Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 67/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 67/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lương Ngọc Bính
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2013/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ BA ĐỒN VÀ 06 PHƯỜNG TRỰC THUỘC THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn và Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg , ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5838/VPCP-NC ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương thành lập thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Qua xem xét Tờ trình số 1049/TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (có Đề án kèm theo) với các nội dung chính sau:

1. Thành lập thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình

Thành lập thị xã Ba Đồn trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Ba Đồn và các xã: Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Văn).

Thị xã Ba Đồn có 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Ba Đồn: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tuyên Hóa; Nam giáp huyện Bố Trạch; Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

2. Thành lập 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

a) Thành lập phường Ba Đồn trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Ba Đồn.

- Phường Ba Đồn có 200,81 ha diện tích tự nhiên và 10.357 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Ba Đồn: Đông giáp phường Quảng Thọ và phường Quảng Thuận; Tây giáp phường Quảng Phong; Nam giáp phường Quảng Thuận; Bắc giáp phường Quảng Long.

b) Thành lập phường Quảng Long trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quảng Long.

- Phường Quảng Long có 911,61 ha diện tích tự nhiên và 7.011 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Long: Đông giáp phường Quảng Thọ và huyện Quảng Trạch; Tây giáp phường Quảng Phong và huyện Quảng Trạch; Nam giáp phường Ba Đồn; Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

c) Thành lập phường Quảng Phong trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quảng Phong.

- Phường Quảng Phong có 470,04 ha diện tích tự nhiên và 6.705 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Phong: Đông giáp phường Ba Đồn; Tây giáp xã Quảng Hải và huyện Quảng Trạch; Nam giáp xã Quảng Lộc; Bắc giáp phường Quảng Long và huyện Quảng Trạch.

d) Thành lập phường Quảng Thọ trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quảng Thọ.

- Phường Quảng Thọ có 916,74 ha diện tích tự nhiên và 13.788 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Thọ: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Ba Đồn, phường Quảng Long, phường Quảng Thuận; Nam giáp phường Quảng Phúc; Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

đ) Thành lập phường Quảng Thuận trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quảng Thuận.

- Phường Quảng Thuận có 771,08 ha diện tích tự nhiên và 8.628 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Thuận: Đông giáp phường Quảng Phúc; Tây giáp phường Ba Đồn, xã Quảng Văn; Nam giáp huyện Bố Trạch; Bắc giáp phường Quảng Thọ và phường Ba Đồn.

e) Thành lập phường Quảng Phúc trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quảng Phúc.

- Phường Quảng Phúc có 1.435,46 ha diện tích tự nhiên và 10.114 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Phúc: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Quảng Thuận; Nam giáp huyện Bố Trạch; Bắc giáp phường Quảng Thọ.

3. Sau khi thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường trực thuộc

- Thị xã Ba Đồn có 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc và 10 xã: Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Lộc, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Sơn.

- Huyện Quảng Trạch còn lại 45.070,22 ha diện tích đất tự nhiên và 95.542 nhân khẩu; có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quảng Châu, Quảng Hợp, Cảnh Hóa, Quảng Tùng, Quảng Đông, Cảnh Dương, Quảng Kim, Quảng Hưng, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Phú, Quảng Trường, Phù Hóa, Quảng Thanh, Quảng Liên, Quảng Tiến.

Trung tâm hành chính huyện Quảng Trạch đóng trên địa bàn xã Quảng Phương.

Địa giới hành chính huyện Quảng Trạch: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tuyên Hóa; Nam giáp thị xã Ba Đồn; Bắc giáp huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tỉnh Quảng Bình có 806.526,67 ha diện tích tự nhiên và 856.225 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và 06 huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.693
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228