Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về Quy định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết Trung ương 7 và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 07/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO NGHỊ QUYẾT TW7 VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 04/11/2008 của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “nông nghiệp, nông dân và nông thôn”;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết TW7 và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết TW7; Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 về việc sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 ban hành Quy chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết Trung ương VII trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KHĐT,Bộ Xây dựng, Bộ GTVT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Phòng nghiên cứu;
- Lưu: VT, 5.04.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

QUY ĐỊNH

QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO NGHỊ QUYẾT TW7 VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /2012/QĐ-UBND, ngày 07/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu:

1. Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống GTNT gắn với công tác thủy lợi để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết TW7.

Điều 2. Đối tượng hỗ trợ:

Các công trình đường, cầu, cống (xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo) thuộc các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm xã, đường liên ấp do UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý theo phân cấp và nằm trong kế hoạch hoặc quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quy định về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:

Các công trình, dự án GTNT khi đầu tư xây dựng cần phải đáp ứng các yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

1. Đường liên xã (đường cấp AH) là đường nối trung tâm hành chính xã với quốc lộ, tỉnh lộ hoặc đường liên xã khác (gọi chung là đường đến trung tâm xã), đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường ôtô cấp VI (mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m, có 1 làn xe) được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

2. Đường liên ấp là đường nối giữa các ấp, khóm, các điểm dân cư là đường giao thông nông thôn phục vụ cho nhân dân ở ấp, khóm, các ấp, khóm lân cận đi lại thường xuyên. Yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn đường cấp A hoặc B, cụ thể như sau:

- Đường cấp A : chủ yếu phục vụ cho các phương tiện giao thông cơ giới loại trung có mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 5m (trong điều kiện khó khăn hoặc trong bước đầu phân kỳ xây dựng thì mặt đường rộng 3m, nền đường rộng 4m), được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

- Đường cấp B : chủ yếu phục vụ cho các phương tiện giao thông thô sơ có mặt đường rộng 3m, nền đường rộng 4m (trong điều kiện khó khăn hoặc trong bước đầu phân kỳ xây dựng thì mặt đường rộng 2,5m, nền đường rộng 3,5m), được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

3. Đường liên xóm là đường nối giữa các hộ gia đình (đường chung của liên gia) trong cùng điểm dân cư nối với mạng lưới giao thông chung (đường ấp, đường xã, đường huyện, tỉnh lộ, quốc lộ). Yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn đường cấp B hoặc cấp C, cụ thể như sau:

- Đường cấp B: Đường liên xóm có mặt đường rộng 3m, nền đường rộng 4m (trong điều kiện khó khăn hoặc trong bước đầu phân kỳ xây dựng thì mặt đường rộng 2,5m, nền đường rộng 3,5m), đường được trải bằng một trong những loại vật liệu như đá dăm, lát gạch, bê tông xi măng…

- Đường cấp C: Đường liên xóm có mặt đường rộng 2m, nền đường rộng 3m, đường được trải bằng một trong những loại vật liệu như đá dăm, lát gạch, cát sỏi… đảm bảo xe 2 bánh lưu thông được cả 2 mùa mưa, nắng.

4. Đường trục chính nội đồng là đường chính nối từ đồng ruộng đến khu dân cư. Yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn đường cấp B hoặc cấp C, cụ thể như sau:

- Đường cấp B: có mặt đường rộng 3m, nền đường rộng 4m (trong điều kiện khó khăn hoặc trong bước đầu phân kỳ xây dựng thì mặt đường rộng 2,5m, nền đường rộng 3,5m), đường được trải bằng một trong những loại vật liệu như đá dăm, lát gạch, bê tông xi măng…

- Đường cấp C: có mặt đường rộng 2m, nền đường rộng 3m, đường được trải bằng một trong những loại vật liệu như đá dăm, lát gạch, cát sỏi… đảm bảo xe 2 bánh lưu thông được cả 2 mùa mưa, nắng.

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường, nền đường, mặt đường và các công trình trên đường theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

6. Cao trình tim đường: từ +2,2m đến +2,5m.

Điều 4. Quy trình thủ tục đầu tư:

Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng phải tuân thủ đầy đủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện cần phải thoả thuận với ngành giao thông về sự phù hợp theo quy hoạch, quy mô và yêu cầu kỹ thuật … trước khi trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành; hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của ngành cho các địa phương để phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý toàn diện quá trình đầu tư xây dựng công trình, dự án GTNT (như các công trình của huyện, thành phố quản lý); tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định; đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đạt hiệu quả đầu tư; sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

3. Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về Quy định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết Trung ương 7 và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190