Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 38/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Qua xem xét Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2011 - 2012 và Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 là 5.156,4 tỷ đồng, bao gồm:

a) Nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 1.516,5 tỷ đồng;

b) Nguồn vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 2.250,0 tỷ đồng;

c) Nguồn vốn kết dư từ các năm trước chuyển sang: 48,6 tỷ đồng;

d) Nguồn vốn từ nguồn tăng thu ngân sách (nguồn thu xổ số kiến thiết) năm 2012 chưa bố trí chuyển sang năm 2013: 150,0 tỷ đồng;

e) Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 712,7 tỷ đồng;

f) Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (phần vốn đầu tư phát triển): 228,6 tỷ đồng;

g) Nguồn vốn ngoài nước (ODA): 250,0 tỷ đồng.

2. Vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 chi như sau:

a) Chi đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã: 532,7 tỷ đồng (thực tế sẽ theo các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư và nguồn thu sử dụng đất hàng năm, trong đó trích 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất của cấp huyện đưa vào Quỹ phát triển đất của tỉnh theo dự toán hàng năm ước tính khoảng 80 tỷ đồng);

b) Chi hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu và xã nông thôn mới: 337,5 tỷ đồng;

c) Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển và nợ khác: 212,5 tỷ đồng;

d) Trích 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất của cấp tỉnh đưa vào Quỹ phát triển đất của tỉnh: 58,8 tỷ đồng;

e) Chi đầu tư cho Y tế, Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: 1.624,5 tỷ đồng;

f) Chi đầu tư cho các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho địa phương: 712,7 tỷ đồng;

g) Chi đầu tư cho các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (phần vốn đầu tư phát triển): 228,6 tỷ đồng.

h) Chi cho công tác chuẩn bị đầu tư và các công trình, dự án khác: 1.113,0 tỷ đồng;

i) Chi cho các dự án sử dụng vốn ngoài nước (ODA): 250,0 tỷ đồng.

3. Ngoài nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 -

2015 dự kiến là 5.156,4 tỷ đồng nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực huy động các nguồn vốn khác để bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết khác.

 (Đính kèm biểu danh mục công trình xây dựng cơ bản)

Điều 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 là khung định hướng để bố trí kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm 2013, 2014 và 2015. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào kế hoạch vốn Trung ương giao cụ thể hàng năm, khả năng huy động nguồn vốn của địa phương và nhu cầu đầu tư các công trình quan trọng, cấp thiết khác, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình kế hoạch xây dựng cơ bản cụ thể của năm 2014, 2015 thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định mà không phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 - 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84