Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đô thị loại 3 Hà Tĩnh

Số hiệu: 47/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 15/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

MỘT SỐ CƠ CH, CHÍNH SÁCH TO NGUN LC XÂY DNG TH XÃ K ANH ĐT TIÊU CHÍ ĐÔ TH LOI III VÀO NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III vào năm 2020; báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu

Tạo điều kiện để thị xã Kỳ Anh có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Cơ chế này quy định tỷ lệ phân bổ cho các cấp ngân sách từ Nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và áp dụng cho các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tác động đến việc thực hiện các tiêu chí đô thị loại III của thị xã Kỳ Anh.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan có chức năng quản lý về đất đai và các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Một số chế, chính sách đặc thù đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

1. Đối với tiền sử dụng đất các khu vực phải đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đất các khu tái định cư, áp dụng tỷ lệ điều tiết:

a) Phát sinh trên địa bàn xã: Ngân sách tỉnh 20%; ngân sách thị xã và ngân sách xã 80%;

b) Phát sinh trên địa bàn phường: Ngân sách tỉnh 30%; ngân sách thị xã 70%;

c) Hỗ trợ lại 100% phần ngân sách tỉnh được hưởng (sau khi trừ Quỹ phát triển đất của tỉnh) cho thị xã số vượt thu so với kế hoạch của tỉnh giao thị xã thu hàng năm.

2. Đối với Quỹ đất còn lại phát sinh trên địa bàn xã: Ngân sách thị xã 20%; ngân sách xã 80%.

Điều 4. Quản lý và sử dụng nguồn thu

1. Đối với tiền sử dụng đất ở các khu vực phải đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đất các khu tái định cư quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 3, Kho bạc nhà nước thực hiện điều tiết theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết này.

2. Đối với số vượt thu so với kế hoạch của tỉnh giao thị xã Kỳ Anh thu hàng năm phần ngân sách tỉnh được hưởng từ tiền sử dụng đất (tại điểm c, khoản 1, Điều 3); thực hiện cấp hỗ trợ lại cho ngân sách thị xã Kỳ Anh theo quy định tại Nghị quyết này.

3. Nguồn thu được hình thành từ các cơ chế, chính sách này được sử dụng cho các nội dung liên quan đến việc hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III của thị xã Kỳ Anh, cụ thể như sau:

a) Chi cho công tác quy hoạch;

b) Chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;

c) Chi thanh toán các dự án công trình xây dựng cơ bản;

d) Trả nợ ứng, vay đầu tư xây dựng cơ bản;

đ) Chi hỗ trợ để xây dựng các hạng mục, công trình, dự án thực hiện từ nguồn huy động trong nhân dân, xã hội và nguồn lực khác.

4. Các khoản chi tại khoản 3 Điều này được thanh, quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quy định tại Nghị quyết này nếu khác với quy định tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì thực hiện theo Nghị quyết này.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND ngày 15/07/2017 về cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.030

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222