Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010

Số hiệu: 19/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Minh Toản
Ngày ban hành: 19/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/NQ-HĐND

 Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2006/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2006 CỦA HĐND TỈNH VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN - MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 2919/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 08/7/2006 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh mức kinh phí huy động để đầu tư xây dựng đối với đường huyện ở các huyện miền núi và hải đảo quy định tại tiết 2, điểm a, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 08/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

Các huyện miền núi và hải đảo: vốn ngân sách tỉnh và vốn các chương trình mục tiêu bố trí 100%.

Quy định này được áp dụng cho cả các công trình đã được quyết định đầu tư giai đoạn trước, thực hiện theo Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐND ngày 17/01/2002 của HĐND tỉnh còn nợ đọng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/10/2007 của HĐND tỉnh khóa X)

Đvt: triệu đồng

TT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách tỉnh

Huyện huy động

10% xây lắp

Bồi thường

 

Tổng cộng

268.968,1

252.831,6

12.405,0

3.731,5

 

I

Huyện Minh Long

25.710,0

23.130,7

2.579,3

0,0

 

1

Đường Long Sơn - Long Mai (đoạn qua cầu Biều)

6.807,0

6.118,0

689,0

 

 

2

Đường Long Mai - Long Sơn (đoạn qua đèo Chân)

18.903,0

17.012,7

1.890,3

 

 

II

Huyện Tây Trà

47.117,0

45.238,0

1.025,3

854,0

 

3

Đường cầu tràn Nước Niu - Eo Xà Lan

7.524,0

7.357,0

167,0

 

 

4

Đường Trà Phong - Trà Bao - Trà Khê

21.128,0

20.274,0

 

854,0

 

5

Đường Eo Chim - Trà Nham

18.465,0

17.607,0

858,0

 

 

III

Huyện Ba Tơ

48.072,0

45.425,0

1.371,0

1.276,0

 

6

Đường Ba Bích - Ba Nam (giai đoạn 2)

32.454,0

30.335,0

1.371,0

748,0

 

7

Đường Ba Trang - Ba Khâm - Phổ Ninh

15.618,0

15.090,0

 

528,0

 

IV

Huyện Sơn Hà

31.866,7

29.952,7

1.262,5

651,5

 

8

Đường Sơn Cao - Sơn Kỳ

31.866,7

29.952,7

1.262,5

651,5

 

V

Huyện Sơn Tây

73.164,5

68.577,8

4.586,7

0,0

 

9

Đường Sơn Tân - Sơn Tinh

12.598,8

11.811,8

787,0

 

 

10

Đường Sơn Lập - Sơn Tinh

31.025,7

28.738,4

2.287,3

 

 

11

Đường ngã ba Ngọc Tem - Sơn Lập

29.540,0

28.027,6

1.512,4

 

 

VI

Huyện Trà Bồng

43.037,9

40.507,4

1.580,5

950,0

 

12

Đường Trà Bình - Trà Tân

15.805,0

14.224,5

1.580,5

 

 

13

Đường Trà Tân - Cà Đăm (giai đoạn 1)

27.232,9

26.282,9

 

950,0

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241