Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 223/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 223/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 08/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 223/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI CỔ NHUẾ - XUÂN ĐỈNH, HUYỆN TỪ LIÊM – TỶ LỆ 1/500 (TẠI Ô ĐẤT CÓ KÝ HIỆU OCT4, CC1 VÀ CC2)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 49/2002/QĐ-UB ngày 1/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm Hà Nội tỷ lệ 1/500;
Căn cứ Quyết định số 50/2002/QĐ-UB ngày 1/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm Hà Nội tỷ lệ 1/500;
Căn cứ Quyết định số 8333/QĐ-UB ngày 3/12/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh;
Căn cứ Quyết định số 6527/QĐ-UB ngày 29/10/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Tờ trình số 1793/TTr-QHKT ngày 24 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

1. Địa điểm: Xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh – huyện Từ Liêm, Hà Nội.

2. Phạm vi điều chỉnh: Tại 3 ô đất có ký hiệu OCT4, CC1 và CC2.

3. Nội dung điều chỉnh:

3.1. Nguyên tắc: Việc điều chỉnh cục bộ các chỉ tiêu quy hoạch tại 3 ô đất có ký hiệu OCT4, CC1 và CC2 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Không làm thay đổi chức năng sử dụng đất theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 49/2002/QĐ-UB ngày 1/4/2002.

- Tuân thủ ranh giới, mốc giới và diện tích ô đất theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 49/2002/QĐ-UB ngày 1/4/2002.

- Quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư phải điều chỉnh các chỉ tiêu tính toán về hạ tầng kỹ thuật theo quy định để khớp nối phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cả Khu đô thị theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Ngoài 3 ô đất điều chỉnh nêu trên và các ô đất có ký hiệu OTT1, OTT2, CC3 và CC4 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ tại công văn số 1147/UB-XDĐT ngày 1/4/2005, các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 49/2002/QĐ-UB ngày 1/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 6527/QĐ-UB ngày 29/10/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.2. Phê duyệt các chỉ tiêu điều chỉnh như sau:

KÝ HIỆU Ô ĐẤT

CHỨC NĂNG Ô ĐẤT

DANH MỤC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

THEO QUYẾT ĐỊNH ĐÃ PHÊ DUYỆT

CHỈ TIÊU PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

CC1

Quản lý hành chính và dịch vụ văn hóa

- Diện tích đất

- Diện tích xây dựng

- Diện tích sàn

- Tầng cao trung bình

- Mật độ xây dựng

- Hệ số sử dụng đất

3.682 m2

1.510 m2

5.042 m2

3,3 tầng

41%

1,4 lần

3.682 m2

1.459 m2

12.947 m2

8,87 tầng

39,6%

3,5 lần

Đảng ủy, UBND phường, Công an phường, sinh hoạt văn hóa …

CC2

Dịch vụ thương mại tổng hợp

- Diện tích đất

- Diện tích xây dựng

- Diện tích sàn

- Tầng cao trung bình

- Mật độ xây dựng

- Hệ số sử dụng đất

4.230 m2

1.510 m2

5.042 m2

3,3 tầng

35,7%

1,2 lần

4.230 m2

1.534 m2

13.725 m2

8,95 tầng

36,2%

3,24 lần

 

OCT4

Nhà ở cao tầng

- Diện tích đất

- Diện tích xây dựng

- Diện tích sàn

- Tầng cao trung bình

- Mật độ xây dựng

- Hệ số sử dụng đất

- Số hộ

8.256 m2

3.069 m2

22.101 m2

7,2 tầng

37,2%

2,7 lần

136 căn

8.256 m2

2.993 m2

29.460 m2

9,8 tầng

36,2%

3,56 lần

136 căn

Trong đó 2.993 m2 tầng 1 dành để xe + dịch vụ công cộng

Điều 2.

- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/500 (tại 3 ô đất có ký hiệu OCT4, CC1 và CC2) phù hợp với Quyết định này trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; Phê duyệt và ban hành Điều chỉnh Điều lệ quản lý xây dựng theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/500 (tại 3 ô đất có ký hiệu OCT4, CC1 và CC2).

- Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý việc xây dựng quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính; Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm; Chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế; Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ Xây dựng, KH&ĐT, Tài nguyên & môi trường.
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP.
- Các đ/c PCT UBND TP.
- Các PVP, TH, NN, XD, Xn ;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249