Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 57/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019

Số hiệu: 57/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019; gồm 16 tuyến đường, cụ thể:

1. Khu phố An Ninh: 2 tuyến đường;

2. Khu phố An Bình: 3 tuyến đường;

3. Khu phố An Phong: 2 tuyến đường;

4. Khu phố An Phú: 3 tuyến đường;

5. Khu phố An Hòa: 6 tuyến đường.

(Có Đề án đặt tên đường kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ VHTT&DL;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh uỷ (b/cáo); TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, ĐĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

ĐỀ ÁN

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)

I. Sự cần thiết đặt tên đường

Thị trấn Ngô Mây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Phù Cát, là trung tâm thương mại, dịch vụ của huyện, tập trung các cơ sở y tế khám, chữa bệnh và hệ thống trường học đảm bảo giảng dạy đầy đủ các cấp học ở bậc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Đời sống kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội phát triển, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Đô thị thị trấn ngày càng được chỉnh trang, mở rộng, cơ sở hạ tầng hàng năm tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Các tuyến đường nội thị được hình thành, nâng cấp, mở rộng, một số tuyến đường chính được thảm nhựa, còn lại đa số là đường bê tông xi măng và cấp phối, đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn.

Thị trấn Ngô Mây có 02 tuyến đường huyết mạch là đường 3 tháng 2 và đường Quang Trung; ngoài ra, hiện tại có hơn 80 tuyến đường nội thị người dân đang sử dụng, đảm bảo quy hoạch giao thông đô thị đã được phê duyệt, trong đó có 29 tuyến đường đã có tên và số nhà được người dân sử dụng ổn định.

Trong những năm qua, thị trấn Ngô Mây đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; trong đó hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và các công trình công cộng từng bước được đầu tư, hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Theo quy hoạch phát triển đô thị, nhiều tuyến đường được xây dựng mới, sắp xếp dân cư ổn định. Tuy nhiên, tình trạng các tuyến đường chưa có tên tồn tại trong một thời gian dài, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị và giao dịch của nhân dân; do đó, việc đặt tên đường đối với khu vực đô thị là rất cần thiết.

II. Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

2. Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

3. Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Ngô Mây và vùng phụ cận, huyện Phù Cát đến năm 2025.

III. Nguyên tắc đặt tên đường

Đề án đặt tên đường thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát tuân theo những nguyên tắc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nói trên, cụ thể như sau:

- Tất cả các tuyến đường tại thị trấn Ngô Mây được xây dựng theo quy hoạch đô thị, các tuyến chính trong các khu dân cư sử dụng ổn định thì được xem xét đặt tên.

- Việc đặt tên đường được xem xét về tính khoa học, tính lịch sử, tính văn hóa, ổn định lâu dài và đúng quy định.

- Căn cứ vào vị trí, cấp độ quy mô của các tuyến đường để đặt tên tương xứng với công lao, công trạng của danh nhân, ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và phù hợp với các tuyến đường đã có tên.

- Các tên gọi được tham khảo từ Ngân hàng dữ liệu tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Định. Ngoài ra, việc lựa chọn đặt tên đường phải quan tâm đến các yếu tố tâm lý, tình cảm của nhân dân, nhất là tên phải dễ nhớ, dễ gọi, quen gọi.

IV. Số tuyến đường đặt tên

Căn cứ thực tế quy hoạch, lý trình mỗi tuyến đường và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019 là 16 tuyến đường thuộc 05 khu dân cư, cụ thể:

1. Khu phố An Ninh: 2 tuyến đường;

2. Khu phố An Bình: 3 tuyến đường;

3. Khu phố An Phong: 2 tuyến đường;

4. Khu phố An Phú: 3 tuyến đường;

5. Khu phố An Hòa: 6 tuyến đường.

V. Danh sách tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019

STT

Lý trình

Chiều dài (m)

Lộ giới (m)

Lòng đường

(m)

Vỉa hè 2 bên

(m)

Tên đường

I. Khu phố An Ninh, thị trấn Ngô Mây: 02 tuyến đường.

1

Cuối đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Chí Thanh (nhà ông Hòa)

498

12

6

3

Nguyễn Du

(1765-1820)

Nghi Xuân, Hà Tĩnh

2

Từ nhà ông Võ Văn Lộc đến đường 3/2 (nhà Hà Đức Trang)

415

14

7

3,5

Tôn Thất Tùng

(1912-1982)

Thừa Thiên Huế

II. Khu phố An Bình, thị trấn Ngô Mây: 03 tuyến đường.

1

Đường Đào Tấn (nhà ông Ngô Thanh Hùng) đến đường Trần Hưng Đạo (nhà ông Mỹ)

700

20-12

10-6

5-3

Nguyễn Trung Trực

(1838-1868)

Phù Cát, Bình Định

2

Từ nhà ông Ngô Thanh Hùng đến đường Lê Thánh Tông (nhà ông Bửu)

495

11

6

2,5

Tăng Bạt Hổ

(1858-1906)

Hoài Ân, Bình Định

3

Từ đường Nguyễn Chí Thanh (nhà ông Lâm) đến đường Ngô Lê Tân (nhà ông Thất)

460

16

8

4

Lê Đức Cường

(1948-1967)

Phù Cát, Bình Định

III. Khu phố An Phong, thị trấn Ngô Mây: 02 tuyến đường

1

Từ đường phía Đông khu dân cư An Phong đến đường Quang Trung (Công an thị trấn Ngô Mây)

640

14

7

3,5

Trần Quang Diệu

(1746-1802)

Quảng Nam

2

Đường Khu dân cư An Phong đến giáp đường 3/2

440

14

7

3,5

Bùi Thị Xuân

(1752-1802)

Tây Sơn, Bình Định

IV. Khu phố An Phú, thị trấn Ngô Mây: 03 tuyến đường.

1

Đường phía Đông đường sắt (từ đường Lê Hoàn số nhà 10 đến giáp đường Trần Hưng Đạo)

950

14

7

3,5

Núi Bà

(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ) Phù Cát, Bình Định

2

Đường Mặt trận cũ (từ đường Quang Trung đến giáp đường sắt)

175

11

6

2,5

Biên Cương

(1929-1968)

Hoài Nhơn, Bình Định

3

Từ đường Quang Trung đến phía Đông đường sắt (đường phía Nam UBND huyện)

175

14

7

3,5

Đào Tấn

(1845-1907)

Tuy Phước, Bình Định

V. Khu phố An Hòa, thị trấn Ngô Mây: 06 tuyến đường.

1

Từ nhà bà Mai đi đường phía Bắc Cụm công nghiệp Gò Mít đến nhà thầy Hiền

665

18-11

9-6

4,5-2,5

Hòn Chè

(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ)

Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định

2

Từ đường Trần Hưng Đạo (cà phê Hương Cát) đến giáp đường Nam Cụm công nghiệp Gò Mít

790

18

9

4,5

Mai Xuân Thưởng

(1860-1887)

Tây Sơn, Bình Định

3

Từ đường Trần Hưng Đạo - giáp đường phía Bắc Cụm công nghiệp Gò Mít

150

17

8

4,5

Lý Tự Trọng

(1914-1931)

Thạch Hà, Hà Tĩnh

4

Từ đường phía Bắc Cụm công nghiệp Gò Mít đến giáp đường phía Nam Cụm công nghiệp Gò Mít

580

17

9

4

Trần Cao Vân

(1866-1916)

Điện Bàn, Quảng Nam

5

Từ đường Lê Hoàn đến đường Trần Hưng Đạo

930

18

9

4,5

Hội Sơn

(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ)

Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định

6

Từ đường Trần Hưng Đạo đến nhà ông Sắt

200

18

9

4,5

Phạm Cần Chính

(Phù Cát, Bình Định)

 

Tổng cộng: 16 tuyến đường./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253