Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 27/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Dương Thị Ngọc Thơ
Ngày ban hành: 31/07/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TRÀ CÚ, HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 3243/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 04 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2023./.


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: VH-TT và DL, GT và VT, XD;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: TP, VH-TT và DL, GT và VT, XD;
- TT.HĐND, UBND huyện Trà Cú;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Ngọc Thơ

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TRÀ CÚ, HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

I. ĐỐI VỚI NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG HIỆN HỮU ĐÃ ĐẶT TÊN VÀ NỐI DÀI THÊM

Số TT

Tuyến đường hiện hữu đã đặt tên

Tuyến đường nối dài

Tổng chiều dài toàn tuyến (bao gồm tuyến đường hiện hữu + tuyến đường nối dài) (m)

Tên đặt mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Nền đường (m)

Mặt đường (m)

01

Tuyến đường Đồng Khởi (Thị trấn Trà Cú)

Giáp Quốc lộ 53 (Cầu Thanh Sơn)

Giáp đường Cách mạng tháng 8

320

7

5

1.049,06

Đồng Khởi

02

Tuyến đường Hai Bà Trưng (Thị trấn Trà Cú)

Giáp đường 30 tháng 4

Giáp đường Thống nhất

315

7

5

945,78

Hai Bà Trưng

II. ĐỐI VỚI NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG HIỆN HỮU CHƯA ĐẶT TÊN

Số TT

Tuyến đường hiện hữu chưa đặt tên

Điểm đầu

Điểm cuối

Nền đường (m)

Mặt đường (m)

Tổng chiều dài toàn tuyến (m)

Tên đặt mới

01

Tuyến đường thuộc khóm 1, thị trấn Trà Cú, đường vào Trung tâm Y tế huyện Trà Cú.

Giáp với đường 3 tháng 2

Giáp với ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn.

9

7

837

Lâm Văn Vững

02

Tuyến đường khóm 3, thị trấn Trà Cú

Giáp với đường 3 tháng 2

Giáp với đường Cách mạng tháng 8

9

7

364

Đỗ Văn Nại

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 31/07/2023 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


322

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!