Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 43-NQ/TW 2019 xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 43-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 43-NQ/TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đà Nng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh. Kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh, tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 9,8%/năm, GRDP bình quân đầu người tăng 6,6 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, trong đó ngành Dịch vụ dẫn đầu về tỉ trọng và tốc độ tăng trưởng; dịch vụ thương mại, thông tin và truyền thông, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế đều phát triển với tốc độ cao; du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin được chú trọng phát triển. Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển ngày càng được phát huy.

Hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng và tương đối hiện đại. Chỉ số cạnh tranh, chỉ số phát triển con người được nâng lên; duy trì được vị trí tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành sớm mục tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội được duy trì ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; phát triển kinh tế - xã hội kết hp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước.

Tổ chức bộ máy cơ quan đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp lại; năng lực lãnh đạo, sức chiến đu của Đảng bộ được nâng lên. Các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô kinh tế của Đà Nẵng có tăng nhưng còn nhỏ, chỉ chiếm 1,55% GDP của cả nước; tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao. Kinh tế tập thể phát triển chậm; kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mới chủ yếu ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, chưa có nhiều dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, nhất là trong quy hoạch đô thị và sử dụng đất đai. Ô nhiễm môi trường gia tăng, xử lý chưa hiệu quả. Kết cấu hạ tầng còn thiếu tính đồng bộ, kết nối; chưa phát huy và thể hiện rõ nét vai trò là đô thị trung tâm, đầu tàu, động lực dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên. Sự liên kết, hp tác của thành phố với các địa phương trong vùng và cả nước chưa thường xuyên, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao. Một số dự án phát triển kinh tế - xã hội chưa gắn chặt với yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa phát huy được vai trò của tổ chức cơ sở đảng.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số ban, bộ, ngành Trung ương và Đà Nẵng chưa được quan tâm thường xuyên, thiếu quyết liệt. Một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng chậm được ban hành; một số rào cản, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời; chậm triển khai một số công trình, dự án trọng điểm; nguồn thu ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào đất đai. Ở một số nơi, một số khâu, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, hệ thống chính trị còn bất cập; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, một số giai đoạn còn yếu kém và có khuyết điểm lớn. Chất lượng cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác nghiên cứu, dự báo, tổng kết thực tiễn chưa được tiến hành thường xuyên, thiếu chủ động...

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Chiến lược và các chính sách phát trin thành phố Đà Nẵng được đặt trong tng th chiến lược phát trin kinh tế - xã hội của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Bc Trung Bộ và duyên hải miền Trung - Tây Nguyên; có s kết ni chặt chẽ với các cục tăng trưởng, các trung tâm phát triển, các thành phlớn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương; dựa trên việc khai thác và sdụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, nhất là về tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng kinh tế biển, vị trí địa kinh tế và địa chiến lược quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong vùng và cnước.

- Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng phải trên cơ sở đối mới căn bản mô hình phát trin kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát trin theo chiều rộng một cách hợp lý; phát huy mạnh mvai trò của các thành phần kinh tế; coi nguồn lực trong nước là nền tảng và quyết định, nguồn lực nước ngoài là quan trọng. Nhận diện và phát huy tốt các động lực tăng trưởng mới, nht là việc xây dựng chính quyền đô thị và phát trin kinh tế tư nhân, đy mạnh và phát huy hiệu qukết nối, liên kết vùng, ứng dụng công nghệ cao, đi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

- Phát trin thành phĐà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sc riêng; phát trin kinh tế nhanh và bền vng, coi việc nâng chất lượng cuộc sống ca người dân đạt mức cao là nhiệm vụ trung tâm; tập trung phát triển 3 trụ cột chính: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế bin; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyn biển, đảo, trật tự, an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, tự lực tự cường của người Đà Nng. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, vng vàng đưa thành phố phát triển đi lên nhanh và mạnh hơn, vng chắc hơn.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu đến năm 2030

- Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong nhng trung tâm kinh tế - xã hội lớn ca cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tchức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chui đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

- Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Tốc độ tăng bình quân GRDP trên 12%/năm; dịch vụ 12,5 - 13,5%/năm; công nghiệp 11,5 - 12,5%/năm; nông nghiệp 4 - 5%/năm. Các lĩnh vực công nghệ cao đóng góp hơn 10% tng sản phẩm trên địa bàn của thành phố. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2% của cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 15%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính xếp hạng trong top 3 của cả nước.

+ Đến năm 2030: Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.700 USD; tỉ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn của Đà Nẵng so với cả nước đạt trên 2%; cơ cấu kinh tế: Ngành dịch vụ 62 - 65%, công nghiệp và xây dựng 28 - 30%, nông nghiệp 1 - 2%; quy mô dân số đạt khoảng 1,5 triệu người; giải quyết việc làm mới hằng năm trên 3,5 vạn lao động; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất không vượt quá 5,0 lần; người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, đặc biệt an toàn trước thiên tai; bảo đảm 100% nước thải nguy hại được xử lý; độ che phủ rừng đạt khoảng 45%.

2.2. Tầm nhìn đến năm 2045

Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về phát triển kinh tế

- Thực hiện tốt tiến trình đi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung đầu tư phát trin mạnh các ngành kinh tế bin gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; phát triển hiện đại hóa các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ bin, du lịch, thương mại, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh và kết nối cao với các trung tâm dịch vụ quốc tế trong khu vực ASEAN và thế giới. Tăng cường xúc tiến đăng cai tchức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế.

- Có chính sách ưu tiên nguồn lực, chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn của thành phố: (1) Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưng; (2) Cảng bin, hàng không gn với dịch vụ logistics; (3) Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; (4) Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; (5) Sản phm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

- Có chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế bin, hình thành chui cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm của Đà Nẵng.

- Xây dựng và phát triển khu công nghệ cao của thành phố trở thành khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Nghiên cứu, xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia tại thành phố Đà Nẵng với vai trò là hạt nhân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

- Đy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; chú trọng các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị kinh tế cao phục vụ đô thị và du lịch. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó vi biến đi khí hậu, nước bin dâng, bảo vmôi trường, sinh thái.

- Tập trung tháo gcác vướng mc, khắc phục hậu quả liên quan đến các vi phạm về quản lý đất đai theo các kết luận của cấp có thm quyền, bảo đảm quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, nguồn thu ngân sách nhà nước. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; chủ động thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư PPP, BOT, BT; có cơ chế huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

- Chú trọng đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối miền Trung - Tây Nguyên, phát triển hành lang kinh tế Đông Tây, Tiểu vùng Mê Công. Kết nối hệ thống giao thông thành phố Đà Nẵng với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực, trọng tâm là: Xây dựng cảng Liên Chiểu, mở rộng và chuyển đi cảng Tiên Sa, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, di dời ga đường sắt và phát triển đô thị, dự án phối hp với tỉnh Quảng Nam, mở rộng cửa khẩu Đắc Ốc thành cửa khẩu quốc tế, nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hành lang kinh tế Đông Tây 2 (Quốc lộ 14D), mở rộng Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, khơi thông sông Cổ Cò và hệ thống hạ tầng đường thủy, xây dng Khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ, phát triển dịch vụ công ích với công nghệ hiện đại, chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm tính kết nối, liên kết vùng, trong đó thành phố Đà Nẵng là đô thị hạt nhân của chuỗi các đô thị Huế - Đà Nẵng - Chu Lai Kỳ Hà - Dung Quất (Vạn Tường) - Quy Nhơn; hình thành vùng đô thị Đà Nẵng, bao gồm Chân Mây (Lăng Cô) - Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An - Nam Hội An; quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Rà soát lại quy hoạch phát triển không gian đô thị; quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập, phát huy vai trò, vị trí trung tâm của Đà Nẵng.

- Chú trọng công tác quản lý đô thị, tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và phát trin bản sắc đặc trưng của đô thị biển - sông - núi, bảo đảm các tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng thành phố thông minh; Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường, Chương trình hành động về thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nghiên cứu mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng Tây và Tây Bắc theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh; đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển khu trung tâm thành phố theo hướng mô hình đô thị nén hiện đại.

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh hạt nhân của thành phố Đà Nẵng và lợi thế vùng; tạo sự thống nhất trong liên kết, phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương miền Trung - Tây Nguyên, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và xúc tiến, huy động nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch và nội dung liên kết, nâng cao sức cạnh tranh để cùng phát triển.

2. Về phát triển văn hóa, xã hội

- Xây dựng đi sống văn hóa phong phú, bản sắc, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực thi và nâng cao hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, như Chương trình 5 không, 3 có, 4 an1; hình thành các giá trị, bản sắc riêng, phù hp với truyền thống, văn hóa người Đà Nẵng.

- Triển khai đồng bộ các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội, bảo đảm 100% các đối tượng yếu thế được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; quan tâm vấn đề dân cư, dân số với quy mô, kết cấu phù hp; quy hoạch lại mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

- Có cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực. Xây dựng và triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố. Rà soát, hoàn thiện chính sách nhập cư bảo đảm hài hòa, nhân văn, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học đạt chuẩn quốc tế; thực hiện liên thông, minh bạch về thị trường lao động.

- Ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học - công nghệ đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực; chú trọng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung đầu tư phát triển một số ngành công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Phát triển thị trường khoa học - công nghệ theo hướng hội nhập.

3. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trên địa bàn; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, biển, đảo, chú trọng vai trò của Đà Nẵng đối với Biển Đông; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung và cả nước.

4. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức và năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội. Đối với một số mặt nổi cộm, cần tìm mọi cách khắc phục hiệu quả; kịp thời ngăn ngừa, vô hiệu hóa các phần tử xấu, phản động lợi dụng chống phá; chủ động phát hiện các vấn đề từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

- Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính.

5. Về cơ chế, chính sách đặc thù

- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Các cơ chế, chính sách đặc thù cần được nghiên cứu thấu đáo, cụ thể, bảo đảm tính tương quan, tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước; những việc đã rõ, được thực tế chứng minh là hiệu quả thì làm ngay, việc gì mới, phức tạp nhưng cấp thiết thì nghiên cứu thực hiện thí điểm.

- Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm địa phương, người đứng đầu trên một số lĩnh vực quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách, tổ chức, nhân sự và tiền lương...; nghiên cứu cơ chế điều tiết hợp lý giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; có cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

- Đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm xây dựng mô hình cơ quan quản lý cảng thống nhất tại Đà Nẵng theo hướng tiên tiến, hiệu quả, phù hp với thông lệ quốc tế; xây dựng và thc hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hp với u cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Quc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, việc cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét, xử lý các kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nẵng; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể cho thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhất là trên lĩnh vực đất đai.

3. Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết; phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo chuẩn bị đề án kiến nghị về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để trình Chính phủ, Quốc hội theo quy định của pháp luật.

4. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Đà Nẵng phát triển theo tinh thần Nghị quyết này.

5. Các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với thành phố Đà Nẵng, tạo không gian kinh tế thống nhất để thúc đẩy phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phi hp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng
ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí
Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

 1 5 không: Không có hộ đặc biệt nghèo, không có học sinh bỏ học, không có người lang thang xin ăn, không có giết người để cướp của, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; 3 có: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 4 an: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội.

THE CENTRAL STEERING COMMITTEE
--------

THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
---------------

No. 43-NQ/TW

Hanoi, January 24, 2019

 

POLITBURO’S RESOLUTION

ON DEVELOPMENT OF DA NANG CITY BY 2030 WITH VISION TOWARDS 2045

I- SITUATION REVIEW AND CAUSES

After 15 years of implementing the 9th Politburo’s Resolution No. 33-NQ/TW on development of Da Nang in the era of national industrialization and modernization, Da Nang has taken great leaps forward and became a dynamic and innovative city capable of utilizing its potentials and advantages. Its economy experiences relatively fast growth with the average regional gross domestic product ("RGDP") reaching 9.8%/year and RGDP per capita increasing 6.6 times compared to 2003. The economic structure is shifting towards a more positive and suitable direction where the service sector takes the lead in proportion and growth rate; commercial, information and telecommunications, transportation, logistics, financial, banking, educational - training and healthcare services all achieve great progress; tourism becomes a leading and internationally competitive economic sector. The industry sector maintains a fast growth, and high technology and information technology industries are prioritized. Agriculture aims for sustainability and eco-friendliness with the application of high technology. Potentials and advantages of having an ocean-based economy are more and more utilized.

Socio-economic infrastructure and urban appearance have undergone fast change and modernization. The competitiveness index and human development index have increased; provincial-level competitiveness index and indexes related to administrative reform, public management and administration performance and IT application maintain their leading positions. New rural development achieves many positive results and accomplishes its targets early. Socio-cultural, educational, training, healthcare, poverty eradication and alleviation works deliver good performance; material and spiritual life of the majority of workers are improved. Socio-political situation is stable; national defense and security are consolidated; socio-economic development is closely connected with national defense and security. Da Nang is gradually asserting its status as a metropolis, a trailblazer, a driving force for development and a socio-economic center of the Central - Central Highlands region and the whole country.

Organizational structure of organizations of the Communist Party and the political system is gradually modified; leadership capabilities and strength of Party Committees are improved. The Resolutions No. 04-NQ/TW of the 11th and 12th Central Steering Committees are strictly and properly implemented. Government strengthening and administrative reform achieve many positive results. Performance of the Vietnamese Fatherland Front and socio-political organizations has improved; the block of great national solidarity is consolidated.

However, beside the achievements, implementation of the Resolution in the past years leaves much to be desired. Da Nang has yet to reach its full potential or utilize all advantages. Its economy experiences growth but such growth only accounts for 1.55% of GDP; growth rate appears to have slowed down and productivity is low. The public sector makes sluggish progress while the private sector encounters many difficulties; new foreign investment mostly focuses on tourism and the service sector and projects on high technology and source technologies are limited. Planning and planning management face many problems and are yet to catch up with development requirements, especially urban planning and land management. Environmental pollution is on the rise and its solutions are unreliable. Infrastructure lacks consistency and connection, unable to support Da Nang’s role as the leading metropolis and driving force for socio-economic development of the Central - Central Highlands region. Cooperation between Da Nang and other localities is not regular, proactive or efficient. A number of socio-economic development projects are not connected to national defense and security; there are latent dangers to political security, public order and social safety; poverty eradication and alleviation are not yet sustainable with high risk of relapse into poverty. Strengthening of the Communist Party is unsatisfactory, especially matters related to official planning and implementation of democratic centralism; and the roles of organizations of the Communist Party at grassroots level are still limited. 

While these difficulties may be contributed to objective factors, the subjective ones are the major causes. Implementation of the Resolution in a number of Central and Da Nang’s regulatory bodies lacks frequent and intensive attention. Some specific mechanisms and policies for Da Nang are not promptly promulgated; difficulties are not addressed on time; many key construction works and projects are delayed; and budget revenues rely heavily on land. Performance of organizations of the Communist Party and the political system at some levels or in some procedures is unsatisfactory while state management is inadequate. A number of officials, especially those at grassroots level, lack appropriate qualifications…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Viewpoints

- Da Nang’s development strategy and policies must be a part of the socio-economic development strategies for the whole country, key economic zone of the Central region, North Central Coast and Central Coast - Central Highlands; closely connected to growth poles, developed centers and major cities of Vietnam, Southeast Asia and Asia-Pacific; and based on utilization of all potentials and advantages, especially those related to natural resources, ocean-based economic potentials and Da Nang’s important geo-economic and geo-strategic position in the region and the country.

- Da Nang’s development must be based on fundamental renovation of the economic development model with a focus on reasonable intensive and extensive development; boost the roles of economic sectors; regard domestic resources as the decisive foundation and foreign resources as important factors. New drivers for growth must be identified and utilized, especially urban government strengthening and private sector development, while promoting and employing interregional connection, high-tech application, innovation and entrepreneurship.

- Developing Da Nang in the direction of an ecological, modern and smart metropolis of international standards and distinctive color; striving for fast and sustainable economic development and regarding improvement of citizen's quality of life as the main duty; focusing on development of the 3 major pillars: Tourism, high-tech industries and ocean-based economy; ensuring national defense, sea and island security and sovereignty, public order and social safety.

- Improving leadership capabilities and strength of Party Committees to a level appropriate for their assigned duties; increasing management efficiency of competent authorities at all levels; promoting the culture, the revolutionary tradition and the pioneering, dynamic and innovative spirits of Da Nang citizens. Aiming towards faster, stronger and more sustainable development.

2. Targets

2.1. By 2030

- General targets

Da Nang will have become a major socio-economic center of the country and Southeast Asia,  holding the role of a center for entrepreneurship, innovation, tourism, commerce, finance, logistics, high-tech, IT and ancillary industries; a leading cultural - sports, education - training, high-quality medical and scientific - technological center of the country; a host of regional and international events; an international port city and coastal metropolis that is the nucleus and growth pole of the key economic zone of the Central - Central Highlands region; an ecological, modern and smart urban zone and a worth-living, friendly, happy and innovative city with strong organizations of the Communist Party and political system, its government taking the lead in innovation and development, unparalleled living standards and quality of life, consolidated national defense and sea and island security and sovereignty.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ 2021 - 2030 period: Average growth rate is expected to reach more than 12%/year for RGDP; 12.5 – 13.5%/year for the service sector; 11.5 - 12.5%/year for the industry sector and 4 - 5%/year for the agriculture sector. High-tech fields will contribute more than 10% to RGDP. Export turnover will account for over 2% that of the whole country. State budget revenues will increase over 15%/year. Total capital for investment in social development will increase over 10%/year on average. Provincial-level competitiveness index and administrative reform index rank among the country’s top 3.

+ By 2030: Da Nang will have become a smart city that is a part of the national and ASEAN smart city networks; RGDP per capita according to current price is expected to be 8,700 USD; proportion of RGDP to NGDP will reach over 2%; regarding the economic structure, the service sector accounts for 62 - 65%, industry and construction 28 - 30% and agriculture 1 - 2%; population will stand at about 1.5 million;  35,000 new jobs will be created; more than 70% of workers will have undergone training; income of the highest-earning will be less than 5,0 times that of the lowest-earning; citizens will have full and equal access to water safe for drinking and daily life, natural disaster safety is guaranteed; 100% of toxic wastewater will undergo treatment; and forest cover is expected to reach 45%.

2.2. Vision towards 2045

Da Nang will have become an ecological and smart metropolis, a center of innovation and entrepreneurship and a coastal city worth living in Asia.

III- DUTIES AND SOLUTIONS

1. Economic development

- Effectively renovating the growth model and improving the growth quality, productivity and ability to compete of the economy; bringing about further change to the economic structure towards the service - industry - agriculture direction. Prioritizing investment in ocean-based economy sectors together with protection of sea and island security and sovereignty; modernizing services, especially ocean-based, tourism, commercial, financial - banking, education - training, medical and healthcare services of high quality, capable of competing and connecting with international service centers in ASEAN and around the globe. Hosting more international and regional events to highlight Da Nang’s status as a host to international events and conferences.

- Implementing resource prioritization policies, focusing on development of the 5 leading fields: (1) Tourism and high quality services together with vacation real estate; (2) Harbors and airports together with logistics services; (3) High-tech industries together with development of a metropolis of innovation and entrepreneurship; (4) IT, electronics and telecommunications together with the digital economy; and (5) High-tech agricultural and aquaculture products.

- Implementing policies on developing Da Nang into an ocean-based economic center, and forming a logistics supply chain in the Central region with Da Nang at the heart.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Further restructuring the agriculture sector in connection with new rural development by incorporating high technology into agriculture; increasing centralized and large-scale manufacturing; focusing on products with high competitive advantages and economic value of service to Da Nang and tourism. Improving forest and forest land management and protection, nature and biodiversity conservation, active response to climate change and sea level rise, and environmental and ecological protection.

- Concentrating on resolving difficulties and actions against land management violations concluded by competent authorities, ensuring the interests of organizations and individuals and state budget revenues. Facilitating investment and business; actively selecting and attracting foreign-funded projects; promoting privatization, encouraging PPP, BOT and BT investment; implementing mechanisms for mobilization and utilization of domestic and foreign investment.   

- Focusing on investment in and development of uniform and modern infrastructure that connects the Central - Central Highlands region and contributes to the development of the East-West and Greater Mekong Subregion Economic corridors. Connecting Da Nang’s road, waterway, railway and airway systems with those of adjacent provinces, regions and foreign countries. Shortening investment schedule for  key construction works and projects such as Lien Chieu harbor’s construction, expansion and transformation of Tien Sa harbor and Da Nang’s university metropolis, railway station relocation and urban development, joint project with Quang Nam, upgrading Dac Oc border checkpoint into an international one, increasing capacity of Da Nang International Airport and East-West 2 Economic corridor (National Highway 14D), expansion of National Highways 14B and 14G, unclogging Co Co river and expanding waterway infrastructure systems, and construction of Son Tra national tourism area. Encouraging enterprises of all types of ownership to invest in and develop telecommunications infrastructure, incorporating modern and high-quality technologies into public services.

- Effectively carrying out planning and planning management, especially overall planning for Da Nang's development by 2030 with vision towards 2045 in a manner that ensures regional connection where Da Nang is the nucleus of the chain consisting of Hue - Da Nang - Chu Lai Ky Ha - Dung Quat (Van Tuong) - Quy Nhon; forming an urban area surrounding Da Nang, including Chan May (Lang Co) - Da Nang - Dien Ban - Hoi An - Nam Hoi An; and planning for Son Tra peninsula. Reviewing planning for urban space development and for the key economic zone of the Central region with Da Nang as the center.

- Focusing on urban management, organizing urban space in a modern manner that also harmonizes with nature, preserves and enhances the characteristics of a metropolis encompassing seas, rivers and mountains, and meets modern urban standards. Efficiently implementing the scheme for building a smart city, the scheme for building Da Nang into an eco-friendly city and the response to climate change and sea level rise program. Conducting researches on expansion and development of new ecological and green urban zones in the West and North West directions; urbanization coupling with new rural development. Developing Da Nang’s central area following the compact city model.

- Promoting interregional cooperation on the basis of utilization of Da Nang’s potentials and strengths and regional advantages; creating consistency in socio-economic development of and connection between localities of the Central - Central Highlands region, especially in development, implementation, promotion and mobilization of resources for the plans and contents of such connection, which increases the ability to compete for the purpose of co-development.

2. Cultural and social development

- Building a lifestyle that is rich in culture based on a system of cultural institutions appropriate to socio-economic development. Increasing implementation and efficiency of local social policies, especially humanitarian social policies such as the “5 No’s”, “3 Have’s” and “4 S’s” programs; nurturing distinctive values and culture that capture the traditions and way of life of Da Nang citizens.

- Consistently implementing social protection and security policies, ensuring 100% of the vulnerable segments have access to basic social services; ensuring that residential and population size and structure remain appropriate; re-planning the network of social support facilities. Strengthening and improving quality of local healthcare systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Prioritizing resources for regional mid-level scientific-technological development; focusing on development of an innovative entrepreneurship ecosystem and investment in a number of high-tech industries such as IT, biological technology, new materials and automation; and applying high technology to agriculture. Developing the scientific-technological market towards integration.

3. National defense and security

Consolidating national defense and security power; formulating all-people national defense posture and the people's security posture in close connection with construction of local defense zones in an interconnected, firm, comprehensive and all-inclusive pattern; rigorously protecting sovereignty over territory, seas and islands with a focus on Da Nang’s position in the South China Sea; actively preventing and defeating all plots and anti-demolition activities of hostile forces and reactionaries, preparing for any unanticipated event, maintaining political stability, national security, public order and social safety; promoting education on patriotism, calling forth the united force of the entire political system to prevent and fight against crime and social evils, and building secure defense zones; fulfilling Da Nang’s duties of national defense and security to the Central region and the whole country. 

4. Strengthening of the Communist Party and political system

- Effectively forming a transparent and reliable Communist Party and political system. Fiercely fulfilling the duties of consolidating the Communist Party, improving leadership and strength of organizations of the Communist Party and qualifications of officials and members of the Communist Party in Party Committees. Consolidating political qualifications, moral standards and competence of officials at all levels. Fostering solidarity and democracy and practicing democratic centralism. Increasing inspection, supervision and penalties in the Communist Party according to the Resolution No. 04-NQ/TW of the 12th Central Steering Committee.

- Utilizing social approval. Devising effective solutions for difficulties; promptly preventing and controlling hostile entities and reactionaries; actively detecting abnormality and preparing for any unanticipated event.

- Urgently simplifying and downsizing the apparatus of the Communist Party and improve the performance of bodies of the political system. Improving state management; increasing administrative reform; forming an e-government, implementing the interlinked single-window system for administrative procedures.

5. Specific mechanisms and policies

- The Politburo concurred with the need for specific mechanisms and policies for Da Nang's development and generation of the driving force for development of the Central - Central Highlands region and the whole country. These specific mechanisms and policies need to be formulated in a manner that ensures compatibility and consistency with other metropolises; verified solutions shall be carried out with urgency, while new and complicated issues that require immediate attention shall be studied and undergo pilot implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-  The Politburo approved the pilot implementation of the model of unified harbor management in Da Nang that aims for progressiveness, efficiency and conformity with international practice; and the formulation and implementation of the pilot scheme for the urban management model that meets Da Nang’s development requirements and regulations of the law.  

IV- IMPLEMENTATION

1. The supervisory communist organization of the National Assembly shall direct the formulation of legislative documents related to state management, and grant of permission for pilot implementation of a number of specific mechanisms and policies in Da Nang to ensure consistency, constituting legal grounds for the implementation of this Resolution and supervision of such implementation.

2. The Government’s Party Civil Affairs Committee shall direct relevant ministries and regulatory bodies to consider and process Da Nang’s propositions; and to promulgate mechanisms and policies peculiar to Da Nang within its competence. Additionally, it shall promptly resolve any difficulty that arises during the action against a violation concluded by a competent authority, especially for matters concerning land.

3. Da Nang’s Party Committee and citizens shall proactively implement this Resolution; utilize social approval, leadership of organizations of the Communist Party and participation of the whole political system to incorporate this Resolution into daily life. Da Nang’s Party Executive Committee shall direct the preparation of propositions for pilot implementation of specific mechanisms and policies and propose such propositions to the Government and the National Assembly as prescribed by law.

4. The Party Central Committee’s Commission, Party Civil Affairs Committees, supervisory communist organizations and Party Executive Committees under Party Central Committee shall regularly review and facilitate Da Nang’s development towards the targets of this Resolution.

5. Party Executive Committees of provinces and cities, especially those of the Central - Central Highlands region, shall actively nurture and strengthen their provinces and cities’ connection and cooperation with Da Nang to form a unified economic space for the development of the key economic zone of the Central - Central Highlands region. 

6. The Central Economic Commission shall take charge and cooperate with relevant authorities in regularly supervising, inspecting and expediting the implementation of this Resolution; and periodically submit preliminary and summary reports to the Politburo and Secretariat of the Communist Party.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON BEHALF OF THE POLITBURO
THE GENERAL SECRETARY
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7