tại khoản 3.1 trình UBND thị xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền, theo dõi việc thực hiện Quyết định của UBND thị xã đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành, đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã không tự giác chấp hành, phối hợp với các cơ quan chức năng tạm giữ người tham gia thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính để xác minh tình tiết quan trọng làm căn cứ giúp UBND thị xã quyết định các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

2.5- Được xử phạt các vi phạm hành chính theo thẩm quyền về lĩnh vực giữ gìn trật tự đô thị.

2.6- Giúp UBND thị xã hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổ quản lý trật tự đô thị xã, phường. Hỗ trợ UBND xã, phường thực hiện cưỡng chế khi có yêu cầu.

2.7- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thị xã giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế.

1- Tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Đội gồm: Đội trưởng và 01 Đội phó.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật Đội trưởng, Đội phó theo quy định hiện hành.

2- Biên chế:

Biên chế của Đội Trật tự đô thị do UBND tỉnh giao hàng năm tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của Đội Trật tự đô thị.

Năm 2008 giao biên chế là 04 người (trong đó có Đội trưởng và 01 Đội phó).

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Hưng Yên và Đội trưởng Đội Trật tự đô thị có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/03/2008 về thành lập Đội Trật tự đô thị, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.866

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9