Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị loại V đối với các thị trấn: Mađaguôi, huyện Đạ Huoai; Cát Tiên, huyện Cát Tiên; Di Linh, huyện Di Linh; Lạc Dương, huyện Lạc Dương; Thạnh Mỹ và D'ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 97/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 15/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI VÀ CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ LOẠI V ĐỐI VỚI CÁC THỊ TRẤN: MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI; CÁT TIÊN, HUYỆN CÁT TIÊN; DI LINH, HUYỆN DI LINH; LẠC DƯƠNG, HUYỆN LẠC DƯƠNG; THẠNH MỸ VÀ D'RAN, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ vè việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính các thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 3159/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận đô thị loại V đối với 06 thị trấn:

1. Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai:

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 13,5 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 8,2 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 43,4 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 4,8 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 78,4 điểm (tối thiểu 70/100 điểm).

2. Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên:

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 14,2 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 7,9 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 3,6 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 43,0 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 6,8 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 79,0 điểm (tối thiểu 70/100 điểm).

3. Thị trấn Di Linh, huyện Di linh:

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 12,7 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 9,7 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 5,0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 49,4 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 6,7 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 87,0 điểm (tối thiểu 70/100 điểm).

4. Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương:

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 13,0 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 7,6 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 45,4 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 5,7 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 75,2 điểm (tối thiểu 70/100 điểm).

5. Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương:

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 11,0 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 8,7 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 5,0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 46,7 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 8,2 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 86,8 điểm (tối thiểu 70/100 điểm).

6. Thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương:

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 9,0 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 9,1 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 44,0 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 6,5 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 73,1 điểm (tối thiểu 70/100 điểm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục ban hành Quyết định công nhận đô thị loại V cho các thị trấn nêu trên.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị loại V đối với các thị trấn: Mađaguôi, huyện Đạ Huoai; Cát Tiên, huyện Cát Tiên; Di Linh, huyện Di Linh; Lạc Dương, huyện Lạc Dương; Thạnh Mỹ và D'ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104