Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11i/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Số hiệu: 11i/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cường
Ngày ban hành: 11/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11i/2008/NQ-HĐND

Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;

Xét Tờ trình số 5933/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thông qua “Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 ”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh nhằm tổ chức thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí của hệ thống đô thị, hướng tới cả tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

1.1. Xây dựng hệ thống đô thị theo hướng gắn kết với nhau và gắn với khu vực nông thôn bằng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ;

1.2. Hình thành và phát triển các hạt nhân tăng trưởng, các cụm đô thị động lực trên cơ sở phát triển nhanh khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận, đô thị Chân Mây - Lăng Cô và các thị trấn huyện lỵ, thị trấn trung tâm tiểu vùng;

1.3. Đầu tư xây dựng khu vực nông thôn tạo thành vành đai, vệ tinh phát triển của các đô thị, khu kinh tế và các khu công nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Tập trung phát triển thành phố Huế và các đô thị vệ tinh ở Hương Trà, Hương Thuỷ, Thuận An, Bình Điền để trở thành khu vực nội thị thành phố của cả tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai. Đây là hạt nhân tăng trưởng của vùng; là trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại; trung tâm văn hóa, nghệ thuật; trung tâm đào tạo đại học; trung tâm y tế chuyên sâu và chất lượng cao; thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và là trung tâm giao dịch quốc tế quan trọng của vùng và cả nước;

2.2. Đầu tư phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để trở thành trung tâm kinh tế và đô thị quan trọng, kết nối với thành phố Huế tạo nên trục kinh tế Huế - Chân Mây - Lăng Cô, là trục phát triển dịch vụ - du lịch - công nghiệp năng động, là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

2.3. Xây dựng các thị trấn trung tâm huyện lỵ của các huyện ngoại thành: Phong Điền, A Lưới là đô thị loại IV (giai đoạn 2015 - 2025); nâng cấp Sịa, Phú Lộc, Khe Tre, Phú Đa;

2.4. Xây dựng các thị trấn trung tâm tiểu vùng: Điền Hải, An Lỗ, Vinh Thanh, Vinh Hiền, La Sơn, Nam Đông, A Đớt, Hồng Vân...;

2.5. Tập trung xây dựng các kết cấu hạ tầng cho các đô thị nhỏ và điểm dân cư nông thôn; phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống với quy mô, vị trí hợp lý nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn;

2.6. Hoàn thiện đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để đẩy nhanh quá trình đô thị hoá.

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

3.1. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý đô thị; đổi mới cơ chế và chính sách tài chính đô thị, phát triển đô thị trong các lĩnh vực quy hoạch, nhà đất, đầu tư, xây dựng quản lý khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; có biện pháp đẩy mạnh và duy trì mục tiêu phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp,…

3.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường vai trò, trách nhiệm việc tham gia của các bên liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị;

3.3 Đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm các đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch,… theo các chương trình dự án và định hướng phát triển chung;

3.4. Xây dựng chính sách và các giải pháp vốn, trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, các nguồn vốn trong và ngoài nước vào mục đích phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Đặc biệt chú trọng các chính sách bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân bị tác động trực tiếp của đô thị hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết. Quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quy hoạch khi cần thiết và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm tốt công tác phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp lần thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11i/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108