Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND đặt tên 07 tuyến đường huyện Cái Nước huyện Dầm Dơi Cà Mau

Số hiệu: 20/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN 07 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI NƯỚC, HUYỆN ĐẦM DƠI, HUYỆN NĂM CĂN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 ca Chnh phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 thng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết đặt tên 07 tuyến đường trên địa bàn huyện Ci Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn; Báo co thẩm tra số 139/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Văn ha - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 04 tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước

1. Tên đường Cách Mạng Tháng Tám. Điểm đầu giáp đường Hồ Thị Kỷ (cầu Lộ Gòn), khóm 1, thị trấn Cái Nước; điểm cuối giáp lộ liên huyện Cái Nước - Đầm Dơi, ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước; chiều dài tuyến đường 1.750m.

2. Tên đường Nguyễn Khuyến. Điểm đầu giáp đường 30 Tháng 4, khóm 1, thị trấn Cái Nước; điểm cuối giáp đường 1 Tháng 5, khóm 1, thị trấn Cái Nước; chiều dài tuyến đường 165m.

3. Tên đường Lương Định Của. Điểm đầu giáp đường Hồ Thị Kỷ, khóm 1, thị trấn Cái Nước; điểm cuối giáp đường 2 Tháng 9, khóm 1, thị trấn Cái Nước; chiều dài tuyến đường 300m.

4. Tên đường Phạm Ngọc Thạch. Điểm đầu giáp Quốc lộ 1A, khóm 2, thị trấn Cái Nước; điểm cuối giáp đường 19 Tháng 5 (cầu Lộ Gòn), khóm 2, thị trấn Cái Nước; chiều dài tuyến đường 430m.

Điều 2. Đặt tên 02 tuyến đường trên địa bàn huyện Đầm Dơi

1. Tên đường Nguyễn Thị Năm. Điểm đầu giáp đường Tô Thị Tẻ, khóm 2, thị trấn Đầm Dơi; điểm cuối giáp đường Nguyễn Thị Cứ, khóm 2, thị trấn Đầm Dơi; chiều dài tuyến đường 350m.

2. Tên đường Phan Thị Đẹt. Điểm đầu giáp đường 30 Tháng 4, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi; điểm cuối giáp đường Dương Thị Cẩm Vân (cầu Cây Dương), khóm 4, thị trấn Đầm Dơi; chiều dài tuyến đường 400m.

Điều 3. Đặt tên 01 tuyến đường trên địa bàn huyện Năm Căn

Tên đường Nguyễn Việt Khái. Điểm đầu giáp đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1 A), khóm 4 và khóm 6, thị trấn Năm Căn; điểm cuối giáp đê ngăn triều cường, khóm 4 và khóm 6, thị trấn Năm Căn; chiều dài tuyến đường 514m.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- y ban nhân dân tnh;
- BTT.UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về đặt tên 07 tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Dầm Dơi, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!