Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 14/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH; THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN BẢO LẠC, THÔNG NÔNG, TRÙNG KHÁNH, PHỤC HOÀ, TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010;

Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê chuẩn Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Cao Bằng;

Xét Tờ trình số 988/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhất trí thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng (có Đề án điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập một số xã, thị trấn kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ và tổ chức thực hiện sau khi đề án được Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

ĐỀ ÁN

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH; THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN BẢO LẠC, THÔNG NÔNG, TRÙNG KHÁNH, PHỤC HOÀ, TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

1. Huyện Bảo Lạc

a) Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Hồng Trị để mở rộng thị trấn Bảo Lạc và thành lập 02 xã là xã Kim Cúc và xã Hồng Trị

* Xã Kim Cúc có: 4.431 ha diện tích đất tự nhiên; 2.649 nhân khẩu; 14 xóm, gồm: Ngàm Lồm, Cốc Muồi, Nà Nằm, Cốc Đúc, Khuổi Khon, Pác Puồng, Tát Kè, Khuổi Pao, Slam Kha, Nà Soen, Pom Cuổn, Khuổi Rù, Phiêng Tác, Duồng Rình.

- Địa giới hành chính xã Kim Cúc:

+ Phía Đông giáp xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, xã Phan Thanh;

+ Phía Tây giáp xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Nam giáp xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc và xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Bắc giáp xã Hồng Trị.

* Xã Hồng Trị có: 3.957 ha diện tích đất tự nhiên; 3.078 nhân khẩu, 15 xóm, gồm: Bản Khuông, Thang Buổng, Nà Cao, Khau Pàu, Bản Piậy, Nà Tền, Nà Đuốn, Thôm Chang, Khau Cà, Khau Chang, Cốc Xả dưới, Cốc Xả trên, Nà Van, Lũng Tiến, Nà Nôm.

- Địa giới hành chính xã Hồng Trị:

+ Phía Đông giáp xã Phan Thanh, thị trấn Bảo Lạc;

+ Phía Tây giáp xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc và xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Nam giáp xã Kim Cúc, xã Hưng Đạo;

+ Phía Bắc giáp xã Bảo Toàn, xã Thượng Hà, thị trấn Bảo Lạc.

b) Điều chỉnh địa giới hành chính xã Thượng Hà để mở rộng thị trấn Bảo Lạc

* Xã Thượng Hà có: 6.338 ha diện tích đất tự nhiên; 3.596 nhân khẩu; 19 xóm, gồm: Khuổi Chủ, Phiêng Sỉnh, Nà Tồng, Nà Tền, Pác Riệu, Nà Ngàm B, Nà Viềng, Khuổi Pụt, Nà Ngàm A, Bản Chang, Nà Rạ, Lũng Nà, Lũng Păn, Cốc Thốc, Bó Vài, Nà Quằng, Nà Đứa, Khuổi Pậu, Nà Dạn.

- Địa giới hành chính xã Thượng Hà:

+ Phía Đông giáp xã Cô Ba;

+ Phía Tây giáp xã Cốc Pàng, xã Bảo Toàn;

+ Phía Nam giáp xã Hồng Trị, thị trấn Bảo Lạc;

+ Phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

c) Điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Bảo Lạc trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích, dân số của 02 xã: Hồng Trị và Thượng Hà

* Thị trấn Bảo Lạc có: 1.103 ha diện tích đất tự nhiên; 3.447 nhân khẩu; 10 tổ dân phố và 04 xóm, gồm: tổ dân phố 1; tổ dân phố 2; tổ dân phố 3; tổ dân phố 4; tổ dân phố 6; tổ dân phố 7; tổ dân phố 8; tổ dân phố 9; tổ dân phố 10; tổ dân phố 11 và các xóm: Nà Dường, Nà Phạ, Nà Chùa, Nà Sài.

- Địa giới hành chính thị trấn Bảo Lạc:

+ Phía Đông giáp xã Cô Ba, xã Khánh Xuân;

+ Phía Tây giáp xã Hồng Trị;

+ Phía Nam giáp xã Phan Thanh, xã Hồng Trị;

+ Phía Bắc giáp xã Thượng Hà.

d) Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Hưng Đạo để thành lập 02 xã là xã Hưng Thịnh và xã Hưng Đạo

* Xã Hưng Thịnh có: 4.424 ha diện tích đất tự nhiên; 2.270 nhân khẩu; 08 xóm, gồm: Vằng Lình, Chàng Hạ, Thượng A, Thượng B, Khuổi Mực, Bản Cuốn, Phiêng Buống, Khau Sú.

- Địa giới hành chính xã Hưng Thịnh:

+ Phí Đông giáp xã Hưng Đạo;

+ Phía Tây giáp xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Nam giáp xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc và xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Bắc giáp xã Kim Cúc.

* Xã Hưng Đạo có: 3.540 ha diện tích đất tự nhiên; 2.861 nhân khẩu; 11 xóm, gồm: Bản Riền, Cốc Ngoà, Cốc Cai, Phiêng Nà, Khau Pa, Nặm Síu, Nà Chào, Khuổi Tặc, Nà Tồng, Nặm Đúng, Ngàm Vàng.

- Địa giới hành chính xã Hưng Đạo:

+ Phía Đông giáp xã Huy Giáp;

+ Phía Tây giáp xã Hưng Thịnh;

+ Phía Nam giáp xã Sơn Lộ;

+ Phía Bắc giáp xã Kim Cúc, xã Hồng Trị, xã Phan Thanh.

e) Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Sơn Lộ để thành lập thêm 02 xã mới là xã Sơn Lập và xã Sơn Lộ

* Xã Sơn Lập có: 4.369 ha diện tích đất tự nhiên; 2.014 nhân khẩu; 05 xóm, gồm: Phia Pàn, Khuổi Tâư, Ổng Théc, Bản Oóng, Thôm Ngàn.

- Địa giới hành chính xã Sơn Lập:

+ Phía Đông giáp xã Sơn Lộ;

+ Phía Tây giáp xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Nam giáp xã Bằng Thành, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

+ Phía Bắc giáp xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm.

* Xã Sơn Lộ có: 5.355 ha diện tích đất tự nhiên; 2.559 nhân khẩu; 09 xóm, gồm: Nà Khuổi, Bản Tuồng, Phia Lẹng, Pù Mồ, Bản Khiếu, Bản Khuông, Khau Cà, Dẩn Tờ, Bản Riềng.

- Địa giới hành chính xã Sơn Lộ:

+ Phía Đông giáp xã Đình Phùng, xã Huy Giáp;

+ Phía Tây giáp xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc và xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm;

+ Phía Nam giáp xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

+ Phía Bắc giáp xã Hưng Thịnh, xã Hưng Đạo.

Huyện Bảo Lạc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã và mở rộng thị trấn Bảo Lạc, toàn huyện có 17 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Xuân Trường, Khánh Xuân, Cô Ba, Bảo Toàn, Cốc Pàng, Hồng An, Huy Giáp, Đình Phùng, Thượng Hà, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Sơn Lộ, Sơn Lập, Hồng Trị, Kim Cúc, Phan Thanh và thị trấn Bảo Lạc.

2. Huyện Thông Nông

Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Cần Yên để thành lập 02 xã là xã Cần Nông và xã Cần Yên.

* Xã Cần Nông có: 2.338 ha diện tích đất tự nhiên; 1.652 nhân khẩu; 12 xóm, gồm: Nặm Dựa, Nà Ca, Lũng Rỳ, Phia Rạc, Nặm Đông, Nà Tềnh, Nà Én, Bó Thẩu, Phiêng Pán, Ngườm Quốc, Khau Dựa, Thua Bó.

- Địa giới hành chính xã Cần Nông:

+ Phía Đông giáp xã Cần Yên;

+ Phía Tây giáp xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc;

+ Phía Nam giáp xã Lương Thông;

+ Phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

* Xã Cần Yên có: 2.600 ha diện tích đất tự nhiên; 1.971 nhân khẩu; 17 xóm, gồm: Dẻ Coóc, Bản Ái, Nà Phạc, Phia Đén, Bản Ngẳm, Nà Pàng, Lũng Bủng, Đoỏng Có, Lũng Khoang, Ca Rỉnh, Chợ Cũ, Bản Gải, Lũng Khuông, Bó Rằng, Nà Thin, Nà Lủng, Nà Vài.

- Địa giới hành chính xã Cần Yên:

+ Phía Đông giáp xã Vị Quang;

+ Phía Tây giáp xã Cần Nông;

+ Phía Nam giáp xã Lương Thông;

+ Phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Huyện Thông Nông sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Cần Yên, toàn huyện có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thị trấn Thông Nông và các xã: Đa Thông, Lương Can, Bình Lãng, Thanh Long, Yên Sơn, Ngọc Động, Lương Thông, Vị Quang, Cần Yên, Cần Nông.

3. Huyện Trùng Khánh

Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Ngọc Khê để thành lập 02 xã là xã Ngọc Côn và xã Ngọc Khê.

* Xã Ngọc Côn có: 2.367,63 ha diện tích đất tự nhiên; 2.226 nhân khẩu; 09 xóm, gồm: Nà Giào (Đông Sy, Tự Bản), Phia Siểm, Pò Peo, Khưa Hoi, Bản Miài, Pác Ngà (Bo Hay), Phia Muông, Phia Mạ, Keo Giáo.

- Địa giới hành chính xã Ngọc Côn:

+ Phía Đông giáp xã Ngọc Khê;

+ Phía Tây giáp xã Phong Nặm;

+ Phía Nam giáp xã Ngọc Khê, xã Phong Nặm;

+ Phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

* Xã Ngọc Khê có: 2.810,37 ha diện tích đất tự nhiên; 2.695 nhân khẩu, 10 xóm, gồm: Giộc Sâu, Đoỏng Ỏi, Đoỏng Doạ (Pác Thay, Pác Phiao), Giộc Sung, Lũng Lầu, Lũng Hoài, Ta Nay, Nà Gạch (Nà Loỏng), Nà Bai (Khả Moong, Làng Mới), Bản Nhom.

- Địa giới hành chính xã Ngọc Khê:

+ Phía Đông giáp xã Đình Phong;

+ Phía Tây giáp xã Phong Nặm, xã Ngọc Côn;

+ Phía Nam giáp xã Đình Phong, xã Phong Châu, xã Khâm Thành;

+ Phía Bắc giáp xã Ngọc Côn và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Huyện Trùng Khánh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ngọc Khê, toàn huyện có 20 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thị trấn Trùng Khánh và các xã Phong Nặm, Ngọc Chung, Lăng Yên, Lăng Hiếu, Khâm Thành, Cảnh Tiên, Đức Hồng, Trung Phúc, Cao Thăng, Thông Huề, Đoài Côn, Thân Giáp, Đình Minh, Phong Châu, Chí Viễn, Đàm Thuỷ, Đình Phong, Ngọc Khê, Ngọc Côn.

4. Huyện Phục Hoà

a) Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Đại Sơn để thành lập 02 xã là xã Đà Sơn và xã Đại Tiến

* Xã Đà Sơn có: 1.571 ha diện tích đất tự nhiên; 1.620 nhân khẩu, 06 xóm, gồm: Bản Chang, Cốc Khuyết, Không Vắc Rằng Kheo, Bản Chu, Bản Mới, Bó Luông.

- Địa giới hành chính xã Đà Sơn:

+ Phía Đông giáp xã Đại Tiến;

+ Phía Tây giáp xã Lương Thiện, huyện Phục Hoà và xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên;

+ Phía Nam giáp thị trấn Hoà Thuận;

+ Phía Bắc giáp xã Cách Linh.

* Xã Đại Tiến có: 2.230 ha diện tích đất tự nhiên; 1.446 nhân khẩu; 10 xóm, gồm: Bó Tèng Bó Nộc, Cốc Lùng, Khưa Nính Lũng Lầu, Thang Nà, Cốc Phường, Lũng Om, Nà Chích Pác Liêng, Bản Mầy, Bản Sát, Lũng Riền.

- Địa giới hành chính xã Đại Tiến:

+ Phía Đông giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa;

+ Phía Tây giáp xã Đà Sơn;

+ Phía Nam giáp thị trấn Hoà Thuận;

+ Phía Bắc giáp xã Cách Linh.

b) Thành lập thị trấn huyện lỵ Phục Hoà trên cơ sở chuyển toàn bộ xã Hoà Thuận thành thị trấn Hoà Thuận

Thị trấn Hoà Thuận có: 2.204 ha diện tích đất tự nhiên; 4.356 nhân khẩu; 02 khu phố và 15 xóm, gồm: Phố Phục Hoà 1 (Tổ 1 phố Phục Hoà Tây), phố Phục Hoà 2 (Tổ 2 phố Phục Hoà Bắc) và các xóm: Bản Chàm, Nà Seo, Nà Rài, Bó Pu, Pò Rịn, Bó Tờ, Cốc Khau, Bản Cải, Nà Mười, Bó Chiểng, Phia Xiếp, Pác Bó, Bó Da, Pác Tò, Bó Khoang.

- Địa giới hành chính thị trấn Hoà Thuận:

+ Phía Đông giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa;

+ Phía Tây giáp xã Lương Thiện, xã Mỹ Hưng;

+ Phía Bắc giáp xã Đà Sơn, xã Đại Tiến;

+ Phía Nam giáp thị trấn Tà Lùng.

Huyện Phục Hoà sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách xã Đại Sơn và thành lập thị trấn Hoà Thuận, toàn huyện có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thị trấn Hoà Thuận, thị trấn Tà Lùng và các xã: Đà Sơn, Đại Tiến, Hồng Đại, Cách Linh, Triệu Ẩu, Mỹ Hưng, Tiên Thành, Lương Thiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108