Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 67/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-ND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ MỸ THO ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng th phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia, giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chí đô thị loại I thuộc tỉnh vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đ án đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đ án đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang theo Tờ trình số 215/TTr- UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao y ban nhân dân tỉnh lập các thủ tục trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chỉ đạo y ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đề ra giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
-
Các y ban của Quốc hội;
-
Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
-
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
-
Vụ IV (VP Chính phủ);
-
Vụ Công tác phía Nam (VPQH);
-
Cơ quan TT. Bộ Nội vụ;
- Ủ
y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
ĐB.Quốc hội đơn vị tỉnh;
-
ĐB.HĐND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành tỉnh;
-
TT. HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã;
-
Báo Ấp Bắc;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT.

 

 
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.095

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239